Νόμος 3172/03 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Ομοίως, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, που χρησιμοποιείται από τις μονάδες αυτού που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003, περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας, στα οποία υπάγονται οι παραπάνω μονάδες του.}

 

2. α. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου 3106/2003 προστίθενται παράγραφοι 3 έως 8, ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται οι φορείς στους οποίους ανατίθεται η αρμοδιότητα για τη διαφύλαξη του αρχείου του προσωπικού και του λοιπού αρχείου του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως και Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας) ως και η διαδικασία παράδοσης παραλαβής αυτών.

 

Με όμοια απόφαση ορίζονται επίσης οι φορείς στους οποίους ανατίθεται η αρμοδιότητα για τη διαφύλαξη του προνοιακού αρχείου του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (ατομικοί φάκελοι παιδιών ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης, υιοθεσιών, ανάδοχων παιδιών, επιδοτούμενων σπουδαστών, επιδοτούμενων φυσικών οικογενειών κ.λ.π.).

 

4. Η επιμέλεια και η γονική μέριμνα παιδιών που έχουν ανατεθεί στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας, με δικαστικές αποφάσεις, ασκούνται, από την ημερομηνία κατάργησής του, από φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Η αρμοδιότητα σε θέματα υιοθεσιών και αναδοχών, τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας μετά την, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, κατάργησή του, ανατίθεται σε φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

6. Η εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας), στα πλαίσια του θεσμού των αναδόχων γονέων και της στήριξης γενικότερα των οικογενειών σε κρίση, συνεχίζεται από τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

7. Είδη εξοπλισμού, μεταφορικά μέσα και κάθε είδος κινητών πραγμάτων, ως και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας η κυριότητα των οποίων ανήκει στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ή χρησιμοποιούνται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας που λειτουργούν στις έδρες των νομών και τα οποία μετά την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας παραμένουν αδιάθετα, διατίθενται σε μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

8. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, η οποία δεν μεταφέρεται με τις διατάξεις του νόμου αυτού σε άλλους φορείς, περιέρχεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.}

 

β. Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου περιέρχονται στην κυριότητά του, Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) προστίθενται παράγραφοι 13 έως 17, ως εξής:

 

{13. Μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, λειτουργεί με το προσωπικό το οποίο μεταφέρεται αυτοδικαίως σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 11 του άρθρου αυτού, καθώς και με το προσωπικό το οποίο θα μεταφερθεί ή θα μεταταγεί σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού. Στο προσωπικό αυτό ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

14. Από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η κυριότητα επί του συνόλου της κινητής περιουσίας του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες οι οποίες περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, περιέρχεται στο νέο φορέα αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα.

 

Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου. Η έκθεση απογραφής υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

15. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 3106/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. Τηρεί το Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών και το Εθνικό Μητρώο Αναδόχων γονέων και διαφυλάσσει τον απόρρητο χαρακτήρα τους.

 

Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που εισάγονται στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών, ο τρόπος διασφάλισης του απόρρητου χαρακτήρα του και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

 

Με όμοια απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία και τα στοιχεία που εισάγονται στο Εθνικό Μητρώο Αναδόχων γονέων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

16. Μετά την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αυτού, το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, που αφορά αποπληρωμές προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς πόρους, προγραμμάτων εκπαίδευσης με χρηματοδότηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Διεύθυνσης Ερευνών και Προγραμματισμού του Εθνικού οργανισμού Πρόνοιας.

 

17. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Κεντρικής Επιτροπής Αποκατάστασης Απόρων Κορασίδων, όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις που κωδικοποιήθηκαν με το από [ΒΔ] 14-04-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 75/Α/1959) και οι οποίες, μετά την κατάργησή της με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970), περιήλθαν στον Εθνικό οργανισμό Πρόνοιας, ως διάδοχό της, περιέρχονται στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας το οποίο ασκεί τα δικαιώματα και εκπληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις.}

 

4. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του νόμου 3106/2003 τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας που χρησιμοποιείται από τα Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού.}

 

β. Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά το προηγούμενο εδάφιο περιέρχονται στην κυριότητα του δήμου ή της κοινότητας. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το δήμο ή την κοινότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου.

 

5. Στο άρθρο 8 του νόμου 3106/2003 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:

 

{11. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Λάρισας, που ανήκει στα Ιδρύματα αυτά και χρησιμοποιείται από τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που μεταβιβάζονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιέρχεται αυτοδικαίως από το χρόνο της μεταβίβασής τους στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα.

 

Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά το προηγούμενο εδάφιο περιέρχονται στην κυριότητα του δήμου ή της κοινότητας. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το δήμο ή την κοινότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου.}

 

6. Το άρθρο 16 του νόμου 3106/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Επέκταση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών, παραπληγικών σε ασφαλισμένους του Δημοσίου

 

Η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται από το πρόγραμμα των ανασφάλιστων τετραπληγικών παραπληγικών και ακρωτηριασμένων ατόμων που προβλέπεται και ρυθμίζεται από τις υπ' αριθμούς 115750/3006/1981 (ΦΕΚ 572/B/1981), οίκοθεν Γ4/Φ298/1931/1982 (ΦΕΚ 724/B/1982), Γ4)α/Φ29/1499/1983 (ΦΕΚ 366/B/1983) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν, επεκτείνεται και στους ακρωτηριασμένους που είναι ασφαλισμένοι άμεσα και έμμεσα στο Δημόσιο, εργαζόμενους και συνταξιούχους, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο πρόγραμμα τετραπληγικών παραπληγικών ασφαλισμένων Δημοσίου, όπως ορίζεται με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α/1982) και την 61384/1638/1983 (ΦΕΚ 324/B/1983) κοινή υπουργική απόφαση [Α], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Οι ακρωτηριασμένοι που θα εντάσσονται στα προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων ακρωτηριασμένων ανασφαλίστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου πρέπει να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% προερχόμενο από ακρωτηριασμό και ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών.

 

Για τους έχοντες μονό ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρου, το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων, όπως αυτές ρυθμίζονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις. Η ισχύς του παρόντος ορίζεται από 01-01-2003.}

 

7. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3106/2003 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{α. Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων των άρθρων 6 και 7 του νόμου 3106/2003, καθώς και η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών τους διέπονται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 496/1974. Οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί αυτών εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, για την εκκαθάριση και την εντολή πληρωμής των εξόδων των νομικών προσώπων των άρθρων 6 και 7 του νόμου 3106/2003 αρμόδια είναι η υφιστάμενη για κάθε φορέα Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Μέχρι τη σύσταση Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου για καθέναν ή και για τους δύο ως άνω φορείς, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών γίνεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου που είναι αρμόδια για τις δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

β. Τα κατά την, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων των οικονομικών υπηρεσιών του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως και του Εθνικού οργανισμού Πρόνοιας μεταφέρονται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.}

 

8. Στο άρθρο 21 του νόμου 3106/2003 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας και τρίτων εξακολουθούν να ισχύουν και θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί από το φορέα στον οποίο έχει μεταφερθεί η σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης αρμοδιότητα.

 

Τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκε η σχετική με το αντικείμενο της δίκης αρμοδιότητα.

 

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας μεταφέρονται στους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκε η σχετική με το αντικείμενο αρμοδιότητα.}

 

9. Το Ελληνικό Δημόσιο, από 01-07-2003, υπεισέρχεται ως ειδικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3106/2003 Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Θεσσαλονίκης και Λάρισας υπεισέρχονται, από την ίδια ημερομηνία, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταργούμενων με τις παραπάνω διατάξεις Ιδρυμάτων Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά την 01-07-2003, σε οποιοδήποτε στάδιο, συνεχίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, για το Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Θεσσαλονίκης και Λάρισας για το Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών και Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Λάρισας αντίστοιχα.

 

10. Τα αρχεία του καταργούμενου με το νόμο 3106/2003 Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών παραλαμβάνονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, των δε Ιδρυμάτων Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Λάρισας από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Θεσσαλονίκης και Λάρισας αντίστοιχα. Οι πρόεδροι των παραπάνω Ιδρυμάτων υποχρεούνται να συντάξουν πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, στο οποίο οπωσδήποτε θα περιλαμβάνονται τα βιβλία πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων, τα πρωτόκολλα, αλληλογραφία τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, απολογισμοί ισολογισμοί, βιβλία γενικού καθολικού, εγγράφων ισολογισμού, αναλυτικά καθολικά, βιβλία μισθοδοσίας, καταστάσεων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενσήμων προσωπικού, βιβλία αποθήκης, βιβλία προμηθειών πιστωτών, βιβλία απαιτήσεων, καθώς και τα παραστατικά τουλάχιστον είκοσι (20) ετών. Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής υπογράφεται από τον πρόεδρο κάθε Ιδρύματος και τον προς τούτο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για το Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών και με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και Λάρισας, για το Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Λάρισας αντίστοιχα.

 

Το παραπάνω πρωτόκολλο υπογράφεται μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου και περιλαμβάνει τα παραπάνω βιβλία και λοιπά έγγραφα μέχρι την ημερομηνία αυτή.

 

11. Όπου οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 παραπέμπουν στο άρθρο 20 του νόμου, η παραπομπή νοείται ότι γίνεται στο άρθρο 21 του νόμου αυτού.

 

12. Το ποσό που προκύπτει από την ετήσια αύξηση του επιδόματος χανσενικών για το έτος 2002, καθώς και η διαφορά από το διπλασιασμό του επιδόματος αυτού για το ίδιο έτος στις κατηγορίες β' και γ', σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1137/1981, θα καταβληθεί εφάπαξ στους δικαιούχους.

 

Β. 1. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 του νόμου 3106/2003, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προ βλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) η μεταφορά και συγχώνευση των ιατροκοινωνικών κέντρων και των παιδικών πολυκλινικών του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως θα γίνει σε κέντρα υγείας ή νοσοκομεία του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 3106/2003 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{α) Οι προϋπολογισμοί του τρέχοντος οικονομικού έτους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 και μετατρέπονται σε αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, αποτελούν προϋπολογισμούς των παραπάνω μονάδων και εκτελούνται με ευθύνη των οργάνων διοίκησης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου. για το υπόλοιπο του έτους 2003 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και οι Περιφέρειες μέσω των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εξακολουθούν να επιχορηγούν τις παραπάνω αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες.

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998), των άρθρων 1 έως και 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1998 (ΦΕΚ 288/Α/1998) και της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 251/Α/2001) εφαρμόζονται από 01-01-2004 και για τη μισθοδοσία του προσωπικού, που υπηρετεί στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες με το νόμο 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) αποτελούν αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες μονάδες των Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας.

 

γ) Από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 2955/2001 από τη δεύτερη σειρά απαλείφεται η λέξη έως και αντικαθίσταται με τη λέξη και. Η δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσης των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού που υπηρετεί στις κεντρικές υπηρεσίες των Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του κάθε Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας.

 

δ) Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, που συστήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2955/2001 και το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, που συστήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2955/2001, υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 

3. Οι διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3106/2003 ισχύουν και για τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας.

 

4. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, που αναφέρονται στα επόμενα εδάφια μετατρέπονται σε υπηρεσίες του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας στην περιφέρεια του οποίου λειτουργούν. Τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας μετονομάζονται σε Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εφεξής θα αναφέρονται ως μονάδες κοινωνικής φροντίδας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.