Νόμος 2972/01 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αρμόδιο υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιο υποκατάστημα ή παράρτημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης είναι το υποκατάστημα ή παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

 

2. Για τα ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα και τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, αρμόδιο για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης είναι το υποκατάστημα ή παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή όπου εκτελείται το έργο.

 

Για τα δημόσια έργα που εκτελούνται, με ανάθεση ή εργολαβία, και με ενιαίο προϋπολογισμό, σε περισσότερες της μιας ασφαλιστικές περιοχές αρμόδιο είναι το υποκατάστημα ή το παράρτημα στο οποίο ανήκει η έδρα του αναδόχου.

 

Για δημόσια έργα, που εκτελούνται με αυτεπιστασία, αρμόδιο είναι το υποκατάστημα ή παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου έχει την έδρα της η δημόσια υπηρεσία που εκτελεί το έργο.

 

3. Ο διευθυντής του υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του τόπου απασχόλησης είναι αρμόδιος για την επίλυση των αμφισβητήσεων που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση, το ύψος των οφειλόμενων εισφορών, πρόσθετων τελών, προστίμων και προσαυξήσεων, τη βεβαίωση των οφειλών, την αμφισβήτηση αυτών από τον έχοντα έννομο συμφέρον, καθώς και γενικό των αντικειμένων της καθ' ύλην αρμοδιότητάς του.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να ανατίθενται οι αρμοδιότητες αυτές ως αρμοδιότητα κατά τόπο στο υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της έδρας του εργοδότη για τις επιχειρήσεις που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε περισσότερες από μια ασφαλιστικές περιοχές και για τις επιχειρήσεις που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε ασφαλιστική περιοχή άλλη από αυτήν στην οποία έχουν εγκατεστημένη την έδρα τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 εφαρμόζονται για έργα που απογράφονται από την έναρξη εφαρμογής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και εφεξής.

 

5. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

 

α) στοιχεία και αριθμό μητρώου του εργοδότη ή του έργου,

β) έτος και μισθολογική περίοδο στην οποία αναφέρεται,

γ) ποσά στον πίνακα των συνόλων και

δ) στοιχεία ασφαλιστικής ταυτότητας, απασχόλησης και αμοιβής του ασφαλισμένου.

 

6. Αν διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στα στοιχεία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ενημερώνεται ο εργοδότης και καλείται για την ορθή επανυποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

 

Για διάστημα δώδεκα μηνών από την έναρξη εφαρμογής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης χορηγείται για την ορθή επανυποβολή της, προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που θα ορισθεί σύμφωνα με την παραγράφου 3 του άρθρου 3.

 

Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση θεωρείται ως εκπρόθεσμη ή ως μη υποβληθείσα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 7.

 

7. Εάν διαπιστώνονται σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ενημερώνεται ο εργοδότης για τα λάθη που εμποδίζουν τη διεκπεραίωσή της και καλείται για την ορθή επανυποβολή της εντός τακτής προθεσμίας.

 

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση θεωρείται ανακριβής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 7.

 

Η διαδικασία της επεξεργασίας των στοιχείων της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και η προθεσμία για την ορθή επανυποβολή της καθορίζονται με τον Κανονισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.