Νόμος 2731/99 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ως ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) με τον ξενόγλωσσο τίτλο Hellenic International Development Cooperation Department (Hellenic Aid).

 

α. Γενική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας είναι η εποπτεία, ο συντονισμός και η προώθηση των δράσεων και προγραμμάτων επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής ή άλλης μορφής βοήθειας, καθώς και βοήθειας αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης των Αναπτυσσόμενων χωρών, που προωθούνται μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

 

β. Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας διαχειρίζεται αφ' ενός το σύνολο των πόρων της αναπτυξιακής συνεργασίας που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και αφ' ετέρου πόρους ή δωρεές που της μεταβιβάζονται από Υπουργεία, Οργανισμούς και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και το συντονισμό προγραμμάτων των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

2. Ειδικότερα η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας:

 

α. Είναι αρμόδια για τη χρηματοδότηση των δράσεων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας κατά το άρθρο 10 του παρόντος και εποπτεύει και συντονίζει την εκτέλεσή τους στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 

β. Ενισχύει την ελληνική συμμετοχή σε προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων πολυμερών διεθνών οργανισμών και ιδιαίτερα σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το European Community Humanitarian Office (ECHO).

 

γ. Εισηγείται στην ΕΔΟΣ, προτάσεις για τη συγκέντρωση της διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας που προωθείται μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε συγκεκριμένες χώρες ή τομείς προτεραιότητας.

 

δ. Εγκρίνει την εγγραφή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο Ειδικό Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου.

 

Επίσης προβαίνει στη διαγραφή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από το Ειδικό Μητρώο, εφόσον αυτές έπαυσαν να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, υπέπεσαν σε παράνομες πράξεις, εκτέλεσαν κατά τρόπο ελλιπή ή αφερέγγυο αποστολές που ανέλαβαν ή αδράνησαν για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

 

ε. Προτείνει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της συμμετοχής Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ή άλλων συναφών φορέων.

 

στ. Οι δημόσιοι φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας δύνανται να μεταβιβάζουν μέρος των πιστώσεών τους για προγράμματα επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, εφόσον, κατά την κρίση τους, η στενή συνεργασία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας με ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δύναται να αποτελέσει πρόσφορο μέσο για την επιτυχή μερική ή ολική εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας.

 

ζ. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας εξειδικευμένου προσωπικού από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για παροχή εξειδικευμένης υπηρεσίας. Επίσης είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα του ECHO.

 

3. Της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής, καθώς και ο αναπληρών αυτόν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής που είναι μετακλητοί υπάλληλοι.

 

Στις θέσεις αυτές διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, άτομα που διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτοί μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Στο Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας καταβάλλονται οι εκάστοτε προβλεπόμενες αποδοχές για Γενικό Διευθυντή Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείου και στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας αυτής το 80% των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή. Σε περίπτωση που τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους.

 

Τη Γενική Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας επικουρούν και τέσσερις (4) Σύμβουλοι που προέρχονται είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών είτε από άλλους διεθνείς ή ελληνικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στον τομέα.

 

Ο διορισμός τους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 

Οι Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας είναι οι εξής:

 

α. Διεύθυνση Επείγουσας Ανθρωπιστικής Βοήθειας,

β. Διεύθυνση Βοήθειας Αναδιάρθρωσης, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης,

γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικής Πολιτικής,

δ. Διεύθυνση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης,

ε. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,

στ. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Επικεφαλής των Διευθύνσεων μπορούν να τοποθετηθούν, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ανώτεροι υπάλληλοι Υπουργείων ή δημόσιων φορέων ή άτομα που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε διεθνείς οργανισμούς ή σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επικεφαλής της Διεύθυνσης (δ) μπορεί να τοποθετηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, και ειδικός επιστήμονας ή άλλο εξειδικευμένο στέλεχος δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, το οποίο να διαθέτει πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα της οργάνωσης και λειτουργίας των αναπτυξιακών κυρίως Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

 

Στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας μπορεί να προσλαμβάνεται ειδικευμένο προσωπικό με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) Για την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004).

 

4. Παράλληλα, για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των εθνικών ενεργειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων διεθνών οργανισμών, οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, συμμετέχουν και:

 

α. στα Συμβούλια Υπουργών Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Συμβούλια των γεωγραφικών περιοχών της Λατινικής Αμερικής, Αφρικής και Ασίας, καθώς και σε οποιοδήποτε Συμβούλιο κρίνεται αναγκαίο,

 

β. στις γεωγραφικές ή άλλου χαρακτήρα επιτροπές ή ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της DAC ή άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

 

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας μπορούν, μετά πρόταση του Γενικού Διευθυντή και απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, να αποσπασθούν στις αρχές εξωτερικού για την εποπτεία, προώθηση και παρακολούθηση της εκτέλεσης δράσεων ή προγραμμάτων της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στις αναπτυσσόμενες χώρες ή για την προώθηση των συμφερόντων της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μας και τη διεύρυνση των συνεργασιών με τις αναπτυσσόμενες χώρες, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζεται η οργάνωση, η διάρθρωση, η στελέχωση, η χρηματοδότηση και η εν γένει λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας, μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των δράσεων επείγοντος χαρακτήρα.

 

Ο Υπουργός Εξωτερικών δύναται να αναθέτει ορισμένες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας σε φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

6. Συστήνεται, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος που θα πιστώνεται με εισφορές και δωρεές από φυσικό πρόσωπα νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, καθώς και νομίμως αναγνωρισμένες ενώσεις προσώπων ημεδαπές, αλλοδαπές, με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες και με άλλους σκοπούς σχετικούς με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Το όργανο που διαχειρίζεται το λογαριασμό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Θέματα σχετικό με την εφαρμογή αυτής της διάταξης και τον έλεγχο διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

 

Στην ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της Εθνικής Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του άρθρου 19 παράγραφος 2 του παρόντος περιλαμβάνεται και τμήμα σχετικό με τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού, που συντάσσεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζει στην ΕΔΟΣ το Υπουργείο Εξωτερικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.