Νόμος 2414/96 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συμβόλαιο Διαχείρισης - Έλεγχος της τήρησής του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεταξύ του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου κάθε δημόσιας επιχείρησης αφενός και του Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον εποπτεύοντα Υπουργό αφετέρου συνάπτεται Συμβόλαιο Διαχείρισης, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Σχεδίου οι στόχοι που ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

 

2. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης περιλαμβάνει ιδίως:

 

α) τους όρους και κανόνες για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και τη διαδικασία ελέγχου εφαρμογής του.

 

β) τους όρους και τις προϋποθέσεις αναθεώρησής του, ιδίως σε περίπτωση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ή μεταβολής της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής.

 

γ) τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου κατά τη λήξη της διαχειριστικής περίοδο ή και κατά τη λήξη της θητείας τους. Η επιβράβευση αυτή δίδεται όταν οι ετήσιοι ή οι συνολικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου επιτεύχθηκαν σε βαθμό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο Συμβόλαιο Διαχείρισης, λόγω της ιδιαίτερης ικανότητας. πρωτοβουλίας και επιμέλειας που αυτοί επέδειξαν,

 

δ) τους λόγους καταγγελίας του από την πλευρά του Δημοσίου.

 

ε) τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών, ιδίως τους δείκτες κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, παραγωγικότητας, βαθμού αξιοποίησης του προσωπικού, ποιότητας παραγόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

στ) το ποσό που διατίθεται συνολικό ετησίως για τις δαπάνες του προσωπικού σε σχέση με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη της δημόσιας επιχείρησης,

 

ζ) Τις υπηρεσίες που παρέχονται χωρίς αντάλλαγμα ή με ουσιωδώς μειωμένο αντάλλαγμα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών προσώπων που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν αντάλλαγμα ανάλογο με την παρεχόμενη υπηρεσία.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δημόσιας επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους, από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης, στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις: (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Επίσης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

 

4. Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος. με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού δύναται να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου και να ανακληθεί ο διορισμός τους. Μέσα σε 1 μήνα από το διορισμό νέων συνομολογείται νέο Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρίες ο διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 38 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) και του άρθρου 3 του νόμου 2362/1995 (ΦΕK 247/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.