Νόμος 2839/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τρόπος εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν θίγονται.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ανωτέρου Κώδικα, οι λέξεις η υγεία και η αρτιμέλεια των υποψήφιων υπαλλήλων αντικαθίστανται από τις λέξεις η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθορίζονται ο τρόπος εξέτασης, η συγκρότηση ειδικής επιτροπής όπου απαιτείται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για τη διαδικασία συμμετοχής στους διαγωνισμούς, ατόμων των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αυτούς με γραπτή διαδικασία. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό η πιστοποίηση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή της φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης, για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.