Νόμος 2636/98 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ένταξη υπηρετούντος προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών των καταργούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του παρόντος, υπηρεσιών Αυτεπιστασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΥΑ/ΕΟΤ) σε θέσεις προσωπικού που έχουν συσταθεί σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 32782/10/1968 (ΦΕΚ 243/Β/1968), μεταφέρεται αυτοδίκαια με την κατάργηση των ως άνω υπηρεσιών στην εταιρία με την ίδια σχέση εργασίας. Κατ' εξαίρεση όσοι από το παραπάνω προσωπικό υπηρετούσαν την 31-12-1995 στις κεντρικές υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και εξακολουθούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος να υπηρετούν σε αυτές, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε αυτές τουλάχιστον τρία (3) έτη, παραμένουν, εφόσον το επιθυμούν, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και εντάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε συνιστώμενες με την ίδια απόφαση προσωποπαγείς θέσεις, με την ίδια σχέση εργασίας και με την ίδια ή συναφή ειδικότητα.

 

2. Για τη μεταφορά του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο εργασιακό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του, η δε εταιρία λογίζεται ως διάδοχος εργοδότρια για όλες τις συνέπειες.

 

3. Το προσωπικό που μεταφέρεται στην εταιρία επιτρέπεται είτε να ακολουθεί τις μονάδες στις οποίες υπηρετεί, όταν αυτές μεταβιβάζονται σε τρίτους, είτε να μετατάσσεται, κατά τις εξής διακρίσεις:

 

α. Σε περίπτωση εκποίησης, εκμίσθωσης και γενικό παραχώρησης της εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών ή άλλων τουριστικών και επιχειρηματικών μονάδων, το προσωπικό της εταιρίας που εργάζεται σε αυτές μπορεί, αν τα επιθυμεί, να ακολουθήσει τις μεταβιβαζόμενες μονάδες, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του διαδόχου εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή η εργασιακή σχέση μεταξύ εταιρίας και αυτού του προσωπικού διακόπτεται.

 

β. Αν η εταιρία διαπιστώσει ότι είναι αναγκαία η ορθολογικότερη αναδιάταξη του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν και προέρχεται από μεταφορά, ιδίως διότι μία ή περισσότερες μονάδες εκμετάλλευσης δεν λειτουργούν, υπολειτουργούν ή έχουν παραχωρηθεί ή διότι οι ασκούμενες από την εταιρία δραστηριότητες και η αντίστοιχη οργανωτική διάρθρωσή της απαιτούν λιγότερο προσωπικό ή διότι είναι αναγκαία η μείωση των δαπανών αυτής ή διότι είναι αναγκαία η εγκατάλειψη ή ο περιορισμός ορισμένων τομέων εκμετάλλευσης, τότε το πλεονάζον προσωπικό επιτρέπεται να μετατάσσεται στο Δημόσιο (κεντρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες της Περιφέρειας), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με την ίδια ή συναφή σχέση εργασίας. Η διαπίστωση της ανάγκης αναδιάταξης και μετάταξης του προσωπικού κατά ειδικότητα γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και συνοδεύεται απαραίτητο από έκθεση με πλήρη στοιχεία ως προς την ανάγκη μείωσης του αριθμού του προσωπικού που έχει μεταφερθεί στην εταιρία. Στην έκθεση αυτή πρέπει επιπλέον να αναφέρονται οι ανάγκες της εταιρίας σε εξειδικευμένο προσωπικό και να προβλέπονται τα ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να έχει αυτό το προσωπικό, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η τυχόν εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα της δραστηριότητας της εταιρίας που αποδεικνύεται με σχετική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Μετά τη διαπίστωση της ανάγκης για μετάταξη του προσωπικού καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πίνακα των μετατασσόμενων υπαλλήλων κατά κλάδο ή ειδικότητα, με κριτήριο τη μη κατοχή από αυτούς των παραπάνω εξειδικευμένων προσόντων και κατά τα λοιπά την τυχόν δήλωση επιθυμίας του υπαλλήλου για μετάταξη, αλλιώς τη σειρά διορισμού ή πρόσληψής του υπαλλήλου, προηγουμένων των νεοτέρων. Σε περίπτωση ίδιου ημερολογιακού μήνα διορισμού ή πρόσληψης προηγούνται κατά τη μετάταξη κατά σειρά οι άγαμοι έναντι των εγγάμων, οι έγγαμοι που δεν έχουν τέκνα έναντι των εχόντων ή των εγκύων γυναικών ή συζύγων αυτών και μεταξύ εγγάμων που έχουν τέκνα, αυτοί που έχουν μικρότερο αριθμό τέκνων. Ο πίνακας αυτός διαβιβάζεται στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Κατά τα λοιπά για τις μετατάξεις αυτού του άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφοι 4, 5 και 6 του παρόντος νόμου.

 

4. Με εξαίρεση το προσωπικό της περίπτωσης α' της προηγούμενης παραγράφου, το ως άνω μεταφερόμενο στην εταιρία και μετατασσόμενο στους παραπάνω φορείς του δημόσιου τομέα προσωπικό επιλέγει αν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ασφαλιστικό ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Αν ο εργαζόμενος δεν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφασης για τη μετάταξή του, θεωρείται ότι επιλέγει τα ασφαλιστικά ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής, τα προσωπικό παραμένει ασφαλισμένο στα ασφαλιστικό ταμεία που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του.

 

5. Οι μετατάξεις αυτού του άρθρου επιτρέπεται να διενεργούνται για διάστημα τριών (3) ετών από τη σύσταση της εταιρίας. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης για δύο (2) ακόμη χρόνια. Στις μετατάξεις αυτού του άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994.

 

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό των Υπηρεσιών Αυτεπιστασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία εκμετάλλευσης έχουν εκποιηθεί, εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την 01-01-1998 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και στο προσωπικό των μονάδων αυτεπιστασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία εκμετάλλευσης έχουν εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί σε ιδιώτη από 01-01-1997 μέχρι και 31-12-1997, εφόσον ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος και εφόσον το προσωπικό υποβάλλει σχετική αίτηση μέσα σε 1 μήνα από την κήρυξη της έκπτωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.