Νόμος 3219/04 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' του άρθρου 1 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων της χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 27 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{α) Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε αυτές περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στον παρόντα νόμο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά και αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία.

 

Για τον υπολογισμό του κατά τα παραπάνω τακτικού αποθεματικού και των διανεμόμενων ποσών γίνεται αναγωγή των ποσών αυτών με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, η φορολογική απαλλαγή πραγματοποιείται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.}

 

3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998 καταργούνται

 

4. Οι υποπεριπτώσεις (1) και (2) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{(1) Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υποβάλλονται:

 

Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ.

 

Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού μέχρι των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια περισσότερων της μίας Περιφερειών της χώρας.

 

Επίσης, ανεξαρτήτως ύψους, οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης:

 

i) συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων προπονητικού αθλητικού τουρισμού, λιμένων, σκαφών αναψυχής, γηπέδων γκολφ και επιχειρήσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3,

ii) κέντρων κοινής επιχειρηματικής δράσης της περίπτωσης (ο) της ίδιας παραγράφου,

iii) εταιρειών διεθνούς εμπορίου της περίπτωσης (π) της ίδιας παραγράφου,

iv) επιχειρήσεων της περίπτωσης (β) της ίδιας παραγράφου,

v) επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων της περίπτωσης (ξ) της ίδιας παραγράφου,

vi) επιχειρήσεων βυρσοδεψείων για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), της περίπτωσης (ω) της ίδιας παραγράφου,

vii) μεταποιητικών επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή/και νέων προϊόντων,

viii) επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επενδύσεις στην αλλοδαπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3,

ix) επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 10.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες επιχειρήσεων, των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης.

 

(2) Στις Υπηρεσίες Ιδιωτικών Επενδύσεων των Περιφερειών και με την επιφύλαξη των υποπεριπτώσεων (1) και (3) υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια κάθε Περιφέρειας, με εξαίρεση τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή / και προγραμμάτων, ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ που πραγματοποιούνται στο Νομό Δωδεκανήσου, οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.}

 

5. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 24 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες υποχρεούνται μετά από αίτηση του επενδυτή να χορηγούν κατά περίπτωση πιστοποιητικά, γνωμοδοτήσεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους, που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής.}

 

6. Στις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια παρέχεται επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) ή φορολογική απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του κόστους της επένδυσης.

 

7. Από 01-01-2004 καταργείται η επιδότηση των τόκων των μεσομακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων του νόμου 2601/1998.

 

8. Από 01-01-2004 δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο 2601/1998 επενδύσεις που δεν συγκεντρώνουν τα κατώτερα όρια βαθμολόγησης των κριτηρίων υπαγωγής που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Περιοχή Δ': Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας σε απόσταση 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή.}

 

10. Από 01-01-2004 μέχρι και 31-12-2005, στην Γ' περιοχή κινήτρων του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) περιλαμβάνονται πέραν της ζώνης της Λαυρεωτικής και η επαρχία Τροιζηνίας και η νήσος Κύθηρα του νομού Αττικής καθώς και οι Περιφέρειες, οι Νομοί και τα τμήματα Νομών που δεν εντάσσονται στις Α', Β' και Δ' περιοχές κινήτρων, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

 

11. Οι ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 περίπτωση Β εδάφιο β' και παράγραφος 2 περίπτωση Β του άρθρου 11 του νόμου 2601/1998, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν και τη μερική ή ολική εκμίσθωση επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 από την έναρξη ισχύος του, καθώς και εκείνες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 1892/1990 και 1262/1982, μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσής τους και των οποίων η σύμβαση εκμίσθωσης έχει υπογραφεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 2941/2001.

 

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του νόμου 2601/1998 καταργούνται για τις πράξεις κατάσχεσης και διορισμού εκκαθαριστή, καθώς και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής.

 

Από 01-01-2004 επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 22 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 

{Οι αποζημιώσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 22 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου [Ν] 1256/1982, του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2703/1999 και του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 

13. Στις περιπτώσεις συγχώνευσης ή άλλου μετασχηματισμού μεταποιητικών επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, μεταβιβάζονται στην απορροφώσα ή στη συνιστώμενη επιχείρηση οι κάθε μορφής διοικητικές άδειες και παραχωρήσεις που αφορούν μεταποιητική δραστηριότητα και ισχύουν υπέρ της συγχωνευόμενης ή μετασχηματιζόμενης επιχείρησης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη ειδική διάταξη.

 

Για τη μεταβίβαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια αρχή. Η απορροφώσα ή συνιστώμενη επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στις αρμόδιες αρχές κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της εξακολούθησης της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας, οποτεδήποτε της ζητηθούν.

 

14. Η αληθινή έννοια του άρθρου 6 της από 04-11-1968 συμβάσεως που έχει συναφθεί σύμφωνα με το νόμο [Ν] 4171/1961 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τουριστικής, Γεωργικής Εξαγωγικής Ανώνυμης Εταιρείας περί τουριστικής και βιομηχανικής αξιοποιήσεως εκτάσεως εν Σιθωνία Χαλκιδικής και κυρωθεί με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 69/1968 (ΦΕΚ 309/Α/1968), όπως ισχύει μετά τους νόμους [Ν] 664/1977, 1682/1987 και 2438/1996 σε συνδυασμό και με το άρθρο 46Α παράγραφος 7 του νόμου 1892/1990, είναι ότι οι όροι της διάταξης αυτής διατηρούν την ισχύ τους και μετά την πραγματοποίηση των επενδύσεων που προβλέπονται στην εν λόγω σύμβαση και τις τροποποιήσεις αυτής.

 

Για την έκδοση οικοδομικών αδειών στην έκταση αυτή και για την οποία έχουν καθορισθεί όροι και περιορισμοί δόμησης με διάταγμα που εκδόθηκε σε εφαρμογή των άρθρων 40 και επόμενα του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, δεν απαιτείται βεβαίωση δασικής αρχής ή χαρακτηρισμός κατά το άρθρο 14 του νόμου 998/1979 ή άλλη αντίστοιχη διάταξη. Στην έκταση αυτή δεν απαιτείται έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά τα κτίρια και οι χώροι προσβάσεως και εξυπηρετήσεως τοποθετούνται ελεύθερα εντός της εκτάσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 40 έως 50 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και με εφαρμογή των κτιριοδομικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Τα κτίρια που υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες (σύστημα fractioning) και διέπονται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 2831/2000. Σε περίπτωση που τα κτίρια αυτά έχουν χρήση τουριστικών καταλυμάτων, μπορεί να γίνει μακροχρόνια εκμίσθωση ή πώλησή τους, εν όλω ή εν μέρει, κατ' εφαρμογή των περί χρήσης διατάξεων του άρθρου 39 παράγραφος 13 του νόμου 3105/2003 και του εκτελεστικού αυτού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α/182004).

 

15. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) οι λέξεις καθώς και από τα ποσοστά που προβλέπονται από τις παραγράφους 7 και 38 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) αντικαθίστανται από τις λέξεις από τα ποσοστά που προβλέπονται από τις παραγράφους 7 και 38 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), καθώς και του άρθρου 44 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.