Νόμος 3054/02 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με το νόμο αυτόν χορηγείται Άδεια Διύλισης στις λειτουργούσες κατά την έναρξη ισχύος του εταιρείες Διύλισης στην Ελληνική Επικράτεια. Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τις εταιρείες από την υποχρέωση λήψεως άλλων αδειών που τυχόν απαιτούνται και την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Κανονισμού Αδειών.

 

2. Οι Άδειες Εμπορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συνεχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους μέχρι τη λήξη τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να επέλθει πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως εξής:

 

α. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Α ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Α κατά το νόμο αυτόν,

β. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Γ ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Γ κατά το νόμο αυτόν,

γ. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Δ ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Δ κατά το νόμο αυτόν,

δ. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Ε ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Β κατά το νόμο αυτόν.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης το πιο πάνω χρονικό όριο των τριών ετών μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος.

 

3. Οι κάτοχοι Αδειών Εμπορίας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 υποχρεούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5)α και β, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6 περίπτωση Γ', β' πρέπει να συμμορφωθούν μέσα σε τρία έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ως εξής:

 

α. Κατά το πρώτο έτος σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς το 10% των πωλήσεών τους στην αγορά.

 

β. Κατά το δεύτερο έτος σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς το 20% των πωλήσεων τους στην αγορά.

 

γ. Κατά το τρίτο έτος και εφεξής σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς το 30% των πωλήσεων κάθε έτος στην αγορά.

 

4. Οι Άδειες κατηγορίας Α' που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992), καθώς και οι Άδειες κατηγορίας Στ' που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο του νόμου [Ν] 1769/1988 (ΦΕΚ 66/Α/1988) και το άρθρο 24 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) μπορεί να ανανεώνονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά από την ισχύ του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 23 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 

5. Οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης οφείλουν μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να λάβουν Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3)γ'. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα της μεταβατικής περιόδου για την προσαρμογή των πωλητών θέρμανσης και μεταπωλητών σχετικά με τους απαιτούμενους όγκους αποθηκευτικών χώρων. Στην ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και απαλλαγή για ορισμένο χρονικό διάστημα από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αποθηκευτικών χώρων για ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

 

6. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς τα θέματα που θα ρυθμίσουν οι κανονιστικές αυτές πράξεις, οι καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα θέματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.