Νόμος 3050/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διαχείριση - Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση του Λογαριασμού ασκείται από πενταμελή Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

 

α) τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ως Πρόεδρο,

β) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, και

δ) 2 εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Τα μέλη ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.

 

Αναπληρωτής του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ ορίζεται ο Υποδιοικητής του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ως Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής, με αναπληρωτή, ορίζεται υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ με απόφαση του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Διαχειριστικής Επιτροπής, τις προϋποθέσεις διορισμού των μελών αυτής και την εξαίρεσή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

2. Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Συντάσσει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό κάθε οικονομικού έτους και τον υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

β) Αποφασίζει για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης επιβαλλομένης από το σκοπό του λογαριασμού.

γ) Αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία του Λογαριασμού, καθώς και για την καταγγελία αυτών.

δ) Αποφασίζει τον τρόπο κατανομής των παροχών του άρθρου 1 παράγραφος 2, παροχών σε διάφορες περιοχές της Χώρας και δύναται να ρυθμίζει την εκ περιτροπής χορήγηση των παροχών στους δικαιούχους.

ε) Συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και εταιρείες αυτών και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 1 παράγραφος 2.

 

Οι προγραμματικές συμβάσεις προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης, το περιεχόμενο αυτής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της προκαταβολής το οποίο μπορεί να ορίζεται μέχρι το 95% του προϋπολογισθέντος ποσού της σύμβασης, τη διαδικασία εκκαθάρισης, τις ρήτρες σε βάρος των συμβαλλομένων που παραβαίνουν τους όρους και υποβάλλονται πριν την υπογραφή τους για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Με τις συμβάσεις προβλέπεται παγίως ποσοστό δέκα τοις εκατό επί του μεικτού ποσού εξόδων σε βάρος του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων υπέρ του αντισυμβαλλομένου. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από παντός είδους φόρο ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή άλλου φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.