Νόμος 3232/04 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Διατάξεις Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση 1 του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού Διαρθρώσεως, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΥΑΕ4/Φ.34 οίκοθεν 4279/1971, (ΦΕΚ 678/Β/1971)), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Ως προϊστάμενοι των Κλάδων Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Ι και Κύριας Ασφάλισης τοποθετούνται υπάλληλοι του Οργανισμού με βαθμό Α1 ή Α2 που προέρχονται από τον Κλάδο Διοίκησης. Ως προϊστάμενος του Κλάδου Φαρμακευτικής Περίθαλψης τοποθετείται υπάλληλος του Κλάδου Φαρμακοποιών με βαθμό Α1 ή Α2.

 

β. Ως προϊστάμενοι των Τμημάτων τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Διοίκησης με βαθμούς Α2 ή Α3 και σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλοι του ίδιου κλάδου με βαθμό Α4, εκτός από τα τμήματα ΙΑ1 και ΙΑ2 που τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Φαρμακοποιών με βαθμό Α2 ή Α3 και σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλοι του ίδιου κλάδου με βαθμό Α4 και το Τμήμα ΙΔ1 που τοποθετείται υπάλληλος του κλάδου Ιατρών με βαθμό Α2 ή Α3 και σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλος του ίδιου κλάδου με βαθμό Α4.}

 

2. α) Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του δύναται, κατ' εξαίρεση από κάθε αντίθετη διάταξη, να συνάπτει δανειοληπτικές συμβάσεις με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη ταμιακών αναγκών των Κλάδων Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και Υγείας με ενέχυρο ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία ανήκουν στα χαρτοφυλάκια ομολόγων των ανωτέρω κλάδων, αντίστοιχα.

 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων με απόφασή του αναθέτει στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος παράλληλα με τη συνεργασία του εδαφίου α' και την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει:

 

Διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων.
Πληρωμή συντάξεων.
Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών.
Εκκαθάριση νοσηλίων νοσοκομείων και ατομικών δαπανών υγείας ασφαλισμένων.
Εκκαθάριση φαρμακευτικών συνταγών.
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 1 του νόμου 3050/2002 Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις.
Παροχή συμβουλών και εν γένει συνδρομή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων στις διαπραγματεύσεις του με τρίτους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιό του.

 

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων καταρτίζει τις ανωτέρω συμβάσεις των εδαφίων α' και β' με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 346/1998 (ΦΕΚ 230/Β/1998), του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), της Υπουργικής Απόφασης [Α] Γ/34/4237/1979 (ΦΕΚ 198/Β/1979) (Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

 

δ) Η διάρκεια της συμβάσεως που προβλέπεται στο εδάφιο α', καθώς και των προσαρτημάτων της που προβλέπονται στο εδάφιο β' δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη, με δυνατότητα των συμβαλλόμενων μερών να την παρατείνουν μία μόνο φορά, το πολύ για πέντε επιπλέον έτη.

 

ε) Οι επί μέρους όροι των συμβάσεων καθορίζονται με διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

στ) Για την εκπλήρωση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεών της η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να χρησιμοποιήσει τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, με αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να αναθέτει ύστερα από διαγωνισμό σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την καταχώρηση στοιχείων στα μηχανογραφικά του προγράμματα ή γενικά την επεξεργασία αυτών, όταν το προσωπικό του Κλάδου Μηχανογράφησης δεν επαρκεί. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίνεται η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών.

 

4. Η έννοια της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4169/1961 είναι ότι ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων απολαύει ανεξαιρέτως όλων των ατελειών και ουσιαστικών προνομίων, ως εάν να είναι το ίδιο το Δημόσιο.

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002) Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σκοπός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας είναι η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, διακοπών, εκδρομών, δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου, δωρεάν παροχή βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού, γενικότερης ενημέρωσης και πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, η παροχή χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς, η ανάληψη δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών ή για την παρακολούθηση αγροτικών συνεδρίων, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης συναφή προς τους σκοπούς του Λογαριασμού.}

 

6. α. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι προγραμματικές συμβάσεις προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης, το περιεχόμενο αυτής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της προκαταβολής το οποίο μπορεί να ορίζεται μέχρι το 95% του προϋπολογισθέντος ποσού της σύμβασης, τη διαδικασία εκκαθάρισης, τις ρήτρες σε βάρος των συμβαλλομένων που παραβαίνουν τους όρους και υποβάλλονται πριν την υπογραφή τους για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.}

 

β. Η τελευταία περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του Κανονισμού Διαρθρώσεως, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και δικαιολογητικών στον Κλάδο Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για την πληρωμή των παροχών του ΛΑΕ, τη λογιστική παρακολούθηση αυτού και για την εισήγηση στη Διαχειριστική Επιτροπή του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού του Λογαριασμού.}

 

γ. Η τελευταία περίπτωση του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του Κανονισμού Διαρθρώσεως, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Την ευθύνη για την αρχειοθέτηση και τη φύλαξη όλων των εγγράφων και των δικαιολογητικών δαπανών του Λογαριασμού, τα οποία αποδεικνύουν το νόμιμο των πληρωμών του Λογαριασμού, επιφυλασσομένων των διατάξεων της τελευταίας περίπτωσης του εδαφίου β' του παρόντος.}

 

7. Καθήκοντα ελεγκτή ιατρού δύναται να ανατίθενται και σε ιδιώτες ιατρούς, οι οποίοι συμβάλλονται με τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

8. Συνιστάται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων Επιτροπή Διαχείρισης Παροχών Υγείας, η οποία αποτελείται:

 

α) από τον Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Υποδιοικητή,

β) από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

γ) από δύο (2) υπαλλήλους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων με βαθμό Α1 και

δ) από έναν (1) επιστήμονα με γνώση σε θέματα οικονομικών υγείας.

 

Τα υπό στοιχεία γ' και δ' μέλη υποδεικνύονται από τον Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Τα μέλη διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.

 

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τριετή θητεία.

 

Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζεται υπάλληλος του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων με απόφαση του Διοικητή.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία πολιτικών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για τον έλεγχο των δαπανών υγείας, την ορθολογική διαχείρισή τους, την αγορά υπηρεσιών υγείας, τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασφαλισμένους του, τη σύναψη συμβάσεων με συνεργαζόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και την εξέταση των προσφυγών των ασφαλισμένων κατά απορριπτικών αποφάσεων παροχών υγείας των αρμόδιων οργάνων του Οργανισμού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου μόνου του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 984/1966 (ΦΕΚ 267/Α/1966) καταργείται.

 

9. Επιτρέπεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αγορά από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων χωρίς διαγωνισμό, ακινήτου που ανήκει σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ή άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου, μετά από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 

10. Τα εδάφια α', β', δ', στ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Υπουργική Απόφαση [Α] 177647/8720/1961, (ΦΕΚ 320/Β/1961)), όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίστανται ως προς τη διαβάθμιση των θέσεων, ως εξής:

 

{α) Κλάδος Γενικών θέσεων

 

Με βαθμό Α1, θέσεις 17.

 

Οι θέσεις αυτές καλύπτονται με προαγωγή, που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, υπαλλήλων με βαθμό Α2, ως εξής:

 

1) Έντεκα (11) θέσεις από τον κλάδο Διοίκησης

2) Μία (1) θέση από τον κλάδο Αναλογιστών

3) Μία (1) θέση από τον κλάδο Πληροφορικής

4) Μία (1) θέση από τον κλάδο Ιατρών

5) Τρεις (3) θέσεις από τον κλάδο Φαρμακοποιών.

 

β) Κλάδος Διοίκησης

 

Με βαθμούς Α3 - Α2 θέσεις 70

Με βαθμούς Α7 - Α4 θέσεις 175

Σύνολο 245

 

δ) Κλάδος Αναλογιστών

 

Με βαθμούς Α3 - Α2 θέσεις 2

Με βαθμούς Α7 - Α4 θέσεις 1

Σύνολο 3

 

στ) Κλάδος Φαρμακοποιών

 

Με βαθμούς Α3 - Α2 θέσεις 32

Με βαθμούς Α6 - Α4 θέσεις 43

Σύνολο 75

 

η) Κλάδος Πληροφορικής

 

Με βαθμούς Α3 - Α2 θέσεις 9

Με βαθμούς Α7 - Α4 θέσεις 19

Σύνολο 28}

 

11. Το εδάφιο θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4169/1961, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1140/1981 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 2972/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. Αποφασίζει για τη διενέργεια δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα, επιβαλλομένων εκ της αποστολής του Οργανισμού μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ ετησίως.

 

Η σκοπιμότητα των δαπανών αυτών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.