Νόμος 2721/99 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Σύσταση κλάδου Επιτρόπων στο Ελεγκτικό Συνέδριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Συνιστάται στο Ελεγκτικό Συνέδριο κλάδος Επιτρόπων εποπτευόμενος από τον Πρόεδρο αυτού. Ο κλάδος αυτός αποτελείται από ενενήντα έξι (96) οργανικές θέσεις Επιτρόπων και δύο (2) οργανικές θέσεις Γενικών Συντονιστικών Επιτρόπων.

 

β. Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του Γενικού Διευθυντή Ελέγχου και πενήντα έξι (56) προϊσταμένων Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταργούνται από την πλήρωση θέσεων που συνιστώνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

 

γ. Οι οργανικές θέσεις των Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και 13 παράγραφος 4 του νόμου 2145/1993, μειώνονται από της ισχύος του παρόντος κατά σαράντα πέντε (45) και ο συνολικός αριθμός αυτών ορίζεται σε σαράντα (40).

 

2. α. Οι θέσεις των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων πληρούνται με προαγωγή από τους υπηρετούντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο Επιτρόπους, που έχουν εικοσιπενταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία σε αυτό, από την οποία τριετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία σε αυτό, από την οποία τριετή τουλάχιστον στο βαθμό του Επιτρόπου. Ο Γενικός Διευθυντής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσεται αυτοδικαίως στο βαθμό του Γενικού Συντονιστή Επιτρόπων.

 

Οι αρμοδιότητες των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων συνίστανται στο συντονισμό και την εποπτεία του ελεγκτικού έργου των Υπηρεσιών Επιτρόπων, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 (ΦΕΚ 189/Α/1980) και 124 έως 130 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1255/1981 (ΦΕΚ 304/Α/1981), στην επιθεώρηση αυτών. Οι παραπάνω αρμοδιότητες και η κατανομή αυτών καθορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την πλήρωση των θέσεων των Γενικών Συντονιστικών Επιτρόπων, ως χρόνος υπηρεσίας Επιτρόπου λογίζεται και ο χρόνος ασκήσεως καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.

 

Ο Γενικός Συντονιστής Επιτρόπων, σε περίπτωση έλλειψης, κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από άλλον Γενικό Συντονιστή Επιτρόπων και, εάν αυτός δεν υπάρχει, από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών.

 

β. Οι θέσεις των Επιτρόπων πληρούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με μετάταξη, κατόπιν αιτήσεως από τους υπηρετούντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο προϊσταμένους Τμήματος, που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ4 (Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών) και έχουν άνω των 15 ετών υπηρεσία σε αυτό.

 

Οι επιλεγόμενοι, κατά την ανωτέρω διαδικασία, Επίτροποι τοποθετούνται, εκ περιτροπής, σε κενές θέσεις υπηρεσιών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετούν επί ένα έτος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου της αναρρωτικής αδείας. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως για μετάθεση σε θέσεις υπηρεσιών Επιτρόπων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, συνεκτιμάται ο χρόνος υπηρεσίας τους σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που λαμβάνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση σε αυτό του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να απαλλαγεί από την άσκηση των καθηκόντων του για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, που διαπιστώνεται με έκθεση του αρμόδιου για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης οργάνου, ή σε αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων του για λόγους υγείας. Στην περίπτωση αυτή, ο Επίτροπος μετατάσσεται σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, εκτός εάν το υπηρεσιακό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του κρίνει διαφορετικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/2002) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 3659/2008 (ΦΕΚ 77/Α/2008).

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η πλήρωση όλων των συνιστώμενων θέσεων των Επιτρόπων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Δικαστικού (Υπηρεσιακού) Συμβουλίου, από τους υπηρετούντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο Προϊστάμενους Διεύθυνσης και Τμήματος. Οι τελευταίοι πρέπει να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

 

4. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναπληρώνεται, σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από άλλον Επίτροπο και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από Προϊστάμενο Τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 111 του νόμου 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/2012).

 

5. Οι αρμοδιότητες και η υπηρεσιακή κατάσταση των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Οργανισμού του (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 774/1980), όπως ισχύουν κάθε φορά, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο.

 

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου συντάσσονται από τον προϊστάμενο του Τμήματος ως Α' Κριτή και από τον Επίτροπο ως Β' Κριτή και των Προϊστάμενων Τμήματος από τον Επίτροπο ως Α' Κριτή και από το γενικό Συντονιστή ως Β' Κριτή.

 

7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται επίτροπος ή προϊστάμενος Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου νοείται στο εξής Επίτροπος του συνιστώμενου με τον παρόντα νόμο κλάδου Επιτρόπων, όπου δε αναφέρεται Διεύθυνση νοείται στο εξής αντίστοιχη υπηρεσία Επιτρόπου.

 

8. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι οργανικές θέσεις των Επιτρόπων και Προϊσταμένων Τμήματος αυξάνονται κατά μία αντιστοίχως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3472/2006 (ΦΕΚ 135/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.