Προεδρικό διάταγμα 346/98

ΠΔ 346/1998: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1992/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18-07-1992


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 346/1998: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 1992/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18-07-1992, (ΦΕΚ 230/Α/1998), 12-10-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2077/1992 κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2155/1993 Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού (ΦΕΚ 104/Α/1993).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2272/1994 Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΦΕΚ 230/Α/1994).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/A/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού 180.000 δραχμές περίπου ετησίως για την οποία εγγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κωδικός Αριθμός Εξόδων) 0237 Φορέας 13/110.

 

7. Την αριθμό 422/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Β: Επιλογή διαδικασιών ανάθεσης

 

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Γ: Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 11

 

Κεφάλαιο Δ: Κοινοί κανόνες δημοσιότητας

 

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 17Α

 

Κεφάλαιο Ε: Κοινοί κανόνες συμμετοχής

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

 

Κεφάλαιο Ζ: Κριτήρια σύναψης των συμβάσεων

 

Άρθρο 30

Άρθρο 31

 

Κεφάλαιο Η: Διαγωνισμοί μελετών

 

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

 

Κεφάλαιο Θ: Θεσμικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

 

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ: Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα ΙΙI

Παράρτημα IV

 

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-09-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.