Νόμος 3050/02 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ασφαλιστικές διατάξεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2972/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την έναρξη της απασχόλησης των ατόμων αυτών και να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις μεταβολές των στοιχείων τους που έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Εργοδοτών. Ο χρόνος υποβολής, καθώς και ο τύπος της ως άνω δήλωσης καθορίζεται με τον Κανονισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Με τον αυτό ως άνω Κανονισμό καθορίζεται ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του εντύπου της απογραφής.

 

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει η υποχρέωση γνωστοποίησης των μεταβολών είναι οι εξής:

 

α)α) έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε νέο παράρτημα του εργοδότη,

β)β) διακοπή απασχόλησης προσωπικού μόνο στην έδρα ή μόνο σε παράρτημα, αν ο εργοδότης απασχολεί προσωπικό και στην έδρα και σε ένα ή περισσότερα παραρτήματά του,

γ)γ) οριστική διακοπή εργασιών έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη ή και των δύο,

δ)δ) επαναλειτουργία και έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη ή και στα δύο,

ε)ε) μεταφορά έδρας του εργοδότη,

στ)στ) μεταφορά παραρτήματος του εργοδότη στην ασφαλιστική περιοχή του ίδιου υποκαταστήματος ή παραρτήματος,

ζ)ζ) μεταφορά παραρτήματος του εργοδότη σε ασφαλιστική περιοχή άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος,

η)η) αλλαγή των υπευθύνων, των στοιχείων τους, ως και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,

θ)θ) μεταβολή δραστηριότητας,

ι)ι) αλλαγή επωνυμίας,

ι)α)ι)α) μεταβολή νομικής μορφής.

 

Ειδικά για τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών υπάρχει στις εξής περιπτώσεις:

 

α)α) αλλαγή επωνυμίας,

β)β) αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων, των στοιχείων τους και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,

γ)γ) αποπεράτωση ιδιωτικού έργου,

δ)δ) αλλαγή έδρας,

ε)ε) αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού.

 

Στους εργοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών επιβάλλονται πρόστιμα που ανέρχονται σε ποσό τριακοσίων ευρώ για τη μη γνωστοποίηση της αλλαγής στην επωνυμία της επιχείρησης και της αλλαγής υπευθύνου μέλους και ποσό εκατόν πενήντα ευρώ για τη μη γνωστοποίηση των λοιπών μεταβολών.}

 

2. Η προθεσμία καταβολής των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις εισφορών για την ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων, των ιερόδουλων, καθώς και των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο ή περισσότερους εργοδότες στη διάρκεια του μήνα, ορίζεται ως εξής:

 

α) Οι εισφορές των μισθολογικών περιόδων Φεβρουαρίου έως και Απριλίου καταβάλλονται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μηνός Μαΐου.

 

β) Οι εισφορές των μισθολογικών περιόδων Μαΐου έως και Ιουλίου καταβάλλονται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μηνός Αυγούστου.

 

γ) Οι εισφορές των μισθολογικών περιόδων Αυγούστου έως και Οκτωβρίου καταβάλλονται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μηνός Νοεμβρίου.

 

δ) Οι εισφορές των μισθολογικών περιόδων Νοεμβρίου έως και Ιανουαρίου καταβάλλονται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου.

 

3. α) Οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα και απασχολούν και προσωπικό για το οποίο καταβάλλουν εισφορές μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής τις οποίες εισπράττει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να υποβάλλουν για το προσωπικό αυτό Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών, ανεξαρτήτως αν αυτό απασχολείται στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη.

 

Η παραπάνω δήλωση αναφέρεται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης και υποβάλλεται εγγράφως στο υποκατάστημα ή παράρτημα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα του εργοδότη.

 

β) Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, τα δημοτικά, κοινοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, τα κρατικά νομικά πρόσωπα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, οι δημόσιες εταιρίες, τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας, που ασφαλίζουν το προσωπικό τους για όλους τους κλάδους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή επί μέρους κλάδους ή και φορείς και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής, καθώς και οι εργοδότες της προηγούμενης περίπτωσης για το προσωπικό τους για το οποίο δεν υποβάλλεται

 

Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών υποβάλλουν αναλυτική περιοδική δήλωση, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης.

 

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των παραπάνω εργοδοτών, που μπορεί να είναι και έγγραφη, υποβάλλεται:

 

α)α) στο υποκατάστημα ή παράρτημα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της έδρας για το σύνολο του προσωπικού τους (έδρας και παραρτημάτων) ή β)β) σε κάθε υποκατάστημα ή παράρτημα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί παράρτημα της αποκεντρωμένης υπηρεσίας για το προσωπικό που απασχολείται σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης γίνεται με τον αριθμό μητρώου της έδρας και τον κωδικό του παραρτήματος της αποκεντρωμένης υπηρεσίας, όπως έχει αποδοθεί μετά την υποβολή του Εντύπου Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη (ΕΒΣΕ). Η καταβολή των εισφορών μπορεί να γίνει ξεχωριστά για το προσωπικό που απασχολείται στο παράρτημα της αποκεντρωμένης υπηρεσίας.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για μεταβατική περίοδο από 01-01-2002 μέχρι 31-12-2003.

 

4. Οι προθεσμίες που καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 παράγραφος 6 και 5 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, καθώς αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 6 του νόμου αυτού για την υποβολή Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη και Οικοδομοτεχνικών Έργων και αφορούν μισθολογικές περιόδους από 01-01-2002 μέχρι 30-06-2002, παρατείνονται μέχρι 31-07-2002. Για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και τις δηλώσεις μεταβολής στοιχείων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων και αυτοτελών προστίμων.

 

5. Στις επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν, προκειμένου να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο επιχειρήσεων Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Από της εγγραφής τους στο ως άνω μητρώο και μέχρι 31-01-2003 εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων οφειλόμενες τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση ακόμη και στις περιπτώσεις είσπραξης εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τη νομοθεσία που κάθε φορά ισχύει, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω και δανειοδότησης από τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των μηνιαίων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, αναστέλλεται η λήψη των αναγκαστικών μέτρων και η ποινική δίωξη για παραβάσεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 86/1967, όπως ισχύει σήμερα.

 

6. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2002 και μέχρι 30-06-2003, οι άνεργοι απολυμένοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος και τα μέλη της οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951)

 

Καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες 50 ημέρες εργασίας αθροιστικά κατά τα έτη 2000 και 2001.

 

7. Για τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από το εδάφιο β' του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 649/1968 (ΦΕΚ 232/Α/1968) αριθμού ημερών ασφάλισης το προσωπικό εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου και έχει εικοσαετή υπηρεσία στις επιχειρήσεις αυτές μπορεί να συνυπολογίσει και χρόνο ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτός αεροπορικών επιχειρήσεων, εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση (εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ του νόμου).

 

Για τις εκτός αεροπορικών επιχειρήσεων ημέρες ασφάλισης, οι οποίες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καταβάλλεται για τις σε κάθε περίπτωση απαιτούμενες ελάχιστες ημέρες ασφάλισης εισφορά αναγνώρισης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,82% επί των κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αποδοχών του ασφαλισμένου, που υπόκεινται σε εισφορές οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το εκάστοτε τεκμαρτό ποσό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ασφαλισμένους.

 

Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ οπότε παρέχεται έκπτωση 10% είτε τμηματικά σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης δόσεων, το ποσό επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.