Νόμος 3054/02 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ωράριο πρατηρίων καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αέριων καυσίμων, μικτών και αμιγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο.

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης δ' με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη καταρτίζονται πίνακες με τους οποίους καθορίζονται:

 

α) Τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, υποχρεωτικά, εντός του χρονικού διαστήματος της νυκτερινής λειτουργίας, το οποίο ορίζεται ως εξής:

 

α)α) από 10.30 μ.μ, έως και 6.00 π,μ. της επομένης κατά τη θερινή περίοδο (1η Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρίου).

β)β) από 9.00 μ.μ. έως και 6.00 π.μ. της επομένης κατά τη χειμερινή περίοδο (1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου).

 

Τα ανωτέρω πρατήρια καλύπτουν ποσοστό 10% του συνόλου των πρατηρίων της οικείας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου της κάθε Περιφέρειας.

 

Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινάει στις 10.30 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο και στις 9.00 μ.μ. κατά τη χειμερινή περίοδο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ωρών.

 

β) Τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής, υποχρεωτικά, κατά τις Κυριακές και αργίες:

 

α)α) από 6.00 π.μ. έως και 10.30 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο (1η Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρίου),

β)β) από 6.00 π.μ. έως και 9.00 μ.μ. κατά τη χειμερινή περίοδο (1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου).

 

Τα ανωτέρω πρατήρια καλύπτουν ποσοστό 25% του συνόλου των πρατηρίων της οικείας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου της κάθε Περιφέρειας.

 

γ) Τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικά, εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της νυκτερινής λειτουργίας, όπως ορίζεται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου.

 

Τα ανωτέρω πρατήρια αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των πρατηρίων της οικείας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου της κάθε Περιφέρειας.

 

Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινάει στις 10.30 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο και στις 9.00 μ.μ, κατά τη χειμερινή περίοδο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ωρών.

 

δ) Οι αποφάσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' εκδίδονται μόνο εφόσον τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αντίστοιχων ποσοστών στην οικεία Περιφέρεια, Στην περίπτωση αυτή. οι αποφάσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές στην οικεία περιφέρεια.

 

3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2, εφόσον απαιτούνται, εκδίδονται δύο φορές το χρόνο και 1 μήνα πριν από την έναρξη της θερινής και χειμερινής περιόδου, μετά από γνώμη των οικείων αντιπροσωπευτικών τοπικών ενώσεων πρατηριούχων καυσίμων ή, αν αυτές ελλείπουν των οικείων εθνικών ενώσεων πρατηριούχων καυσίμων, η οποία υποβάλλεται στον οικείο Περιφερειάρχη, μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοση εκ μέρους του σχετικής πρόσκλησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Περιφερειάρχης προβαίνει στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων χωρίς τη γνώμη των ανωτέρω φορέων.

 

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων των αποφάσεων της παραγράφου 2, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο 5.000 €. Το ανωτέρω πρόστιμο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και εισπράττεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας η της κατοικίας του νομικού ή φυσικού προσώπου, αντίστοιχα, στο οποίο επιβάλλεται, κατά τις διατάξεις του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)).

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.