Νόμος 2972/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κυρώσεις εκπρόθεσμης καταβολής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ίσχυε μετά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3762/1957 (ΦΕΚ 194/Α/1957) και τη συμπλήρωση και τροποποίηση αυτών με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 1469/1984 και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1902/1990 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του νόμου 2676/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως, επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.

 

Ως ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοούνται και οι εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ), καθώς και οι εισφορές που συνεισπράττονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1,5% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικό.

 

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.

 

Τα ποσοστό πρόσθετων τελών, καθώς και το ανώτατο όριο αυτών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

2. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται όλες οι οφειλόμενες εισφορές, ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους στις οποίες αναφέρονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.