Νόμος 2733/99 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Θέματα επιχειρήσεων του νόμου 2414/1996


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες οι δημόσιες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή αυτή και να καταρτίζονται τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Με κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου τα καταστατικά των δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν ήδη τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Τα καταστατικά των εταιρειών των προηγούμενων εδαφίων τροποποιούνται περαιτέρω ή και κωδικοποιούνται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου και των σχετικών με τα δικαιώματα της μειοψηφίας διατάξεων ιδρυτικών ή άλλων νόμων ή των καταστατικών τους. Η παραπάνω απόφαση εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 119 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το υποδεικνυόμενο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με την κάθε δημόσια επιχείρηση και προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων αφότου ειδοποιηθούν από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και των εργαζομένων το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. Ο αριθμός των μελών του είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται:

 

α) από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρεία που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997),

β) από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,

γ) από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού και

δ) από εκπροσώπους των μετόχων, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995).

 

Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ειδικά για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.}

 

4. Στο άρθρο 7 του νόμου 2414/1996 προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την εταιρεία διακοπεί, για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.