Νόμος 2972/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αναλυτική περιοδική δήλωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συν-εισπράττει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υποχρεούται να υποβάλλει και να διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, η οποία στο εξής θα αποκαλείται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.

 

2. Με Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), ορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής, ορθής υποβολής και επανυποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, τα υπόχρεα πρόσωπα, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης, γνωστοποίησης και ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 2972/2001 και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, απαραίτητο για την υλοποίηση του παρόντος.

 

Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζεται και η δυνατότητα να γνωστοποιούνται οι μετατροπές ή οι ακυρώσεις ασφάλισης με ιδιαίτερο απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, καθώς και να καθορίζονται οι κατηγορίες προσώπων που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και ορίζονται τα στοιχεία που υποχρεούνται να τηρούν και να υποβάλλουν γι' αυτά οι εργοδότες, καθώς και ο τρόπος απεικόνισης της ασφάλισής τους.

 

Ομοίως με τον ίδιο Κανονισμό δύναται να μεταβάλλεται η χρονική περίοδος αναφοράς της Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών, ο τρόπος υποβολής της, να ανακαθορίζονται οι υπόχρεοι υποβολής της, καθώς και να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3050/2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της παραγράφου 1.

 

Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 και 11. Κατά το διάστημα αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.