Νόμος 3220/04 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις για υπαλλήλους Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 17 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εισφορές που κατεβλήθησαν από τους μετά την 01-01-1993 ασφαλισμένους, κατ' εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1Α από τις παροχές των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών και Δικαιωμάτων Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων και Τελών θεωρούνται εισφορές των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1Β και δεν αναζητούνται επιπλέον από τον εργοδότη ούτε επιστρέφονται σε ασφαλισμένους.}

 

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 2676/1999 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{Ειδικά για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων που λαμβάνουν παροχές μέσω ειδικών λογαριασμών εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού από Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων και Τελών και Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών, επιβάλλεται κράτηση ή εισφορά κατά περίπτωση επί των παροχών αυτών ως ακολούθως:

 

α) Στους δικαιούχους Δικαιωμάτων Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων και Τελών επιβάλλεται κράτηση σε ποσοστό έξι επί τοις εκατό (6%), η οποία υπολογίζεται επί της καταβαλλόμενης σε κάθε δικαιούχο παροχής Δικαιωμάτων Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων και Τελών, ως μηνιαίας αποζημίωσης.

 

β) Εισφορά σε ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%), η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου των εισπραττόμενων στα τελωνεία Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών, για τους δικαιούχους Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών. Από το ποσοστό αυτό αφαιρούνται οι κρατήσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1Α και της εισφοράς του ασφαλισμένου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1Β του άρθρου αυτού.

 

Το ύψος των ποσοστών των κρατήσεων ή εισφορών της παραγράφου αυτής μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα ποσά κάθε λογαριασμού, που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, χορηγούνται για την αύξηση της μηνιαίας σύνταξής τους πέραν των καθοριζομένων κάθε φορά από τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 19 του νόμου αυτού. Για όσους λαμβάνουν παροχές μέσω Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών τα ποσοστά των αυξήσεων καθορίζονται σε συνάρτηση με τα ποσά της βασικής τους σύνταξης. Τα ποσά των προσαυξήσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κάθε ειδικού λογαριασμού. Συνταξιούχοι, για τη χορήγηση της άνω αυξήσεως στη μηνιαία σύνταξή τους από τον ειδικό λογαριασμό Δικαιωμάτων Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων και Τελών, θεωρούνται εκείνοι στους οποίους έχει χορηγηθεί η παροχή αυτή. Η αύξηση είναι ανάλογη και με το χρόνο καταβολής της παροχής και καθορίζεται με την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση.

 

Ποσά, τα οποία έχουν αποδοθεί στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και στα ταμεία που συγχωνεύτηκαν σε αυτό, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τους λογαριασμούς Δικαιωμάτων Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων και Τελών, Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών ή τους δικαιούχους των λογαριασμών αυτών και τηρούνται στους ειδικούς λογαριασμούς κατά την έννοια της παραγράφου αυτής, θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν νόμιμα υπέρ των ειδικών αυτών λογαριασμών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.