Νόμος 2889/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ίδρυση νοσοκομείων - Διοίκηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005).

 

1. Τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ιδρύονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας, ως αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

 

Έχουν δικό τους πρωτόκολλο, αρχείο και σφραγίδα, υπόκεινται δε στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

Η εποπτεία αναφέρεται στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας, στον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου και γενικά στον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων,καθώς και στον έλεγχο του τρόπου διοίκησης και της οικονομικής τους διαχείρισης, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983), που επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 14 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997).

 

Με όμοια, ως άνω, προεδρικά διατάγματα τα νοσοκομεία μπορεί να συγχωνεύονται, να καταργούνται, ολικά ή μερικά, να μετατρέπονται σε γηριατρικά νοσοκομεία, σε νοσοκομεία αποκατάστασης, σε νοσοκομεία χρόνιων παθήσεων, σε Ειδικά Κέντρα ή Κέντρα Υγείας και να ρυθμίζονται όλα τα προκύπτοντα ζητήματα σχετικά με την τακτοποίηση του προσωπικού.

 

Δεν απαιτείται η έκδοση νέου ιδρυτικού διατάγματος για τα υφιστάμενα νοσοκομεία, που υπάγονται στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τα οποία μετατρέπονται σε ανεξάρτητες και αποκεντρωμένες μονάδες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

2. α) Τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Τα Γενικά και τα Ειδικά. Η διάκριση σε Νομαρχιακά και Περιφερειακά καταργείται Γενικά νοσοκομεία είναι όσα διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε περισσότερες από μια θεραπευτικές κατηγορίες. Ειδικά είναι όσα διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε μια θεραπευτική κατηγορία. Η κατάταξη των νοσοκομείων σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες γίνεται με τον οργανισμό τους.

 

β) Τα νοσοκομεία κάθε Περιφερειακό Σύστημα Υγείας συνδέονται μεταξύ τους λειτουργικά,νοσηλευτικά, επιστημονικά και εκπαιδευτικά, κάτω από το συντονισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας. Ειδικότερα, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, μπορεί να μετακινούνται ιατροί, οδοντίατροι και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας για κάλυψη εφημεριών και έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα, μέσα στο ίδιο έτος. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται οι διαδικασίες για τη διενέργεια κοινών διαγωνισμών για την προμήθεια πάσης φύσεως εξοπλισμού και υλικού, καθώς και για την κατάρτιση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κοινής λειτουργίας τμημάτων, εργαστηρίων και μονάδων δύο ή περισσότερων νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας. Η πιο πάνω διασύνδεση παρέχει τη δυνατότητα σε νοσοκομεία, που έχουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, να συνάπτουν ιδιαίτερες συμφωνίες με άλλα νοσοκομεία που διαθέτουν εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, εγκρινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, για την προσωρινή, μέχρι τρεις (3) μήνες, υποδοχή εκπαιδευτών ιατρών, οι οποίοι λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις των λειτουργικών εξόδων του προϋπολογισμού του νοσοκομείου υποδοχής. Η πιο πάνω διασύνδεση μπορεί να γίνεται και μεταξύ νοσοκομείων δύο ή περισσότερων Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να εξειδικεύονται και να συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις και να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργική διασύνδεση των νοσοκομείων.

 

3. Διατηρούν την ονομασία τους ως Πανεπιστημιακά τα Γενικά Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης, ΑΤΤΙΚΟΝ, ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας και Πατρών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

4. Όργανα διοίκησης νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι:

 

α) Το Συμβούλιο Διοίκησης

β) Ο Διοικητής.

 

5. Α. Το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτείται από:

 

α) το Διοικητή του νοσοκομείου, ως Πρόεδρο,

 

β) Το Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού. Εάν στον οργανισμό του νοσοκομείου δεν προβλέπεται Υποδιεύθυνση Οικονομικού το Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας αναπληρώνει ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού ή ο προϊστάμενος του τμήματος Οικονομικού όπου δεν προβλέπεται υποδιεύθυνση διοικητικού.

 

γ) το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον αρχαιότερο Διευθυντή τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας,

 

δ) Το Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον τομεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που έχει τον περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή τον προϊστάμενο τμήματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όπου δεν προβλέπονται τομείς επίσης με τον περισσότερο χρόνο στο βαθμό.

 

ε) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου,αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου.

 

Στα νοσοκομεία, με δυναμικότητα πάνω από 400 κλίνες, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης είναι και ο Αναπληρωτής Διοικητής.

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα.

 

Η λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του νόμου 2690/1999, που αφορούν τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι εισηγητές για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

 

Β. Το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, που του εκχωρούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας

 

β) Ασκεί όλες τις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που είχαν, δυνάμει γενικών ή ειδικών διατάξεων, τα καταργούμενα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων.

 

γ) Γνωμοδοτεί προς τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, κατά περίπτωση,για τη λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και της περιουσίας του, ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική αποστολή του.

 

δ) Γνωμοδοτεί για τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους.

 

ε) Γνωμοδοτεί για τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, ανεξαρτήτως ποσού. Οι τροποποιήσεις αυτές υποβάλλονται από το Διοικητή, για έγκριση, στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας

 

στ) Προτείνει το σχεδιασμό και τα επί μέρους προγράμματα για την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής του νοσοκομείου και εγκρίνει το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων επέκτασης, διαρρύθμισης, επισκευών,

βελτίωσης και αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής και των χώρων του νοσοκομείου, ποσού:

 

1) από τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) μέχρι εβδομήντα εκατομμύρια (70.000,000) δραχμές, για νοσοκομείο με ετήσιο προϋπολογισμό μεγαλύτερο από δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές,

2) από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) μέχρι τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, για νοσοκομείο με προϋπολογισμό μέχρι δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές.

 

Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

ζ) Αποφασίζει, χωρίς την έγκριση της σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την προμήθεια, με τη νόμιμη διαδικασία, ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ποσού:

 

1) από τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) μέχρι εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, για νοσοκομείο με ετήσιο προϋπολογισμό μεγαλύτερο από δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές,

2) από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) μέχρι τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, για νοσοκομείο με ετήσιο προϋπολογισμό μέχρι δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές.

 

η) Προτείνει την αναμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου, καθώς και τη σύσταση θέσεων προσωπικού.

 

θ. Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων υπέρ του νοσοκομείου. Εάν πρόκειται για αποδοχή εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας ή της δαπάνης ανάπτυξης νέων τμημάτων η σχετική απόφαση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του νοσοκομείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109 του Συντάγματος. Για την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων απαιτείται και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας όταν πρόκειται για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 150.000,00 ευρώ ή του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας όταν πρόκειται για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 300.000,00 ευρώ.

 

ι) Αποφασίζει για τη διάθεση, σε άλλα νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας, του μη χρησιμοποιούμενου υλικού του νοσοκομείου, για το χαρακτηρισμό παλαιού υλικού ως άχρηστου, καθώς και για την καταστροφή ή την εκποίηση του υλικού αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού.

 

Γ. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης περιλαμβάνεται και η έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για τα παρακάτω θέματα του προσωπικού που υπάγεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και τα αντίστοιχα θέματα του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

 

1) Περιουσιακής κατάστασης, κατά το άρθρο 28 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων.

2) Κατάταξης σε μισθολογικά κλιμάκια και χορήγησης επιδομάτων.

3) Δοκιμαστικής υπηρεσίας μονιμοποίησης, κατά το άρθρο 40 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων.

4) Ένταξης σε βαθμό με βάση το χρόνο υπηρεσίας.

5) Άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων.

6) Συμμετοχής σε εταιρείες, κατά το άρθρο 32 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων.

7) Αξίωσης μισθού, κατά τα άρθρα 41, 42 και 43 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων.

8) Όρων υγιεινής και ασφάλειας, κατά το άρθρο 44 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων.

9) Χρόνου και συστήματος προαγωγών, κατά τα άρθρα 81 - 91 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων.

10) Υπερωριακής εργασίας.

11) Αποζημιώσεων συμβουλίων και επιτροπών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2986/1997 (ΦΕΚ 24/Α/2002) και τις παραγράφους 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003)

 

6. Σε κάθε Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνιστάται μία οργανική θέση Διοικητή με βαθμό 1 της κατηγορίας ΕΘ, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων του. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι: πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ιδιαίτερη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικών καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανισμούς του Δημοσίου ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιμώμενων και των μεταπτυχιακών σπουδών και επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας νοσοκομείων ή επιχειρήσεων, οικονομικών της υγείας ή κοινωνικής διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας. Σε νοσοκομεία με δυναμικότητα μέχρι 200 κλίνες μπορεί να διορίζεται ως Διοικητής και πτυχιούχος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που διαθέτει τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002).

 

7. Α. Ο Διοικητής έχει τη γενική και ειδική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας του νοσοκομείου και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.

 

Ειδικότερα, ο Διοικητής έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Προεδρεύει στο Συμβούλιο Διοίκησης.

 

β) Λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του νοσοκομείου μέσα στα πλαίσια της γενικής πολιτικής και του προγραμματισμού.

 

γ) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του νοσοκομείου.

 

δ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου, ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο του νοσοκομείου ή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, σε οποιονδήποτε υπάλληλο όλων των μονάδων του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας

 

ε) Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των υπηρεσιών του νοσοκομείου, ώστε να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους και αναπτύσσει συνεργασία με τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας

 

στ) Εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του νοσοκομείου.

 

ζ) Μεριμνά για την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, στον οποίο πρέπει να προβλέπονται τα κονδύλια κατά διοικητικό τομέα, τμήμα και εργαστήριο.

 

η) Είναι αρμόδιος για την αναμόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισμού, μέχρι ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών για νοσοκομεία με δυναμικότητα μέχρι 200 κλίνες, δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών για νοσοκομεία με δυναμικότητα μέχρι 400 κλίνες και δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών για νοσοκομεία με δυναμικότητα πάνω από 400 κλίνες. Οι αποφάσεις αυτές γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

θ) Εισηγείται τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας για ποσά, αντίστοιχα, μέχρι το 50% ή άνω του 50% των μεταφερόμενων πιστώσεων.

 

ι) Μεριμνά για την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας του προγράμματος προμηθειών του νοσοκομείου.

 

ι)α) Αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση πάσης φύσεως επιτροπών εργασίας ή ομάδων εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου.

 

ι)β) Καθορίζει τα κριτήρια διάθεσης των κλινών στις θέσεις Β και Α και ελέγχει την τήρησή τους.

 

ι)γ) Ελέγχει την τήρηση της λίστας αναμονής ασθενών για προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις ή εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις.

 

ι)δ) Εγκρίνει τα προγράμματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού,νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, μετά από εισήγηση των Διευθυντών της Ιατρικής, Νοσηλευτικής ή Διοικητικής Υπηρεσίας

αντίστοιχα.

 

ι)ε) Αποφασίζει, χωρίς την έγκριση της σκοπιμότητας από άλλο όργανο,για την εκτέλεση, με τη νόμιμη διαδικασία, έργων βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των χώρων του νοσοκομείου, καθώς και για την προμήθεια, ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού ποσού μέχρι τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, εάν πρόκειται για νοσοκομείο με ετήσιο προϋπολογισμό πάνω από δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές και ποσού μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, εάν πρόκειται για νοσοκομείο με ετήσιο προϋπολογισμό μέχρι δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές.

 

ι)στ) Αποφασίζει για τις μετακινήσεις του προσωπικού του νοσοκομείου ανάμεσα στα διάφορα τμήματα αυτού.

 

ι)ζ) Αποφασίζει για την πρόσληψη Συμβούλων Οργάνωσης.

 

ι)η) Συγκροτεί το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.

 

ι)θ) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του έργου και των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου.

 

κ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του νοσοκομείου.

 

Β. Στις αρμοδιότητες του Διοικητή περιλαμβάνεται η έκδοση των πράξεων, που αφορούν τα παρακάτω θέματα του προσωπικού που υπάγεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων, καθώς και τα αντίστοιχα θέματα του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

 

1) Κατάρτισης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης, κατά το άρθρο 18 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

2) Κανονικών αδειών και αδειών διευκολύνσεων, αδειών μητρότητας και αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και θεμάτων αναρρωτικών και ειδικών αδειών, κατά τα άρθρα 48 έως 56 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

3) Αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους και αδειών εξετάσεων, κατά τα άρθρα 58, 59 και 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων.

4) Θέσης σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, κατά τα άρθρα 103 και 104 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

5) Αναστολής άσκησης καθηκόντων, κατά το άρθρο 104 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

6) Τοποθέτησης σε οργανικές μονάδες των προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, κατά το άρθρο 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

7) Υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

8) Υγειονομικής περίθαλψης.

9) Τοποθέτησης του υπαλλήλου σε θέση, μετά το διορισμό του.

10) Κατάρτισης των πινάκων προακτέων υπαλλήλων.

 

Στα νοσοκομεία που διαθέτουν πάνω από 400 κλίνες, οι αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου με αριθμό 3, 4, 8, 9 και 10 ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διοικητή.

 

Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία οι αρμοδιότητες με αριθμό 3 και 7 ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διοικητή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

8. Σε νοσοκομεία 400 κλινών και άνω προστίθεται στον Οργανισμό τους μία (1) θέση Αναπληρωτή Διοικητή, με πενταετή θητεία, με βαθμό 20 της κατηγορίας ΕΘ. Τα προσόντα για το διορισμό στη θέση αυτή είναι ίδια με αυτά που ορίζονται για το Διοικητή του νοσοκομείου στο εδάφιο Α' της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Ο Αναπληρωτής Διοικητής αξιολογείται,επιλέγεται και διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω εδαφίου Α' της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Οι διατάξεις του εδαφίου Γ' της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τον Αναπληρωτή Διοικητή. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή έλλειψης, το Διοικητή αναπληρώνει, σε όλες τις αρμοδιότητές του, ο Αναπληρωτής Διοικητής και ελλείποντος αυτού, κατά σειρά, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο Διευθυντής της Διοικητικής Υπηρεσίας ή έμπειρος και ικανός υπάλληλος του ίδιου ή άλλου νοσοκομείου πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με απόφαση του Διοικητή.

 

α) Ο Αναπληρωτής Διοικητής έχει την ευθύνη για τα θέματα εκπαίδευσης του ιατρικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου, καθώς και για τα θέματα επιστημονικής έρευνας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων,

 

β) Στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία συνιστάται και θέση Αναπληρωτή Διοικητή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Στη θέση αυτή τοποθετείται ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού με βαθμό καθηγητή, Διευθυντής τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας του νοσοκομείου, που εκλέγεται από τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, που υπηρετούν στο νοσοκομείο, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αριθμό ΔΥ1 διοικητικής [Α] 35327/27-11-2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1579/Β/2001).

 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εξακολουθεί παράλληλα να κατέχει και την οργανική του θέση.

 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Συμμετέχει στο Συμβούλιο Διοίκησης του νοσοκομείου και εισηγείται για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη συγκρότηση και τη λειτουργία κλινικών και εργαστηρίων,

 

Έχει την εποπτεία σε όλα τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου.

 

Προΐσταται στην Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας του νοσοκομείου.

 

Εποπτεύει και συντονίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ειδικευόμενων ιατρών και των φοιτητών.

 

Εποπτεύει και συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού,

 

Επιμελείται το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις, με βάση τις διεθνείς προοπτικές στο χώρο της υγείας.

 

γ) Ο Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων μπορεί να επιλέξει τις αποδοχές Αναπληρωτή Διοικητή ή τις αποδοχές της οργανικής του θέσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β του εδαφίου 2 του άρθρου 20 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

9. Σε θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και να διορίζονται και δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή στελέχη οργανισμών ή τραπεζών ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιστημονικό Προσωπικό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 32 παράγραφος 18 του νόμου 2190/1994, της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2194/1994 και του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2198/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν,καθώς και των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997) και των άρθρων 5 παράγραφοι 11)β και 14 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999), προκειμένου περί μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Επιστημονικό Προσωπικό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μερικής απασχόλησης. Προϋπόθεση για να κριθούν οι ανωτέρω λειτουργοί και υπάλληλοι αποτελεί η έγκριση του φορέα στον οποίο υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν απαντήσει αρνητικά εντός δέκα (10) ημερών από την πρωτοκόλληση του εγγράφου ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, οι λειτουργοί και υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου επανέρχονται στην προτέρα θέση τους και ο αντίστοιχος χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης, προκειμένου να κριθούν για προαγωγή, αντίστοιχα, στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 82 του νόμου 2683/1999. Η μισθοδοσία των ανωτέρω βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ανεξάρτητα από την επιλογή των αποδοχών της παραγράφου 10 του παρόντος ή αυτών της οργανικής τους θέσης.

 

Υπάλληλοι νοσοκομείων δεν επιτρέπεται να επιλεγούν και να διορισθούν ως διοικητές ή αναπληρωτές διοικητές στο νοσοκομείο, στο οποίο ανήκουν οργανικά.

 

10. Οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές και επιδόματα του Διοικητή και του Αναπληρωτή Διοικητή των νοσοκομείων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας ορίζονται, χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος τους, από άλλες γενικές ή Ειδικές διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Με την ίδια απόφαση παρέχονται επιδόματα εορτών και άδειας, καθώς και αποζημίωση για έξοδα κίνησης και έξοδα παράστασης.

 

11. Α. Σε κάθε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο, που συγκροτείται από:

 

α) Τρεις (3) ιατρούς, Διευθυντές τμημάτων ή κλινικών, προκειμένου περί μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εκλέγονται από όλους τους Διευθυντές ιατρούς του νοσοκομείου.

β) Έναν (1) ιατρό Αναπληρωτή Διευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους Αναπληρωτές Διευθυντές του νοσοκομείου.

γ) Έναν (1) ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α', που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Α' του νοσοκομείου.

δ) Έναν (1) ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β', που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Β' του νοσοκομείου.

ε) Έναν επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και έναν επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Α', που εκλέγονται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία.

 

Στα νοσοκομεία των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, που είναι εγκατεστημένες και πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, προστίθεται ένα επιπλέον μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, το οποίο είναι πανεπιστημιακός ιατρός, που εκλέγεται από όλους τους πανεπιστημιακούς ιατρούς που εργάζονται στις παραπάνω κλινικές, χωρίς να αποκλείεται η εκλογή και άλλου πανεπιστημιακού ιατρού ως μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου των περιπτώσεων α' και γ'.

 

στ) Ένα (1) νοσηλευτή ή μαία ή επισκέπτη υγείας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Α', που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές, μαίες και επισκέπτες υγείας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος των ειδικευόμενων ιατρών.

 

Όλα τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγονται με τον αναπληρωτή τους.

 

Αν οποιοδήποτε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα με την οποία έχει εκλεγεί, αντικαθίσταται με την αρχική διαδικασία.

 

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο μεταξύ των Διευθυντών ιατρών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Διοικητής του νοσοκομείου καλεί τα εκλεγμένα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου σε δημόσια συνεδρίαση και διενεργεί κλήρωση.

 

Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου.

 

Β. Αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι:

 

α) Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης για κάθε επιστημονικό θέμα λειτουργίας του νοσοκομείου.

β) Εισηγείται τη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα του νοσοκομείου.

γ) Εισηγείται για επιστημονικά θέματα στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας

δ) Γνωμοδοτεί προς το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για τις εκπαιδευτικές άδειες του επιστημονικού προσωπικού.

ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά προγράμματα του επιστημονικού προσωπικού του νοσοκομείου και μεριμνά για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.

στ) Γνωμοδοτεί σε επιστημονικά ερωτήματα του Διοικητή ή του Διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας.

ζ) Γνωμοδοτεί προς το Διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας για το πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών και του λοιπού προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.

η) Έχει τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.

 

Γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η Επιστημονική Επιτροπή των νοσοκομείων νοείται, από την έναρξη της ισχύος του νόμου 2889/2001, το Επιστημονικό Συμβούλιο των νοσοκομείων. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1397/1983 καταργούνται.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 16, 17)α, 18 και 19 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.