Νόμος 2145/93 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή ορισμένου ή αορίστου χρόνου, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 3026/1954 περί του Κώδικα Δικηγόρων έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και τον ΚΕΑΔ ποσοστό 2/3 της εκάστοτε ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολούμενων σε αυτά δικηγόρων.

 

Η υποχρέωση καταβολής του ποσοστού αυτού ασφαλίστρων αρχίζει από 01-01-1993 και ισχύει για τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους στους ανωτέρω φορείς δικηγόρους.

 

Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν και για τους από 01-01-1993 και εφεξής ασφαλισμένους δικηγόρους στους ανωτέρω φορείς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989 προστίθεται παράγραφος 4)α που έχει ως εξής:

 

{4)α. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των δικηγόρων και νομικών συμβούλων οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989, αναγνωρίζεται από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου υποβαλλομένης εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος.

 

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με την καταβολή του συνόλου των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και χορηγήσεως εφάπαξ παροχής (πρόνοιας) που ισχύουν κατά το χρόνο της επανόδου στην υπηρεσία.

 

Οι εισφορές υπολογίζονται στις αποδοχές του χρόνου της επανόδου που υπόκεινται σε κράτηση και βαρύνουν τον εργοδότη.

 

Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται εφάπαξ, μέσα σε 3 μήνες από την κοινοποίηση της πράξης αναγνώρισης.

 

Συντάξεις και εφάπαξ βοηθήματα που είχαν ληφθεί από εν ενεργεία δικηγόρους συνταξιούχους κλαδικών ταμείων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989, δεν αναζητούνται.

 

Για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος κατά την οριστική έξοδό τους από το ταμείο, λαμβάνεται υπόψη όλος ο χρόνος υπηρεσίας τους, συνυπολογιζομένου και του εκτός υπηρεσίας χρόνου.

 

Για όσους εκ των ανωτέρω είχαν λάβει εφάπαξ βοήθημα κατά την απόλυση τους, από το ποσό του νέου βοηθήματος αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο που ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισμό του ληφθέντος εφάπαξ βοηθήματος, υπολογιζόμενου όμως με τις αποδοχές της οριστικής εξόδου τους από το ταμείο, βάσει των οποίων θα υπολογισθεί το νέο βοήθημα.

 

Η αναγνώριση του χρόνου για τον οποίο επιστράφηκαν ασφαλιστικές εισφορές στους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους μετά την απόλυσή τους με τους νόμους [Ν] 1232/1982 και [Ν] 1400/1983 γίνεται με τις διατάξεις του άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1405/1983.

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 414/1960, που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 1512/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1759/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Από τη συνολική αμοιβή του δικηγόρου, που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3026/1954 (ΦΕΚ 235/Α/1954), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) περιέχεται στο Ταμείο Νομικών, από το οποίο το επτά τοις εκατό (7%) δίδεται στον ΚΕΑΔ. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1759/1988.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.