Νόμος 2733/99 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Θέματα σχετικά με τη σύνθεση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων

 

1. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ), που συστάθηκε με την υπ' αριθμόν [Π] 54/1990 πράξη υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 80/Α/1990) απαρτίζεται εφεξής από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ως τακτικών μελών, και από τον κατά περίπτωση αρμόδιο καθ' ύλην Υπουργό, στην εποπτεία του οποίου υπάγεται ο φορέας του Δημοσίου για την αποκρατικοποίηση του οποίου πρόκειται να αποφασίσει η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.

 

2. Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας εποπτεύει το έργο της αποκρατικοποίησης και μπορεί να είναι εισηγητής στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων παράλληλα ή ανεξάρτητα από τον εποπτεύοντα την υπό αποκρατικοποίηση εταιρεία, φορέα ή Οργανισμό Υπουργό ή τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

3. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων επικουρείται στο έργο της από το Ειδικό Γραφείο Αποκρατικοποιήσεων που συνιστάται ως αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του παραπάνω γραφείου θέματα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

Προϊστάμενος του Γραφείου αυτού δύναται να τοποθετείται με όμοια απόφαση υπάλληλος των ειδικών θέσεων του άρθρου 30 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).}

 

2. Από την ισχύ του παρόντος νόμου η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης καταργείται και το προσωπικό της μεταφέρεται με την ίδια σχέση αυτοδίκαια στο συνιστώμενο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ειδικό Γραφείο Αποκρατικοποιήσεων σε αντίστοιχες θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Η θέση του Ειδικού Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων καταργείται. Το αρχείο αυτής παραδίδεται στο Ειδικό Γραφείο Αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

3. Η σύνταξη των μελετών και προγραμμάτων, καθώς και η παροχή συμβουλών για τις αποκρατικοποιήσεις κατά περίπτωση ή κατά κατηγορίες φορέων προς αποκρατικοποίηση μπορούν να ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες ή επιστήμονες με αντίστοιχη εξειδίκευση με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 και επόμενα του Αστικού Κώδικα. Για τη σύναψη τέτοιας σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφασης των μετεχόντων στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων Υπουργών, με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των αναγκαίων προσώπων για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολική ή τμηματική παράδοση αυτού, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου και ο τρόπος καταβολής του.

 

Η σύμβαση αυτή δεν μπορεί να αναγνωριστεί σε καμιά περίπτωση ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

 

Παράταση του χρόνου παράδοσης συγκεκριμένου έργου επιτρέπεται χωρίς αύξηση της αμοιβής αναδόχου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.