Νόμος 2839/00 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου προστίθεται, από την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εδάφιο ως εξής:

 

{Η τετραετής υπηρεσία στο βαθμό του Διευθυντή περιλαμβάνει και την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2683/1999 καταργείται για την προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή κρίνονται και οι υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης μετά από επιλογή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 και 79 του νόμου 1892/1990 είτε των άρθρων 29 και 36 του νόμου 2190/1994. Ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξετάζονται σύμφωνα με την καταργούμενη, με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, παράγραφος 5 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2683/1999.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 162 του νόμου 2683/1999 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:

 

{Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου των ετών των οποίων ο τελευταίος αριθμός είναι άρτιος.}

 

4. Η παράγραφος 14 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1388/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος επιλογής θεμάτων του διαγωνισμού, ο τρόπος μετάδοσης θεμάτων, τα εξεταστικά κέντρα, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, η διασφάλιση της όλης διαδικασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα αντίστοιχα θέματα της προφορικής εξέτασης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1388/1983.}

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

6. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οι παρακάτω θέσεις προσωπικού:

 

α) Δεκαπέντε (15) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης.

β) Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων.

γ) Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

δ) Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

ε) Τρεις (3) θέσεις επί συμβάσει Νομικών Συνεργατών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3980/1959 (ΦΕΚ 194/Α/1959).

στ) Δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των οποίων οι ειδικότητες καθορίζονται με την προκήρυξη των θέσεων.

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) εφαρμόζεται αναλόγως και για τους αποσπασμένους σε Υπουργεία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εφόσον έχουν διορισθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1648/1986, ως έχοντες τέκνο με βαριά ηθικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

8. Στην περίπτωση β' του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{Ο αριθμός των κρινόμενων υπαλλήλων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του αριθμού των θέσεων βαθμού Διευθυντή. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρώνεται από υπαλλήλους που έχουν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται και υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου ή αντιστοίχων επιπέδων οργανικών μονάδων επί μία τουλάχιστον τριετία. Όσοι έχουν ασκήσει αντίστοιχα καθήκοντα για περισσότερο χρόνο προηγούνται των υπολοίπων.}

 

9. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων των Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνείς Οργανισμούς που έχει διανυθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης ή τμήματος, εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή τμήματος ύστερα από επιλογή από Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αντίστοιχα, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης.

 

10. Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), εφαρμόζεται αναλόγως, με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 24, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους για τους δικηγόρους που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στο Συνήγορο του Πολίτη ως ειδικοί επιστήμονες ή βοηθοί επιστήμονες και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους.}

 

11. α. Το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 976/1979 (ΦΕΚ 236/Α/1979), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 9

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 1, εφαρμόζονται και για τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

 

2. Η ευθύνη των οδηγών των αυτοκινήτων του Δημοσίου έναντι αυτού παύει να υφίσταται μετά την πάροδο εικοσαετίας από την ημερομηνία κατά την οποία συνέβη το ατύχημα.}

 

β. Ποσά που καταβλήθηκαν στο Δημόσιο δυνάμει του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 976/1979, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, δεν επιστρέφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.