Νόμος 3274/04 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, είναι δυνατό να μεταβάλλονται ο αριθμός και το είδος των υποπρογραμμάτων και μέτρων του άρθρου 7, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

 

2. Από 01-01-2005 η χρηματοδότηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού από τους πόρους της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος πραγματοποιείται μόνον εφόσον τηρηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν να μεταφέρεται το αναγκαίο ποσό από τους πόρους του άρθρου 8 του παρόντος στο λογαριασμό του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 3033/1954, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Υποπρογράμματος 2.

 

4. Τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997 συνεχίζονται και οι πληρωμές τους μπορούν να καταβάλλονται έως την 31-12-2005. Σε περίπτωση που τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επαρκούν, οι ανωτέρω πληρωμές πραγματοποιούνται σε βάρος των πόρων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου, των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης, των μελών των Τεχνικών Επιτροπών Νομού, καθώς και των υπαλλήλων που απαρτίζουν τις γραμματείες των αντίστοιχων επιτροπών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από τις λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος του Υποπρογράμματος Δ του άρθρου 7 αυτού του νόμου (Μέτρο 4.3).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.