Νόμος 2651/98 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ανώνυμες εταιρείες με τις επωνυμίες Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης συγχωνεύονται σε νέα, συνιστώμενη με τον παρόντα νόμο, ανώνυμη εταιρεία.

 

2. Η νέα αυτή ανώνυμη εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Κράτος, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, του νόμου 2414/1996 και του καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Σύσταση - Διάρκεια - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Περιοχή αρμοδιότητας

 

α. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης αντιστοίχως, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

 

β. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

 

γ. Η επωνυμία της εταιρείας είναι Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και τα αρχικά των λέξεων αυτών ΕΥΑΘ ΑΕ αποτελούν το διακριτικό της τίτλο, τον οποίο, επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος αποδίδονται σε ξένη γλώσσα, σε περίπτωση συναλλαγών με αλλοδαπούς.

 

δ. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται καταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της περιοχής αρμοδιότητάς της. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της. Με απόφαση του ίδιου οργάνου δύναται να αποφασίζεται η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εφόσον εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

 

ε. Σκοπός της εταιρείας είναι η ύδρευση, η αποχέτευση και η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής της αρμοδιότητάς της, η παροχή όμοιων ή συναφούς φύσεως υπηρεσιών πέραν των ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς της, καθώς και κάθε άλλη συναφής εργασία, στο πλαίσιο της διαχείρισης του πλήρους κύκλου εκμετάλλευσης του νερού, από το σύστημα υδροφορίας μέχρι του αποδέκτη των προϊόντων χρήσης του. Ο σκοπός αυτός θα επιδιώκεται μέσω της αξιοποίησης των ανθρώπινων, φυσικών και οικονομικών πόρων, νέων τεχνολογιών και ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και θα τίθεται στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου με τη μορφή του περιβάλλοντος. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρεία, μεταξύ άλλων:

 

Μελετά, κατασκευάζει, συντηρεί, επεκτείνει και ανανεώνει έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων και αντλιοστασίων, έργα διευθετήσεως χειμάρρων αντιπλημμυρικής προστασίας, συντηρήσεως της περιφερειακής τάφρου της πόλεως Θεσσαλονίκης και των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
Επιμελείται της λειτουργίας διοικήσεως εκμεταλλεύσεως των παραπάνω έργων και γενικότερα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς της.
Παρέχει συναφείς υπηρεσίες, πέραν των ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

 

ζ. Περιοχή αρμοδιότητας της εταιρείας τόσο για την ύδρευση όσο και για την αποχέτευση ορίζεται η περιοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Ελευθερίου, Κορδελιού, Τριανδρίας, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου, Ευκαρπίας, Καλοχωρίου και η βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης. Η περιοχή αρμοδιότητας μπορεί να επεκτείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 2: Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης είναι το καθαρό ποσό σε δραχμές (καθαρή θέση), το οποίο θα προκύψει μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση σε ισολογισμό, των παρακάτω περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού:

 

α. Όλων των ακινήτων και κινητών πραγμάτων, έργων και εγκαταστάσεων που ανήκουν κατά κυριότητα στην Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και όλων των σύμφωνα με το νόμο για τη σύσταση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης περιερχόμενων στην κυριότητά της περιουσιακών στοιχείων.

 

β. Όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία και χάρη των σκοπών των ως άνω νομικών προσώπων. Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και εκχωρούνται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

Η αποτίμηση και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης διενεργείται από ελεγκτική εταιρεία που ανήκει στο Σώμα Ορκωτών

Ελεγκτών, την οποία θα ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Ως προς την εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας, η ελεγκτική εταιρεία θα λάβει υπόψη της τα στοιχεία ορκωτού εκτιμητή που επιλαμβάνεται του θέματος κατόπιν αιτήσεως του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Η αποτίμηση θα γίνει με βάση τρέχουσες αξίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από την πλέον πρόσφορη και δόκιμη μέθοδο της λογιστικής, θα πρέπει δε να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ανάθεσή της στην ελεγκτική εταιρεία. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης άπαξ και το πολύ για δύο (2) μήνες. Το αποτέλεσμα της αποτίμησης θα στρογγυλοποιηθεί σε εκατομμύρια δραχμές, με μείωση του ποσού της αποτίμησης.

 

γ. Οι ορκωτοί ελεγκτές υποβάλλουν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και της προκύπτουσας καθαρής θέσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης βάσει των συνταγμένων οικονομικών καταστάσεων, προς το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή οριστικοποιεί και βεβαιώνει, με ειδική απόφασή του, το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και τις αναπροσαρμοσμένες από την έκθεση εκτίμησης οικονομικές καταστάσεις. Η παραπάνω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τροποποιεί το παρόν καταστατικό ως προς το προβλεπόμενο από το παρόν μετοχικό κεφάλαιο και καταχωρείται στο αρμόδιο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

δ. Το μετοχικό κεφάλαιο παρίσταται από μία ονομαστική μετοχή που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

ε. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ολόκληρο το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο.

 

στ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

ζ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει μερικώς ή ολικώς το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχικών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

η. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους στ' και ζ' του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

 

θ. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου στ' του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

ι. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 3: Γενική Συνέλευση

 

α. Σχετικώς με τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, της αρμοδιότητές της, τη σύγκλιση και τις συνεδριάσεις της, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων, την εκπροσώπηση και τα δικαιώματα ψήφου και γενικά για κάθε σχετικό με αυτή ζήτημα ισχύουν και εφαρμόζονται οι 30Β, 31, 32, 33, 34, 35, 35Α, 35Β και 35Γ του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν.

 

β. Το Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας από τον Υπουργό Οικονομικών ή από τον οριζόμενο από αυτόν αντιπρόσωπό του.

 

γ. Οι προσκλήσεις για σύγκλιση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κοινοποιούνται και στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

 

δ. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο

 

α. Σχετικώς με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τις αρμοδιότητές του, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων, την τήρηση των πρακτικών, την ευθύνη και τους περιορισμούς των μελών και γενικώς για κάθε σχετικό με αυτό ζήτημα ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20, 21, 22, 22Α, 22Β, 23, 23Α και 24 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν.

 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας καταρτίζει το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του νόμου 2414/1996.

 

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον καταναλωτή κατά το άρθρο 9 του νόμου 2414/1996, καταρτίζει το Οργανόγραμμα της εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, ως προς τον Κανονισμό Προσωπικού, το Διοικητικό Συμβούλιο διατυπώνει προς τους εργαζόμενους τη σχετική πρόταση της εταιρείας, προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις και συμφωνία με τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του προς οποιοδήποτε μέλος του, Γενικό Διευθυντή, Διευθυντή, στέλεχος, εργαζόμενο ή εν γένει απασχολούμενο στην εταιρεία, καθορίζοντας στην απόφασή του αυτή τα όρια των σχετικών εξουσιοδοτήσεων, τις προϋποθέσεις ασκήσεως των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται και τη δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων.

 

ε. α)α. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται:

 

1. Από δυο εκπροσώπους των εργαζομένων που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

 

2. Από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ).

 

3. Από τέσσερις εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

 

Τα ως άνω μέλη ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης. Τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας καταλαμβάνουν πρόσωπα κύρους, που έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Η ιδιότητα του Προέδρου δεν είναι ασυμβίβαστη με την αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εφόσον η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, το τέταρτο μέλος ορίζεται από τους ως άνω Υπουργούς.

 

4. Από τα υπόλοιπα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ανάκληση και η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή ορισμού ή υπόδειξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 2414/1996 για την ανάκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

β)β. Για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τους εργαζόμενους από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης τάσσεται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης προθεσμία δύο μηνών στους εργαζόμενους για τη διοργάνωση και διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας για την υπόδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προτείνουν, μαζί με έναν αναπληρωτή τους. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων γίνονται κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου, που προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996, με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου 2469/1997. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και μέχρις ότου ορισθούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

 

γ)γ. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι πρόσωπο κύρους, με γνώσεις επί θεμάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, γνωστοποιείται δε με τον αναπληρωτή του στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ειδοποιηθεί εγγράφως από τον ως άνω Υπουργό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία και μέχρις ότου ορισθεί ο εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

 

δ)δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτείται και να λειτουργεί νόμιμα χωρίς τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τον εκπρόσωπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής μέχρι της υποδείξεως από τους αρμοδίους να τους υποδεικνύουν, ως ανωτέρω.

 

ε)ε. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού, της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο α' του παρόντος άρθρου.

 

ζ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και ορίζονται για θητεία πέντε (5) ετών.

 

η. Των συνεδριάσεων και της λειτουργίας γενικώς του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο αυτού. Αμφότεροι ορίζονται μεταξύ των εκλεγόμενων από τη Γενική Συνέλευση μελών.

 

θ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετέχει, ως μέλος, επίσης, το πρόσωπο που έχει προσληφθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2414/1996 και το οποίο, ονομάζεται Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν αποκλείεται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο, συνάπτουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 του νόμου 2414/1996Συμβόλαιο Διαχείρισης, ως προς το οποίο δεν εφαρμόζεται το άρθρο 23Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ούτε να βρίσκονται οι ίδιοι ή οι συγγενείς του αυτού βαθμού σε συναλλακτική σχέση με την εταιρεία ή να έχουν την ιδιότητα μέλους μετόχου ή της Διοίκησης ή υπαλλήλου εταιρείας που συναλλάσσεται με την εταιρεία.

 

Άρθρο 5: Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

 

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστατικών διενεργείται κατά τα άρθρα 36, 37, 37Α, 38, 39, 39Α, 40, 40Α, 40Β, 40Γ και 40Δ του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, στα οποία ορίζονται και τα σχετικά δικαιώματα της μειοψηφίας.

 

Άρθρο 6: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

 

α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την 01-01-1999 και λήγει την 31-12-2000.

 

β. Τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από το Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τον τρόπο και το περιεχόμενο που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 42Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43 και 43Α του αυτού νόμου, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπάγεται το Λογιστήριο και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

γ. Ετησίως αφαιρείται το 30% των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

 

δ. Η διανομή των κερδών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 44Α, 45, 46 και 46Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

Άρθρο 7: Διάλυση και εκκαθάριση

 

Η λύση της εταιρείας επέρχεται για τους λόγους που ορίζει ο κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 2190/1920, με νόμο, ο οποίος ορίζει και τα της εκκαθαρίσεως της περιουσίας της με τον τρόπο που θεωρεί πρόσφορο, μεριμνώντας για την προστασία των μετόχων και πιστωτών.

 

Άρθρο 8: Προσωπικό

 

1. Το προσωπικό της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης συνδέεται με αυτήν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

2. Το κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν μόνιμο προσωπικό της Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης εντάσσεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς μόνιμες θέσεις που ιδρύονται με κανονισμό λειτουργίας προσωπικού στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

3. Το λοιπό προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στην Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εντάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που θα συσταθούν με τον κανονισμό της προηγούμενης παραγράφου, ανάλογα με τα απαιτούμενα από αυτόν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υποκείμενο σε όλες τις απορρέουσες από αυτόν υποχρεώσεις.

 

4. Με κανονισμό που συντάσσεται με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (επιχείρηση - εργαζόμενοι) με τη διαδικασία υπογραφής συλλογικής σύμβασης από την πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση, καθορίζονται:

 

α. Η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και ο τρόπος λειτουργίας της.

 

β. Τα θέματα της λειτουργίας της διαχείρισης της εταιρείας με βάση τις γενικά παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές.

 

γ. Η πρόσληψη και το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο, τα προσόντα, η εξέλιξη, ο πειθαρχικός έλεγχος, η απόλυση, η αποχώρηση και η υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Ειδικά, ως προς τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού θα εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του νόμου 2190/1994.

 

δ. Ο τρόπος διεξαγωγής της εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας γίνεται με την επιφύλαξη της αρχής να μην καθίσταται χειρότερη η θέση των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπαλλήλων.

 

5. Οι αποδοχές του προσωπικού της εταιρείας καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γι' αυτές διατάξεις.

 

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Συμβουλίου αυτού διαρκεί μέχρις ότου ορισθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.

 

2. Οι φορείς που ορίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η μεταβίβαση των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων πραγμάτων, δικαιωμάτων, απαιτήσεων κ.λ.π.) από τις συγχωνευόμενες εταιρίες προς τη συνιστώμενη δια του παρόντος και η τήρηση των ιδιαίτερων διατυπώσεων που κατά περίπτωση απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία για τη μεταβίβασή τους γίνεται ατελώς και απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρο, τέλη, δικαιώματα και αμοιβές.

 

4. Η εποπτεία της συνιστώμενης εταιρείας ασκείται από κοινού από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης.

 

5. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων με τον παρόντα νόμο εταιρειών και οι εκκρεμείς δίκες τους συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

6. Οι μέχρι σήμερα ισχύοντες νόμοι και κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από τον παρόντα νόμο, το νόμο 2414/1996 και τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.