Νόμος 2539/97 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πραγματοποίηση των υποδομών και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων και κοινοτήτων του άρθρου 1, παράγραφοι 1 έως 4, 5 εδάφιο 1 Α, 6 έως 18, 19 εδάφιο Α, 20 έως 51 του παρόντος νόμου και των δήμων και κοινοτήτων των νήσων που υπάγονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς, καθώς και για την πραγματοποίηση των αναγκαίων δημόσιων επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καταρτίζεται ως ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του άρθρου 71 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986) το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 29 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

2. Το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει πενταετή χρονική διάρκεια (1998 - 2002) που μπορεί να παραταθεί σε επτά χρόνια (1998 - 2004) με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 41 του άρθρου 1 του νόμου 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α/2002).

 

3. Το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιέχει:

 

α) Το Υποπρόγραμμα 1 για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ελάχιστον λειτουργικών δαπανών των δήμων και κοινοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

β) Το Υποπρόγραμμα 2 για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών και της αντίστοιχης συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή τους, της προμήθειας και εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού και των απαραίτητων προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης, για την οργάνωση και μηχανοργάνωση των δήμων και κοινοτήτων αυτών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

 

γ) Το Υποπρόγραμμα 3 για τη χρηματοδότηση της μελέτης και κατασκευής έργων τεχνικής υποδομής, προστασίας περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής για τους δήμους και κοινότητες αυτές, καθώς και λοιπών δημόσιων επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης.

 

δ) Το Υποπρόγραμμα 4 για τη χρηματοδότηση της διοικητικής, κοινωνικής, αθλητικής και πολιτιστικής υποδομής και σχετικών προγραμμάτων των δήμων και κοινοτήτων αυτών, καθώς και μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων τους.

 

ε) Το Υποπρόγραμμα 5 για τη χρηματοδότηση έργων ανάλογων με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω Υποπρογράμματα 2, 3 και 4, που αφορούν αποκλειστικά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 1 παράγραφος 5 εδάφια 1Γ, 2, 3 και 4 και παράγραφος 19 εδάφιο Γ.

 

4. Πόροι του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι:

 

α) Ποσοστό οκτώ και πενήντα εκατοστών (8,50%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό, για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2 και 4.

 

β) Ποσοστό είκοσι εκατοστών (20%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων (ΣΑΤΑ), για τη χρηματοδότηση του Υποπρογράμματος 4.

 

γ) Το ποσό του λογαριασμού του άρθρου 67 του νόμου [Ν] 3033/1954 (ΦΕΚ 253/Α/1954) και το ποσό των τόκων των χρηματικών υπολοίπων του άρθρου 232, παράγραφο 1, του προεδρικού διατάγματος 410/1995, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και όλα τα ποσά των ειδικών λογαριασμών και πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζονται τα Υπουργεία, αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιοι Οργανισμοί, με τα οποία επιχορηγούνται δήμοι και κοινότητες για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 4 και 5.

 

δ) Ποσοστό 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων του άρθρου 9 παράγραφος 5)α του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2 και 4.

 

ε) Οι πόροι Εθνικών και Περιφερειακών Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών που διαχειρίζονται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, οι οποίοι αφορούν έργα δήμων και κοινοτήτων και λοιπές επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 2, 3 και 5.

 

στ) Οι πόροι του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων με τους οποίους χρηματοδοτούνται έργα δήμων και κοινοτήτων, για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 3, 4 και 5.

 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτούνται έργα των Υποπρογραμμάτων 4 και 5, από 01-01-1999 εγγράφονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας. Για το Υποπρόγραμμα 3 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να μεταφέρεται το αναγκαίο ποσό από τους πόρους της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου στο λογαριασμό του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 3033/1954 (ΦΕΚ 258/Α/1954) που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Υποπρογράμματος 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 2685/1999 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

6. Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υποστήριξη και διοίκηση της εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται Επιτροπή στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων αυτών.

 

7. Από 01-01-1998 απαγορεύεται η χρηματοδότηση δήμων και κοινοτήτων με υπουργικές αποφάσεις ή μέσω προγραμματικών συμβάσεων από πόρους ειδικών λογαριασμών, του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων, που δεν εντάσσονται στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ή στους πόρους του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της παραγράφου 4 του παρόντος. Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος ΚΑ στον οποίο, κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, έχει εγγραφεί πίστωση, είναι άκυρη και δεν αποτελείται από το δημοτικό ή κοινοτικό ταμία.

 

Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 14-10-1997 μεταξύ Υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση των όρων τους αν αυτή έχει ως περιεχόμενο την αύξηση της χρηματοδότησης προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, που εγγράφονται ή μεταφέρονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, υπό φορέα 07-120 και Κωδικό Αριθμό Εξόδου 2229 επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λοιπούς σκοπούς, διατίθενται για τη χρηματοδότηση Δήμων και Κοινοτήτων, με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδονται μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 24 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999).

 

8. Οι πόροι που χρηματοδοτούν το Υποπρόγραμμα 1 της παραγράφου 3 του παρόντος κατανέμονται στους δήμους και κοινότητες της παραγράφου 1, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία κατανομής, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

 

Το υπόλοιπο ποσοστό είκοσι εκατοστών (20%) της παραγράφου 4)δ' του παρόντος κατανέμεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 1 παράγραφος 5 εδάφια 1Γ, 2, 3 και 4 και παράγραφος 19 εδάφιο Γ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25, παράγραφος 5 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989).

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος ρυθμίζονται τα της κατάρτισης και εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδίως δε τα σχετικά με το αναλυτικό περιεχόμενό του, τη διαδικασία καταγραφής των αναγκών των δήμων και κοινοτήτων και των σχετικών προτάσεων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους όρους και τη διαδικασία ένταξης έργων στο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πραγματοποίησης των έργων αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και στον τακτικό προϋπολογισμό.

 

Ως κριτήρια κατανομής λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

 

α) το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,

β) το μήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου,

γ) ο ορεινός, πεδινός ή νησιώτικος χαρακτήρας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

δ) το επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσεων,

ε) η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων,

στ) το πληθυσμιακό μέγεθος, οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές και η δημογραφική τάση,

ζ) οι κλιματολογικές συνθήκες και ο αριθμός των σχολικών αιθουσών,

η) οι περιβαλλοντικές συνθήκες.}

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 01-01-2000.

 

Η παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου καταργείται και οι λοιπές παράγραφοι αναριθμούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 2672/1987 (ΦΕΚ 290/Α/1998).

 

11. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης., που προήλθαν από συνένωση κατά τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 και [Ν] 1622/1986 και στους οποίους δεν επέρχεται μεταβολή με το άρθρο 1 του παρόντος, εξακολουθούν να λαμβάνουν τα οικονομικά κίνητρα που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων αυτών.

 

Τα οικονομικά κίνητρα, που δικαιούνται κατά το προηγούμενο εδάφιο Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώθηκαν, οι οποίοι όμως και λόγω συνένωσης τους σε νέο δήμο κατά το άρθρο 1 του παρόντος, αποδίδονται στο νέο δήμο και διατίθενται για την εκτέλεση έργων και εφαρμογή προγραμμάτων στην εδαφική περιφέρεια του καταργούμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μέχρι το τέλος του έτους 2002 και το ποσά των οικονομικών κινήτρων καταβάλλονται από το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.