Νόμος 2730/99 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Θέματα προσωπικού και Ολυμπιακών Υπευθύνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) αντικαθίσταται αφ' ης ίσχυσε ως εξής:

 

{15. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της, προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε υπηρεσίες και φορείς του κατ' άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) δημόσιου τομέα. Η απόσπαση αυτή ισχύει για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται ως απόσπαση για ορισμένο χρόνο λογίζεται και η απόσπαση μέχρι τη λύση και θέση της Εταιρείας υπό εκκαθάριση. Στην τελευταία περίπτωση η απόσπαση μπορεί να διακοπεί κατά πάντα χρόνο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, μετά από αίτηση του αποσπασθέντος ή και ανεξάρτητα από αυτήν.

 

Το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών που λαμβάνουν οι αποσπώμενοι καθορίζεται από την Εταιρεία και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από αυτήν. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα προέλευσης του αποσπασθέντος. Οι αποσπώμενοι συνεχίζουν υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στα ταμεία ασφάλισης των υπηρεσιών ή φορέων προέλευσής τους και οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογίζονται επί των αποδοχών του τελευταίου πριν από την απόσπαση μηνός, όπως αυτές θα διαμορφώνονται κάθε φορά, εάν παρέμεναν στην οργανική τους θέση. Οι εισφορές του εργοδότη βαρύνουν από της αποσπάσεως την Εταιρεία.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, μπορεί εξαιρετικά και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών να επιτραπεί η πρόσληψη προσωπικού απευθείας από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, σε ποσοστό όχι ανώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των υπαλλήλων της. Τα θέματα υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό της Εταιρείας.}

 

3. Μετά την παράγραφο 20 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) προστίθεται νέα με αριθμό 21, που έχει ως εξής:

 

{21. α. Με υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζεται σε κάθε συναρμόδιο Υπουργείο Ολυμπιακός Υπεύθυνος, ως υπεύθυνος χειρισμού, διεκπεραίωσης και εν γένει υποστήριξης των σχετικών με την Ολυμπιακή διοργάνωση θεμάτων.

 

β. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού ειδική υπηρεσία με τον τίτλο Ειδική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Πολιτισμού.

 

Η συνιστώμενη ειδική υπηρεσία έχει ως σκοπό την υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το συντονισμό των υπηρεσιών των Υπουργείων και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με την προετοιμασία και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η συνιστώμενη ειδική υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με τους Ολυμπιακούς Υπεύθυνους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και μπορεί να ζητεί πληροφορίες, να μεριμνά για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα.

 

Συνιστάται θέση Ειδικού Γραμματέα με βαθμό α' ή β' των ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της συνιστώμενης υπηρεσίας και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Συνιστώνται επίσης τρεις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να συσταθούν έως πέντε συνολικά θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σύμφωνα με το νόμο 2190/1994.

 

Στη συνιστώμενη ειδική υπηρεσία μπορεί να αποσπώνται έως δέκα υπάλληλοι κάθε κατηγορίας για χρονικό διάστημα δύο ετών, που μπορεί να παρατείνεται, υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και υπηρεσιών άλλων Υπουργείων, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με το σκοπό της ειδικής αυτής υπηρεσίας.

 

Ο Ειδικός Γραμματέας που προΐσταται της ειδικής υπηρεσίας υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού κάθε τετράμηνο έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι δραστηριότητες της υπηρεσίας αυτής, διαπιστώσεις σε σχέση με την πρόοδο των έργων και διαδικασιών που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και σχετικές προτάσεις.

 

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, μπορεί να ρυθμίζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ της συνιστώμενης υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιών των Υπουργείων και των φορέων του δημόσιου τομέα.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία της παραπάνω υπηρεσίας.

 

Η συνιστώμενη με τον παρόντα νόμο υπηρεσία καταργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού. Με το διάταγμα αυτό ρυθμίζονται τυχόν θέματα που προκύπτουν από την κατάργηση της υπηρεσίας αυτής.

 

γ. Η διάρκεια των μισθώσεων ακινήτων στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία ορίζεται συμβατικά κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 34/1995 (ΦΕΚ 30/Α/1995).

 

δ. Όπου στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, νοούνται και οι Παραολυμπιακοί.

 

4. Η περίπτωση IV της παραγράφου 2 εδάφιο β' του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{IV. Ο Πρόεδρος και τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού που ορίζονται από το Προεδρείο του, καθώς και ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Κύπρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.