Νόμος 3274/04 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Περιεχόμενο του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ συντίθεται από τα ακόλουθα Υποπρογράμματα και Μέτρα:

 

Α. Υποπρόγραμμα 1 Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού: Υποστηρικτικές δράσεις οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών τους, χρηματοδότηση πολιτικών συνολικής υποστήριξής τους και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, αντιμετώπιση ειδικών, έκτακτων και επειγουσών αναγκών, οριζόντιες πολιτικές.

 

Το Υποπρόγραμμα 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:

 

Μέτρο 1.1: Κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Μέτρο 1.2: α. Μελέτες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ιδιώτες (προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών επενδυτών, κατάρτιση συμβάσεων).
Μέτρο 1.3: Έργα οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μέτρο 1.4: Μηχανοργάνωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής.
Μέτρο 1.5: Συμπράξεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 1.
Μέτρο 1.6: Οριζόντιες δράσεις.
Μέτρο 1.7: Αντιμετώπιση ειδικών, έκτακτων και επειγουσών λειτουργικών δαπανών.
Μέτρο 1.8: Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Β. Υποπρόγραμμα 2 Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού: Υποστηρικτικές δράσεις των Μέτρων του Υποπρογράμματος, απαλλοτριώσεις, χρηματοδότηση της μελέτης, κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, καθώς και λοιπών επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων, οριζόντιες πολιτικές.

 

Το Υποπρόγραμμα 2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:

 

Μέτρο 2.1: α. Μελέτες. β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ιδιώτες (προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών επενδυτών, κατάρτιση συμβάσεων).
Μέτρο 2.2: Συγκοινωνιακά έργα Μεταφορές.
Μέτρο 2.3: Ύδρευση.
Μέτρο 2.4: Αποχέτευση Επεξεργασία λυμάτων.
Μέτρο 2.5: Διαχείριση απορριμμάτων.
Μέτρο 2.6: Οικισμοί.
Μέτρο 2.7: Εγγειοβελτιωτικά Αντιπλημμυρικά έργα.
Μέτρο 2.8: Υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων.
Μέτρο 2.9: Τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μέτρο 2.10: Απαλλοτριώσεις ακινήτων.
Μέτρο 2.11: Συμπράξεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 2.
Μέτρο 2.12: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 2.
Μέτρο 2.13: Οριζόντιες δράσεις.
Μέτρο 2.14: Αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών.

 

Γ. Υποπρόγραμμα 3 Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού: Υποστηρικτικές δράσεις των Μέτρων του Υποπρογράμματος, χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων, μελέτης, κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και σχετικών προγραμμάτων, χρηματοδότηση έργων διοικητικής εξυπηρέτησης, οριζόντιες πολιτικές.

 

Το Υποπρόγραμμα 3 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:

 

Μέτρο 3.1: α. Μελέτες. β. Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ιδιώτες (προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών επενδυτών, κατάρτιση συμβάσεων).
Μέτρο 3.2: Υποδομές και έργα διοικητικής εξυπηρέτησης.
Μέτρο 3.3: Υγεία Πρόνοια Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού.
Μέτρο 3.4: Αθλητισμός.
Μέτρο 3.5: Πολιτισμός.
Μέτρο 3.6: Εκπαίδευση κατάρτιση.
Μέτρο 3.7: Προγράμματα νέας γενιάς.
Μέτρο 3.8: Απαλλοτριώσεις ακινήτων.
Μέτρο 3.9: Συμπράξεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 3.
Μέτρο 3.10: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 3.
Μέτρο 3.11: Οριζόντιες δράσεις.
Μέτρο 3.12: Αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών.

 

Δ. Υποπρόγραμμα 4 Τεχνική στήριξη του Προγράμματος.

 

Το Υποπρόγραμμα 4 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:

 

Μέτρο 4.1: Αμοιβές συμβούλων και προσωπικού.
Μέτρο 4.2: Μελέτες στήριξης του προγράμματος.
Μέτρο 4.3: Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος.
Μέτρο 4.4: Δημοσιοποίηση του προγράμματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.