Νόμος 3274/04 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Πόροι του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ είναι:

 

α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό.

 

β) Ποσοστό έως 25% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) παράγραφος 1.α, που διατίθενται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ). Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012). Το ύψος του ποσοστού θα καθορίζεται κάθε φορά με κριτήριο τις ανάγκες του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

γ) Ποσοστό 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων του άρθρου 9 παράγραφος 5 του νόμου 2503/1997.

 

δ) Το ποσό των τόκων των χρηματικών υπολοίπων του άρθρου 232 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ε) Εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με τους οποίους χρηματοδοτούνται έργα δήμων και κοινοτήτων και οι οποίοι αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 35% του συνόλου των πόρων των περιπτώσεων α', β' και γ' αυτής της παραγράφου. Οι πόροι αυτοί εγγράφονται σε ειδική Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το ως άνω ποσοστό συντίθεται από τα κατωτέρω ποσοστά συμμετοχής ανά φορέα χρηματοδότησης:

 

1) Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: 7%

2) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων: 3%

3) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: 2%

4) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 1%

5) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 2%

6) Υπουργείο Πολιτισμού: 6%

7) Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών: 2%

8) Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης: 1%

9) Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: 1%

10) Γενικές Γραμματείες Περιφερειών: 10%.

 

Το σύνολο των πόρων των προηγούμενων παραγράφων κατατίθεται σε Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο Πόροι του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. Οι πιστώσεις του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού διατίθενται για την πληρωμή των έργων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε Περιφέρειας στη διαμόρφωση του συνολικού ποσού, με το οποίο οι Περιφέρειες συμβάλλουν στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 

2. Τα ποσά των ειδικών λογαριασμών και λοιπών εθνικών πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα οποία διαχειρίζονται Υπουργεία, Περιφέρειες, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί που αφορούν έργα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, δεν μεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης της πορείας πραγματοποίησης των αντίστοιχων έργων και οι οικείες πληρωμές γίνονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία και Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα ανωτέρω ποσά προσυπολογίζονται υποχρεωτικώς στους πόρους που διατίθενται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ κατά την ακόλουθη διαδικασία:

 

α) Η πρόταση του αρμόδιου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας γνωστοποιείται στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. Η πρόταση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως τίτλος έργου, προϋπολογισμός, διάρκεια κατασκευής έργου, φορέας υλοποίησης του έργου κ.λ.π.

 

β) Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ εκδίδει βεβαίωση ότι η πρόταση εντάσσεται στο πρόγραμμα, η οποία και αποστέλλεται στον αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

 

γ) Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται αμέσως στις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, με παράλληλη ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος.

 

δ) Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος κωδικού αριθμού, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση χωρίς να τηρηθεί η καθοριζόμενη από το παρόν άρθρο διαδικασία, είναι άκυρη και δεν εκτελείται από τον αρμόδιο δημοτικό ή κοινοτικό ταμία.

 

ε) Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω έργων ή δράσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.