Νόμος 2414/96 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικά όργανο της δημόσιας επιχείρησης και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

 

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. Ο αριθμός των μελών του είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται:

 

α) από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρεία που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997),

β) από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,

γ) από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού και

δ) από εκπροσώπους των μετόχων, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995).

 

Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ειδικά για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α/1999).

 

3. Το υποδεικνυόμενο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με την κάθε δημόσια επιχείρηση και προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων αφότου ειδοποιηθούν από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και των εργαζομένων το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α/1999).

 

4. Ως προς τις δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το καταστατικό καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα. σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μετά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων αυτών. Ως προς τις δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το Καταστατικό θα τροποποιηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δημόσιας επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.