Νόμος 2575/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Λειτουργικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέραν αυτών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ως λιμενικό έργο θεωρείται επίσης κάθε κατασκευή ή προμήθεια εξοπλισμού και υλικού, που έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της τάξης στους χώρους των λιμένων, αλλά και την προστασία των διακινούμενων, επιβατών και φορτίων, καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται σε αυτούς.

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

{Με όμοια απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια}.

 

3.(α) Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζονται στους χώρους των χερσαίων ζωνών των λιμένων και όσων εξομοιώνονται με αυτούς, από τα όργανα των οικείων Λιμενικών Αρχών. Η αρμοδιότητα αυτή των Λιμενικών Αρχών είναι αποκλειστική, καταργούμενης κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης. Τα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση που επιβάλλονται από όργανα των Λιμενικών Αρχών κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποτελούν έσοδο των οικείων Λιμενικών Οργανισμών και Λιμενικών Ταμείων που έχουν τη χρήση και εκμετάλλευση των χώρων αυτών και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

 

(β) Ποσοστό κράτησης 3% από τα έσοδα αυτά, καθώς και από τα βεβαιούμενα από τις Λιμενικές Αρχές πρόστιμα του άρθρου 3 παράγραφος 23 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) που εισπράττονται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό αυτού Γαλάζιο Ταμείο, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, αποδίδεται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού.

 

(γ) Με αποφάσεις των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά περίπτωση, ρυθμίζονται θέματα βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης των προστίμων αυτών και του ποσοστού υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού, ως και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001).

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2942/1954 (ΦΕΚ 211/Α/1954) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η χρήση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένος και όσων εξομοιώνονται με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος 444/1970 (ΦΕΚ 38/Α/1970) ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο, το οποίο δικαιούται να προβαίνει με αντάλλαγμα σε προσωρινές παραχωρήσεις της χρήσης προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, που εγκρίνεται από το οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Εάν η παραχώρηση γίνεται για χρονική περίοδο μικρότερη του έτους και δεν συνδέεται με την εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής έργου μόνιμου χαρακτήρα, δεν απαιτείται η γνώμη αυτή.}

 

5. Το άρθρο 6 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε θαλάσσιο μεταφορικό μέσο και έχει προορισμό το εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό, επιβάλλεται ειδικό τέλος για το δημόσιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του

λιμένα επιβίβασης, ανταποδοτικό για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, τη χρήση του λιμένα και άλλους συναφείς σκοπούς, σχετικούς με τη βελτίωση της παροχής των λιμενικών υπηρεσιών}.

 

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Το τέλος συνίσταται σε ποσοστιαία προσαύξηση στην τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου ή σε πάγιο δραχμικό ποσό, ανάλογα με το λιμένα προορισμού του επιβάτη, το είδος του ταξιδιού κατά κατηγορία πλοίων κ.λ.π. και καθορίζεται όπως πιο κάτω:

 

Α. Για επιβάτες των κάθε φύσης Ε / Γ, Ε/ Γ - Ο / Γ και Υδροπτερύγων πλοίων γραμμών εσωτερικού, ποσοστό 5% στην τιμή των εισιτηρίων.

 

Β. Για επιβάτες Ε / Γ, Ε / Γ - Ο / Γ πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία γραμμών εξωτερικού:

 

i. Πάγιο τέλος τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών για κάθε επιβάτη με προορισμό οποιοδήποτε λιμάνι χώρας του εξωτερικού, με εξαίρεση τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου, της Αλβανίας, της Ρωσίας, της

Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας στη Μαύρη Θάλασσα.

 

ii. Πάγιο τέλος πεντακοσίων (500) δραχμών για κάθε επιβάτη με τελικό προορισμό χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κύπρο.

 

iii. Πάγιο τέλος χιλίων (1.000) δραχμών για κάθε επιβάτη με τελικό προορισμό λιμένες της Αλβανίας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας στη Μαύρη Θάλασσα.

 

iv. Πάγιο τέλος δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών για κάθε επιβάτη με τελικό προορισμό τους υπερπόντιους λιμένες (Αμερικής - Αυστραλίας κ.λ.π.)

 

v. Ποσοστό 30% από τα έσοδα του πάγιου τέλους, που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, αποδίδεται από τα οικεία λιμενικά ταμεία στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

Γ. Για επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών - τουριστικών πλοίων (κρουαζιερόπλοιων) με ελληνική ή ξένη σημαία:

 

i. Πάγιο τέλος πενήντα (50) δραχμών για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε ημερήσια-μονοήμερη κρουαζιέρα μεταξύ ελληνικών λιμένων, για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετήριου λιμένα.

 

Εάν η μονοήμερη κρουαζιέρα επεκτείνεται και σε λιμάνι του εξωτερικού,καταβάλλεται στον τελευταίο λιμένα, ανάλογα με την περίπτωση, το πάγιο τέλος που προβλέπεται στις παραγράφους Β)i, Β)ii, και Β)iii της παρούσας.

 

ii. Πάγιο τέλος εκατό (100) δραχμών για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετήριου λιμένα, ανεξάρτητα εάν η κρουαζιέρα περιορίζεται μόνο μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού.

 

iii. Πάγιο τέλος πεντακοσίων (500) δραχμών για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα, η οποία έχει αφετηρία ελληνικό λιμάνι και επεκτείνεται στη συνέχεια, χωρίς προσέγγιση σε άλλο ελληνικό λιμάνι, σε λιμένες του εξωτερικού.

 

Πολυήμερη κρουαζιέρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων i' και ii' της παρούσας παραγράφου νοείται η περιήγηση με Ε / Γ-Τ / Ρ πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και περιλαμβάνει μια τουλάχιστον διανυκτέρευση του περιηγητή στο πλοίο.

 

Δ. Για επιβάτες που διέρχονται TRANZIT καταβάλλεται πάγιο τέλος εκατό (100) δραχμών για κάθε επιβάτη σε κάθε ελληνικό λιμάνι προσέγγισης του πλοίου.

 

TRANZIT νοείται ο επιβάτης επαγγελματικού επιβατηγού πλοίου που έχει αφετήριο λιμένα εξωτερικού, ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα ελληνικά λιμάνια, που προσεγγίζει το πλοίο, για περιήγηση της πόλης και αναχωρεί με το ίδιο πλοίο μετά από ολιγόωρη παραμονή, που συνολικά δεν δύναται να υπερβεί το 24ωρο.

 

Ε. Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους:

 

i) τα νήπια μέχρις ενός έτους,

ii) οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια εσωτερικού που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών, την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς,

iii) οι επιβάτες που απαλλάσσονται της καταβολής ναύλου, όταν ταξιδεύουν με ακτοπλοϊκά πλοία και

iv) οι επιβάτες των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και των επαγγελματικών του νόμου [Ν] 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α/1976).

 

γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Το τέλος περιλαμβάνεται στα εισιτήρια και εισπράττεται με ευθύνη αυτών που εκδίδουν αυτά, δηλαδή τα ναυτικά πρακτορεία, τα τουριστικά γραφεία και συναφείς επιχειρήσεις. Το εισπραττόμενο για κάθε ημερολογιακό μήνα ποσό πρέπει να κατατίθεται από τους υπεύθυνους για την είσπραξη μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στο λογαριασμό για το δικαιούχο δημόσιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με υπεύθυνη δήλωση και κατάσταση εμφαίνουσα τον αριθμό των εκδοθέντων κατά θέσεις εισιτηρίων και το καταβλητέο χρηματικό ποσό. Το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο αυτή για κατάθεση από τους υπεύθυνους του εισπραττόμενου ποσού για κάθε μήνα ισχύει και για την απόδοση του ειδικού τέλους διέλευσης δια των προκυμαίων οχημάτων πάσης φύσεως που επιβιβάζονται στα πλαίσια δια της ίδιας αυτών δυνάμεως του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 158/1969 (ΦΕΚ 63/Α/1969).

 

δ) Στην παράγραφο 6 προστίθενται στο τέλος της τα ακόλουθα:

 

{Σε περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986(ΦΕΚ 125/Α/1986) Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις και οι σχετικές κυρώσεις επιβάλλονται με ιδιαίτερη πράξη της Λιμενικής Επιτροπής. Η άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος κατά της βεβαίωσης των οφειλόμενων ποσών αναστέλλει την καταβολή του ενός τρίτου της βεβαιωθείσας οφειλής.}

 

ε) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Για τη μη είσπραξη, τη μειωμένη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης του τέλους από την υπεύθυνη επιχείρηση μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση του δημόσιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του οικείου λιμένα ή της οικείας λιμενικής αρχής να:

 

i. επιβάλλεται υπέρ του οικείου Λιμενικού Ταμείου πρόστιμο ανερχόμενο μέχρι το εικοσαπλάσιο της αξίας του μη εισπραχθέντος ή καθυστερημένα αποδοθέντος τέλους

 

ii. αφαιρείται προσωρινά και για χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες ή ανακαλείται οριστικά η άδεια σκοπιμότητας πραγματοποίησης δρομολογίων ή η εκτέλεση τουριστικών πλόων στα θαλάσσια μεταφορικά μέσα της συγκεκριμένης επιχείρησης.

 

iii. αφαιρείται προσωρινά και για χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες ή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του ναυτικού πρακτορείου. Εάν το πρακτορείο ή η επιχείρηση που εκδίδει τα εισιτήρια ή εισπράττει τα οφειλόμενα στο λιμενικό ταμείο τέλη λειτουργεί σαν τουριστικό πρακτορείο του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976), η προσωρινή αφαίρεση ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου για τον Τουρισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.}

 

στ) Στην παράγραφο 8 διαγράφονται οι λέξεις ναυτικοί πράκτορες.

 

ζ) Στις παραγράφους 14 και 16 το 2% αντικαθίσταται σε 3%.

 

η) Στην παράγραφο 15:

 

1) Μετά τις λέξεις ποσοστό κράτησης ο αριθμός 2% αντικαθίσταται σε 3%.

 

2) Το στοιχείο α' αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) από τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα προσόρμισης - παραβολής - πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού των πλοίων, καθώς και του ειδικού τέλους διέλευσης οχημάτων, για τα λιμενικά ταμεία της χώρας,}.

 

θ) Στο τέλος της παραγράφου 18 προστίθενται, από την έναρξη της ισχύς της, τα ακόλουθα:

 

{Δανειακές υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τα Λιμενικά Ταμεία μέχρι την έκδοση του νόμου αυτού βαρύνουν τα έσοδα του ειδικού τέλους του παρόντος άρθρου}.

 

ι) Η παράγραφος 19 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{19. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή μέχρι ενός εκατομμυρίου δραχμών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.