Νόμος 3050/02 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση - Σκοπός - Δικαιούχοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων λογαριασμός με τίτλο Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

 

2. Σκοπός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας είναι η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, διακοπών, εκδρομών, δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου, δωρεάν παροχή βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού, γενικότερης ενημέρωσης και πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, η παροχή χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς, η ανάληψη δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών ή για την παρακολούθηση αγροτικών συνεδρίων, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης συναφή προς τους σκοπούς του Λογαριασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

3. Δικαιούχοι των παροχών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας είναι οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1296/1982 (ΦΕΚ 128/Α/1982), όπως ισχύει, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους, καθώς και τα μέλη οικογένειας αυτών.

 

Οι συνταξιούχοι Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση και συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς και στο εκδρομικό πρόγραμμα εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα.

 

Στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας δύνανται να συμμετέχουν κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται μία φορά, οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα δικαιούμενα περίθαλψη έμμεσα μέλη της οικογένειας αυτών. Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πενταετίας.

 

Στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας δικαιούνται να συμμετέχουν οι υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που μεταφέρθηκαν από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, εφόσον παραμένουν υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015), με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 84 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται για κάθε έτος ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα και στις παροχές, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των σκοπών της παραγράφου 2.

 

Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του καθοριζόμενου με τις ανωτέρω αποφάσεις, η επιλογή γίνεται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται με τη διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.