Νόμος 679/77 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ειδικό κονδύλι απρόβλεπτων δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τις περιπτώσεις ειδικών σημαντικών έργων, δι' α συνεστήθη κατά το άρθρο 5 του παρόντος Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων, η προμήθεια, μεταφορά, εναποθήκευση και φύλαξις των συναφών προς την αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων ταύτης υλικών και μέσων και οι συναφείς προς αυτές δαπάνες, η απαιτουμένη κίνησις του προσωπικού, ως και πρόσθετοι έκτακτοι επιδοτήσεις ή αμοιβές προσωπικού, ή μίσθωσις υπηρεσιών ειδικού επιστημονικού προσωπικού, η στέγασις και εν γένει διοικητικές και διαχειριστικές δαπάνες της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και πάσα συναφής δαπάνη, ή ειδικό και γενικόν έξοδον, ή άλλη απρόβλεπτη και επείγουσα χάριν του έργου δαπάνη, εξαιρούνται του τακτικού προϋπολογισμού και βαρύνουν την πίστωση του έργου την προβλεπόμενη εις τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Για τη στέγαση των Υπηρεσιών των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η μίσθωση κτιρίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Με την ίδια απόφαση συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τη διενέργεια της παραπάνω μίσθωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2445/1996 (ΦΕΚ 274/Α/1996).

 

2. Δια της απόφασης που εντάσσει στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργα της προηγουμένης παραγράφου ή δια των τροποποιήσεων ταύτης εγκρίνεται το ποσοστόν επί του προϋπολογισμού του έργου το οποίον διατίθεται δια τις εν τη προηγουμένη παραγράφω δαπάνες. Το ποσοστό αυτό δεν είναι δυνατόν να οριστεί ανώτερο από πέντε (5%) ούτε κατώτερο από τρία (3%) τοις εκατό. Οι δαπάνες εγκρίνονται υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 

3. Στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί σε κάθε Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων, καθώς και σε αυτό που συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση της εκτέλεσης του έργου (μελέτη - κατασκευή) της υπηρεσίας αυτής, χορηγείται πρόσθετη αμοιβή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο με τον κλάδο που ανήκει, τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία και το αντικείμενο του έργου ή της εργασίας που του ανατίθεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

 

Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται επίσης στους Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων και στα μέλη κάθε επιτροπής αξιολόγησης και ανάθεσης έργων και κάθε επιτροπής διαπραγμάτευσης, είτε είναι υπάλληλοι ή καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είτε ιδιώτες, καθώς και στα μέλη επιτροπών που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων, καθορίζεται ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο, τον τομέα ευθύνης που αναλαμβάνουν τα μέλη και το χρόνο απασχόλησης τους. Η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ στο τέλος της εργασίας σε όλα τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών και στα μέλη των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για εισήγηση ανάθεσης, για την αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και για επεξεργασία ειδικών θεμάτων για τα έργα Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου, Ζεύξη Πρέβεζας - Ακτίου και ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης ή άλλες τέτοιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για άλλα έργα και δεν έχουν περατώσει το έργο τους.

 

Η ανωτέρω πρόσθετη και εφάπαξ αμοιβή, μαζί με κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή δεν μπορούν μηνιαίως να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής θέσης του άνω προσωπικού. Η αμοιβή των ιδιωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή των καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις πιστώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, εφόσον έχει συσταθεί Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων, είτε τις πιστώσεις του οικείου έργου που χαρακτηρίζεται ειδικό ή σημαντικό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και για το οποίο δεν έχει συσταθεί Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων, και στις περιπτώσεις συγκρότησης επιτροπών για επεξεργασία ειδικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, τις πιστώσεις του έργου που προσδιορίζεται με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995).

 

4. Για τη διεξαγωγή του έργου κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων προσλαμβάνεται το αναγκαίο ειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Όλες οι προσλήψεις του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και συνταξιούχων, γίνονται και οι αποδοχές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων. Η ανανέωση της σύμβασης κάθε υπαλλήλου γίνεται, ύστερα από έκθεση της προϊσταμένης αρχής, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος εκπλήρωσε σε ικανοποιητικό βαθμό τα ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα, εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου. Το ανωτέρω προσωπικό δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης σε περίπτωση μη ανανέωσης της σύμβασης ή απόλυσης λόγω περαιώσεως του έργου. Σε περίπτωση συμμετοχής, του προσωπικού που απολύθηκε λόγω περαιώσεως του έργου, σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 19 του νόμου 2190/1994, το προσωπικό αυτό προηγείται στον πίνακα κατατάξεως όλων των υποψηφίων, των περιπτώσεων, που προβλέπονται στο εδάφιο 2 και επόμενα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ορίζονται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων και των τμημάτων αυτών, από το ανωτέρω προσωπικά, καθώς και από το μόνιμο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με υπερδεκαετή πραγματική υπηρεσία.

 

Επίσης, για την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) του έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερα για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου της κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων, καθώς και για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κ.λ.π.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών.

 

Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών των κεντρικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στην οποία προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης, οι παρεχόμενες από το Σύμβουλο υπηρεσίες και η σχετική αμοιβή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και των διατάξεων για τις αμοιβές των μηχανικών, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, ολικά ή μερικά, σε συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου ή ομάδας έργων εθνικού ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου, που εκτελούνται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα και να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των πρώτων τεσσάρων εδαφίων της παραγράφου αυτής για πρόσληψη τεχνικού προσωπικού, και για κάθε έργο εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου (εκτός έργων Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων), που περιλαμβάνεται σε κοινοτικό πρόγραμμα και εκτελείται από το Δημόσιο ή τους φορείς του δημόσιου τομέα. Με τις αυτές αποφάσεις ρυθμίζονται και όλα τα σχετικά θέματα. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό 1% για ποσά προϋπολογισμού έργου μέχρι ένα και μισό δισεκατομμύριο και για πέραν του ποσού αυτού ποσοστό 0,5%.

 

Ειδικά για έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 3%, για ποσά προϋπολογισμού έργου μέχρι ένα και μισό δισεκατομμύριο δραχμές (1,5 δις) και για πέραν του ποσού αυτού ποσοστό 1,5%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2833/2000 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.