Νόμος 3387/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διάρθρωση - Στελέχωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας διαρθρώνεται στους παρακάτω τομείς:

 

α. Μελετών - Ερευνών και Τεκμηρίωσης.

β. Αντιεγκληματικής Πολιτικής.

γ. Διεθνούς Συνεργασίας και Επικοινωνίας.

δ. Τεχνολογίας και Συστημάτων.

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, ορίζονται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, οι επικεφαλής των τομέων από το προσωπικό που υπηρετεί στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 προσόντα.

 

3. Στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας:

 

α. Προσλαμβάνονται μέχρι 10 επιστήμονες ειδικοτήτων συναφών προς τους σκοπούς του ιδρύματος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μετά από γνώμη του Αρχηγού του οικείου Σώματος ή Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπάται εν ενεργεία προσωπικό Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

γ. Επιτρέπεται η απόσπαση εξειδικευμένων ερευνητών, ειδικών επιστημόνων, τεχνικών από ιδρύματα, οργανισμούς ή φορείς του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας και συναίνεση του ενδιαφερομένου. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται και η απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων των ως άνω κατηγοριών μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο χρόνος της απόσπασης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

 

4. Ο χρόνος απόσπασης του προσωπικού των περιπτώσεων β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο φορέα που το προσωπικό ανήκει οργανικά. Οι αποσπώμενοι στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από το φορέα από τον οποίο προέρχονται, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.