Νόμος 2145/93 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του Κράτους και των υπαγομένων σ' αυτό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ασκείται από Μονομελή Κλιμάκια, στα οποία τοποθετείται πάρεδρος ή εισηγητής.

 

2. Ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, των απολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ως και των ειδικών λογαριασμών, που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980, ασκείται από τα Κλιμάκια του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 (ΦΕΚ 189/Α/1980), καθώς και από Μονομελή Κλιμάκια της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1160/1981. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύναται να ανατίθενται και πρόσθετες αρμοδιότητες στα Μονομελή Κλιμάκια.

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως όργανο ελέγχου ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου νοείται, στο εξής, το Μονομελές Κλιμάκιο αυτού. Τα Μονομελή Κλιμάκια ιδρύονται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο αριθμός δε αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων των παρέδρων και των εισηγητών. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται και η αρμοδιότητα κάθε Μονομελούς Κλιμακίου, καθώς και οι αναπληρωτές των παρέδρων και εισηγητών. Στα Μονομελή Κλιμάκια, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δαπανών των υπουργείων, τοποθετείται πάρεδρος αναπληρούμενος από εισηγητή, και στα Κλιμάκια που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των νομών τοποθετείται εισηγητής. Πάρεδρος μπορεί να τοποθετηθεί και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εδρεύουν στο νομό Αττικής, στους Νομούς Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στις έδρες των Νομών Αχαΐας, Λάρισας Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, ύστερα από απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληρούμενος από εισηγητή.

 

4. Για την αντιμετώπιση από Ελεγκτικό Συνέδριο των ανωτέρω υποχρεώσεών του, στις οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών αυτού προστίθενται: Μία (1) θέση συμβούλου, μία (1) θέση αντεπιτρόπου, πέντε (5) θέσεις παρέδρων, εξήντα τέσσερις (64) θέσεις εισηγητών και ορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων των πρώτων σε είκοσι (20), των δεύτερων σε δύο (2), των τρίτων σε σαράντα (40) και των τέταρτων σε ογδόντα πέντε (85).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 ρυθμίζεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 2172/1993 (ΦΕΚ 207/Α/1993).

 

6. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.