Νόμος 2651/98 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις θεμάτων δευτερογενούς αγοράς ομολόγων Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3632/1928 (ΦΕΚ 137/Α/1928), που προστέθηκε με το άρθρο 74 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991), ως εξής:

 

{7. α) Επιτρέπεται η εξωχρηματιστηριακή πώληση εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τόσο τοις μετρητοίς όσο και με ειδικές συμφωνίες, εφόσον ο αγοραστής ή ο πωλητής ή και οι δύο είναι Τράπεζες.

 

β) Μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος (ΑΑΣΕ) άυλων τίτλων του Δημοσίου μέσω του συστήματος άυλων τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών είναι επίσης έγκυρη η εξωχρηματιστηριακή πώληση άυλων τίτλων εντόκων γραμματίων και ομολόγων του Δημοσίου, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, τόσο τοις μετρητοίς, όσο και με ειδικές συμφωνίες, εφόσον ο αγοραστής ή ο πωλητής ή και οι δύο είναι μέλη του Χρηματιστηρίου.}

 

2. Μεταξύ των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3632/1928, που προστέθηκαν με το άρθρο 82 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), παρεμβάλλεται παράγραφος 11)α, ως εξής:

 

{11. α. Κατά την αληθή έννοια των ανωτέρω παραγράφων 10 και 11 δεν θίγονται από τις διατάξεις των παραγράφων αυτών οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) και οι συναλλαγές που διενεργούνται στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) εκκαθαρίζονται νομίμως μέσω του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

3. α) Η αποτίμηση της αξίας των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων, που προβλέπεται στο άρθρο 26 του νόμου 2515/1997, γίνεται με βάση το επίσημο ημερήσιο δελτίο τιμών αγοράς της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων. Εάν ο όγκος πωλήσεων αυτών των τίτλων στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών υπερβεί το 10% του συνολικού όγκου πωλήσεων που πραγματοποιούνται στην αγορά αυτήν και στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων επί έναν τουλάχιστον μήνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να επιβάλει στους φορείς που εποπτεύει τη χρήση σταθμισμένης τιμής, η οποία θα υπολογίζεται από τις τιμές των δύο ανωτέρω αγορών με τρόπο και μέθοδο που θα ορίζονται στην απόφαση αυτή.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από πρόταση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται ο τρόπος και η μεθοδολογία της Ελλάδος, καθορίζεται ο τρόπος και η μεθοδολογία σύνταξης του δελτίου τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων και η ημερομηνία της επίσημης έναρξης του νέου τρόπου αποτίμησης.

 

γ) Καταργείται κάθε κανονιστική ή νομοθετική διάταξη αντίθετη του παρόντος άρθρου.

 

4. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν το αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι άυλοι τίτλοι του Δημοσίου, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής ΚΑΑ), κατόπιν πολυμερούς συμψηφισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε χρήματα και τίτλους που προκύπτουν για κάθε μέλος του Χρηματιστηρίου ή πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος συνεπεία των εκεί διενεργούμενων συναλλαγών, ανακοινώνει τη θέση του κάθε μέλους ή πιστωτικού ιδρύματος σε τίτλους, προς εκκαθάριση και διακανονισμό στο Σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) (εφεξής το Σύστημα) με τις κατάλληλες εγγραφές στους λογαριασμούς που τηρούνται για τα ως άνω πρόσωπα ως φορείς του Συστήματος. Η εκκαθάριση των χρηματικών απαιτήσεων των μελών του Χρηματιστηρίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις εν λόγω συναλλαγές στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα συμψηφισμού, εκκαθάρισης και διακανονισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των μελών του Χρηματιστηρίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από συναλλαγές επί άυλων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος, σύνδεσης της Αγοράς Αξιών Σταθερού Εισοδήματος και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία με το Σύστημα, διαβίβασης στοιχείων από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών στο Σύστημα ή και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο στο οποίο θα μπορεί με την απόφαση αυτή να ανατίθεται έργο εκκαθάρισης των χρηματικών απαιτήσεων από τις συναλλαγές αυτές, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τον τρόπο και τη μορφή της διαβίβασης των ως άνω στοιχείων. Με την απόφαση αυτή μπορεί, επίσης, να ρυθμίζεται και οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα ανωτέρω αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.