Νόμος 3050/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Θέματα Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών - Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων - Ασφάλιση σύμβασης έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητα τους σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλματος, υπάγονται από 01-01-2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

 

Το ίδιο ισχύει από την 01-01-2007 και για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

 

β) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι με έδρα στις ανωτέρω περιοχές που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των συνολικών εισοδημάτων τους, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, των τριών πρώτων ετών από την έναρξη της παράλληλης άσκησης των δύο επαγγελμάτων, προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

 

Πρόσωπα που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού πριν την 01-01-1993 και τα οποία ασκούν μισθωτή ή άλλη εργασία εκτός υποχρεωτικά ασφαλιστέας στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και παράλληλα ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

γ) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που έχουν την έδρα τους σε περιοχές της παραπάνω 1.α) περίπτωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ασκούν δραστηριότητα πέραν των περιοχών αυτών, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου. Διαπιστωμένη, με οποιονδήποτε τρόπο, άσκηση επαγγέλματος σε περιοχές πέραν των παραπάνω, μετά την εξαίρεση του επαγγελματία από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και την υπαγωγή του στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, έχει ως συνέπεια την αναδρομική υπαγωγή του στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών από την πρώτη του μήνα της αποδεδειγμένης άσκησης της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές, εφαρμοζόμενης της ισχύουσας νομοθεσίας του Οργανισμού.

 

Μικροπωλητές λαϊκών αγορών που με βάση την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ασκούν τη δραστηριότητα τους μία φορά την εβδομάδα σε περιοχές πέραν αυτών της περίπτωσης 1.α), εξαιρούνται από τις διατάξεις του παραπάνω εδαφίου και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης 1.α).

 

Εξαιρούνται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α' τα μέλη δασικών συνεταιρισμών που κατοικούν μόνιμα στις περιοχές της περίπτωσης α' και ασκούν δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή και εμπορία ειδών λαϊκής τέχνης και πέραν των περιοχών αυτών, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση τους των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β'.

 

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α' οι επαγγελματίες βιοτέχνες και έμποροι των περιοχών της περίπτωσης αυτής που έχουν υπογράψει σύμβαση Ταχυδρομικού Πρακτορείου με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Τα πρόσωπα της περίπτωσης (γ) που υπήχθησαν στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών από 01-11-2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι καλώς υπήχθησαν και ο χρόνος ασφάλισης τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών θεωρείται ισχυρός. Τα πρόσωπα που δεν κατέβαλαν εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντος τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Τα πρόσωπα της περίπτωσης (γ) που υπήχθησαν στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών από 01-11-2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι καλώς υπήχθησαν και ο χρόνος ασφάλισης τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών θεωρείται ισχυρός. Τα πρόσωπα που δεν κατέβαλαν εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντος τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείου με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, καθώς και τα μέλη ομορρύθμων εταιρειών ή ετερορρύθμων εταιρειών με την ίδια δραστηριότητα υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης 1.α) ή 1.β) ανάλογα, σε όλη την επικράτεια.

 

3. Κατά την πρώτη τριετία από την έναρξη του επαγγέλματος, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, υποχρεούμενοι να προσκομίσουν στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών βεβαίωση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων περί της ασφάλισης τους. Για τα τρία (3) πρώτα χρόνια η ασφάλιση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών είναι προαιρετική.

 

Επίσης, τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων που μετά την πρώτη τριετία, εξαιρούνται προσωρινά από την ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, υποχρεούμενα να προσκομίσουν στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών βεβαίωση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων περί της ασφάλισης τους, προκειμένου να τους χορηγηθεί οριστικά η εξαίρεση τους από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση στον επαγγελματία, βιοτέχνη ή έμπορο των παραπάνω περιπτώσεων, εξαίρεσης από την ασφάλιση του, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητας του και των εισοδημάτων του. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών είτε κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας είτε μετά από αυτή, μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτόν προαιρετικά, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Χρόνος προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών μέχρι την 21-12-2006 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006)), για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές εντός του απαιτούμενου εξαμήνου και έχει απολεστεί ο χρόνος αυτός, μπορεί να αναγνωρισθεί προαιρετικά με υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

 

4. Πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών - Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), πριν την ισχύ των διατάξεων του νόμου 3050/2002, παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Επίσης στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών υπάγονται τα μέλη των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών, που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, σε όλη την επικράτεια.

 

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών υπάγονται τα μέλη των ομορρύθμων εταιρειών και ετερορρύθμων εταιρειών που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητα τους σε περιοχές της περίπτωσης 1.α), των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη δραστηριότητας, όπως τα εισοδήματα αυτά προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, υπερβαίνουν το 250πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και κατατάσσονται από 01-01-2005 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Μέλη ομορρύθμων εταιρειών και ετερορρύθμων εταιρειών που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητα τους σε περιοχές της περίπτωσης 1.α) και παράλληλα ασκούν αγροτική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των συνολικών εισοδημάτων τους, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη της παράλληλης άσκησης των δύο επαγγελμάτων, προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 250πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

 

Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλματος, εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών με τις διατάξεις του άρθρου 137 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), συνεχίζουν την ασφάλιση τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

5. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και του προεδρικού διατάγματος 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α/1979), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δυναμικότητας έως και 5 δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

6. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως ισχύει, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985) όπως ισχύει, για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

7. α) Συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του NAT. οι οποίοι είτε συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα είτε κάνουν έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μετά τη συνταξιοδότηση τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του νόμου 2676/1999.

 

β) Συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που κάνουν έναρξη επαγγελματικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής δραστηριότητας στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), μετά τη συνταξιοδότηση τους, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του νόμου 2676/1999.

 

Συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα μετά τη συνταξιοδότηση τους, στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

γ) Συνταξιούχοι της παραπάνω περίπτωσης α', καθώς και του πρώτου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης β', που υπήχθησαν από 01-12-2008 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών λόγω άσκησης επαγγέλματος υπακτέου στην ασφάλιση του Οργανισμού και κατέβαλαν εισφορές για το διάστημα αυτό, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν και ο χρόνος ασφάλισης τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών είναι ισχυρός. Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που ενώ υπήχθησαν στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών από 01-12-2008 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν κατέβαλαν εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντος τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

8. Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρεωτική παραμονή τους στο πρόγραμμα και συνεχίζουν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, κατατασσόμενοι τουλάχιστον στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), όπως ισχύει.

 

Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20 kW είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την Επικράτεια.

 

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kW.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

10. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα παραπάνω θέματα καταργούνται.

 

11. Οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Πιερίας, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη αυτών υπάγονται από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του νόμου αυτού στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. Η προβλεπόμενη εισφορά για την ασφάλιση των συνταξιούχων αποδίδεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δέκατου τέταρτου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.