Νόμος 2819/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα Εταιρίας Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και Ειδικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Όργανα διοίκησης της Εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρός του και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και δώδεκα μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν ως μέλη ο Δήμαρχος Αθηναίων, που αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δήμαρχο, οι δύο Έλληνες - μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

β. H θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επταετής. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. H θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Εταιρίας υπό εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

 

γ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

 

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται η αντιμισθία, οι αποζημιώσεις, οι όροι απασχόλησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

ε. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εφαρμοζόμενης σε κάθε περίπτωση και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

στ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ζ. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

 

η. Ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει σε επιτροπές και εποπτεύει τομείς που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

 

θ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, διευθύνει τα έργα της και την εκπροσωπεί νομίμως. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Ως αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ορισθεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ι. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσονται οι κατά τομείς θέσεις των Γενικών Διευθυντών της Εταιρίας και καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα. Οι Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Γενικοί Διευθυντές συγκροτούν υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου το Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών. Στο Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

κ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους, κατά το άρθρο 24 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 55/Α/1996), όπως αυτός ισχύει, υπόχρεους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2429/1996 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως η τελευταία προσετέθη με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Με υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ορίζεται σε κάθε Υπουργείο Ολυμπιακός Υπεύθυνος ως υπεύθυνος χειρισμού, διεκπεραίωσης, προώθησης και εν γένει υποστήριξης των σχετικών με την Ολυμπιακή οργάνωση θεμάτων. Κάθε διοικητικό θέμα που έχει σχέση με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 προωθείται προς διεκπεραίωση και επίλυση ως επείγον από τον αρμόδιο σε κάθε Υπουργείο Ολυμπιακό υπεύθυνο. Στους Ολυμπιακούς Υπευθύνους μπορεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να καθορίζεται αμοιβή ή αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μηνιαίων αποδοχών των Ολυμπιακών Υπευθύνων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Υπουργείου.}

 

3. Τα δεύτερο,τρίτο,τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περιπτώσεως β' της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως η τελευταία προσετέθη με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), από τότε που ίσχυσαν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η ειδική υπηρεσία που συνιστάται έχει ως σκοπό την υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής (Ολυμπιάδα 2004) και της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων 2004, καθώς και το συντονισμό των υπηρεσιών των Υπουργείων και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με την προετοιμασία και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, η ειδική υπηρεσία που συνιστάται συνεργάζεται με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία, τους Ολυμπιακούς Υπευθύνους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και μπορεί να ζητεί πληροφορίες, να προωθεί την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων και να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα. Μπορεί επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, να συνιστά ομάδες εργασίας και επιτροπές, η αποζημίωση των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, να σχεδιάζει και να αναθέτει μελέτες και προγράμματα που σχετίζονται με την προετοιμασία του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο νόμο 2190/1994, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς και να διοργανώνει συνέδρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις και να αναλαμβάνει συναφείς δράσεις προβολής.

 

Συνιστάται θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό πρώτο (10) της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής Γραμματείας. Για το προσωπικό που απασχολείται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991), όπως κάθε φορά ισχύει. Συνιστώνται επίσης στη Γενική Γραμματεία δέκα (10) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών, το υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς των οποίων, όπως επίσης και των αποσπασμένων σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω, ρυθμίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το αντίστοιχο προσωπικό των γραφείων Υπουργών. Οι ειδικοί σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που διαρκεί μέχρι το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, εν όψει των ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών αυτής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως κάθε φορά ισχύουν. Μπορεί επίσης στη Γενική Γραμματεία να προσλαμβάνεται για την εκπλήρωση των σκοπών και τις ανάγκες της λειτουργίας της το αναγκαίο ωρομίσθιο Προσωπικό, κατά τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού και Οικονομικών μπορούν για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού να συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Ειδικές Υπηρεσίες, στις οποίες προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας. Το προσωπικό αυτό δεν παραμένει στην υπηρεσία μετά τη λήξη της τριετίας. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών, οι θέσεις του αναγκαίου κατά ειδικότητα προσωπικού αυτών, η διαδικασία και τα προσόντα πρόσληψής του, η διαδικασία των αποσπάσεων για την πλήρωση των θέσεων, η υπηρεσιακή κατάσταση και οι αποδοχές του προσωπικού, η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001).

 

4. Το έβδομο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως η τελευταία προσετέθη με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην ειδική υπηρεσία που συνιστάται μπορεί να αποσπώνται έως είκοσι (20) υπάλληλοι κάθε κατηγορίας του υπουργείου Πολιτισμού, υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και γενικότερα του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με το σκοπό της ειδικής αυτής υπηρεσίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

 

5. Μετά την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) προστίθεται παράγραφος 22 που έχει ως εξής:

 

{22. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία συγκροτείται νομικό συμβούλιο από συνταξιούχους ανώτατους δικαστές, συνταξιούχους ανώτατα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόρους. Στις αρμοδιότητες του οργάνου αυτού εμπίπτει ιδίως η γνωμοδότηση για θέματα μείζονος σημασίας που εκφεύγουν της τρέχουσας ύλης της νομικής υπηρεσίας της Εταιρίας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της αποζημίωσης των μελών του συμβουλίου. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 01-11-1999.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.