Νόμος 3050/02 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διάρθρωση Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον Κανονισμό Διαρθρώσεως Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Υπουργική Απόφαση Ε4/Φ34 οίκοθεν 4279/1971 (ΦΕΚ 678/Β/1971)) προστίθεται άρθρο 13Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 13Α

 

1. Συνιστάται Κλάδος (Διεύθυνση) Αγροτικής Εστίας ο οποίος υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Τον Κλάδο (Διεύθυνση) Αγροτικής Εστίας συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

 

α)Τμήμα Μητρώου Δικαιούχων και Προγραμματισμού Παροχών, με αρμοδιότητες:

 

- την παροχή γενικών οδηγιών για τη χορήγηση των παροχών του Λογαριασμού,

- την παροχή οδηγιών και την εισήγηση προς τη Διαχειριστική Επιτροπή για την επίλυση των αμφισβητήσεων που προκύπτουν,

- την εισήγηση για τροποποιήσεις στις κανονιστικές διατάξεις του Λογαριασμού,

- την επιμέλεια για τη συγκέντρωση των στοιχείων και την εισήγηση στη Διαχειριστική Επιτροπή για τον προγραμματισμό χορήγησης των παροχών του Λογαριασμού σε διάφορες περιοχές της χώρας,

- την εισήγηση για την εκ περιτροπής χορήγηση των παροχών στους δικαιούχους και

- την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου Δικαιούχων του Λογαριασμού.

 

β) Τμήμα Διανομής Παροχών και Εκκαθάρισης Δαπανών, με αρμοδιότητες:

 

- τη μέριμνα εν γένει για τη διανομή των παροχών του Λογαριασμού στους δικαιούχους,

- εισήγηση για τη σύναψη ή την καταγγελία συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία του Λογαριασμού και τη χορήγηση των παροχών του Λογαριασμού στους δικαιούχους, τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων και εν γένει τη διενέργεια όλων των αναγκαίων για την προμήθεια εργασιών,

- την επιμέλεια για τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την εισήγηση και τη σύνταξη σχεδίων προγραμματικών συμβάσεων,

- την εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών του Λογαριασμού και τη σύνταξη των σχετικών τίτλων πληρωμής,

- την παροχή στοιχείων στον Κλάδο Οικονομικών υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Λογαριασμού.

 

γ) Γραφείο Γραμματείας, με αρμοδιότητες:

 

- τη μέριμνα για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Κλάδου,

- την ενημέρωση του προσωπικού του Κλάδου για τις αποφάσεις και τις εγκύκλιες διαταγές της Διοίκησης του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων,

- την ενημέρωση της υπηρεσίας Διοικητικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για θέματα που αφορούν στο προσωπικό του κλάδου,

- τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας για όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των τμημάτων του Κλάδου,

- την ευθύνη για την αρχειοθέτηση και τη φύλαξη όλων των εγγράφων και των δικαιολογητικών δαπανών του Λογαριασμού τα οποία αποδεικνύουν το νόμιμο των πληρωμών του Λογαριασμού.

 

2. Προϊστάμενος του Κλάδου Αγροτικής Εστίας τοποθετείται υπάλληλος του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων με βαθμό Α1 ή Α2 του Κλάδου Διοίκησης.

 

Προϊστάμενοι των τμημάτων τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α2 ή Α3 Κλάδου Διοίκησης.

 

Προϊστάμενος του Γραφείου Γραμματείας τοποθετείται υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό ΤΕ1 ή ΤΕ2 και αν δεν υπάρχει με βαθμό Δ1 ή Δ2 Κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων.

 

3. Για τις ανάγκες του Κλάδου συνιστώνται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων οι παρακάτω οργανικές θέσεις προσωπικού ως εξής:

 

- δώδεκα (12) θέσεις του Κλάδου Διοίκησης στους ενιαίους βαθμούς Α7-Α4 και

- οκτώ (8) θέσεις Κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού.

 

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

4. Για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Λογαριασμού εγκρίνεται η πλήρωση των θέσεων που συστήνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, με προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύουν σήμερα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.