Νόμος 2414/96 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις των δημόσιων επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε δημόσια επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές υποχρεούται εντός έξι (6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση στο εποπτεύον Υπουργείο ένα Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ). Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι δημόσιες επιχειρήσεις ζητούν γραπτώς τις απόψεις της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994) για το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή. Οι απόψεις της Επιτροπής υποβάλλονται γραπτώς εντός δύο (2) μηνών από την ανωτέρω αίτηση.

 

2. Ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή καθορίζει τις καταστατικές υποχρεώσεις, τους όρους υπό τους οποίους η δημόσια επιχείρηση παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία αποζημίωσης προς αυτούς σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων.

 

3. Οι δημόσιες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους προς έγκριση σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΔΕΑ). Οι Δείκτες Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας καθορίζονται ανάλογα με τη συγκεκριμένη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραγόμενων προϊόντων και περιλαμβάνουν δείκτες ποιότητας αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.