Νόμος 2575/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Θέματα λειτουργίας, εισφορών και προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 989/1979 (ΦΕΚ 260/Α/1979) προστίθενται στοιχεία κ)στ' και κ)ζ' ως ακολούθως:

 

{κ)στ) i. Εκτιμά, μετά από αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, την ποιότητα και την αξία ναυπηγικών και ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών και γνωμοδοτεί για κάθε τεχνικό ζήτημα που έχει σχέση με την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μπορεί να αναθέτει τα έργα αυτά είτε σε μόνιμη επιτροπή εκτιμητών, την οποία συγκροτεί ειδικώς για το σκοπό αυτόν είτε σε μεμονωμένους εκτιμητές.

 

ii. Αναλαμβάνει, ως προς τα ανωτέρω αντικείμενα και γενικώς για ναυτιλιακά θέματα, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, για τη διεξαγωγή της οποίας συνεργάζεται με πραγματογνώμονες, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο, τον οποίο συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δύο (2) χρόνια και ισχύει τόσο για τις ανάγκες του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος όσο και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές.

 

iii. Τα σχετικά δικαιώματα του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η αποζημίωση των πραγματογνωμόνων, των μελών της επιτροπής και των λοιπών εκτιμητών και οι κανόνες διεξαγωγής των εκτιμήσεων για τις υποθέσεις που αναλαμβάνει το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κατά τον ίδιο τρόπο ρυθμίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια που ήθελε προκύψει.

 

κ)ζ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να ανατεθούν στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και άλλες δραστηριότητες ναυτιλιακού γενικώς περιεχομένου που δεν προβλέπονται ρητώς στον παρόντα νόμο, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής οικονομίας και συνδέονται με τους σκοπούς του, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο αυτό.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 989/1979 προστίθενται στοιχεία ε' και στ' ως ακολούθως:

 

{ε) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό, να διαθέτει το αναγκαίο κατά περίπτωση ποσό για την κάλυψη δαπανών δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στα πλαίσια των σκοπών του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ως προς τις δημόσιες σχέσεις που υπάγονται στη διάταξη αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) και οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους.

 

στ) Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων αναγκών εκπροσώπησης του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο εξωτερικό από προσωπικό εξειδικευμένο και με αυξημένο κύρος στα ναυτιλιακά θέματα, η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα τον καθορισμό αυξημένου ύψους ημερήσιας δαπάνης του στο εξωτερικό, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν. Οι αποφάσεις αυτές της Διοικούσας Επιτροπής εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και οικονομικών, η οποία μπορεί και να μειώνει το ύψος της δαπάνης αυτής.}

 

3. Το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 989/1979 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) Τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων ή συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη ειδικών αναγκών ναυτιλιακής φύσεως του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τις οποίες καταλαμβάνουν κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εσωτερικού ή ισότιμου εξωτερικού ή αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού Α' τάξεως ή απόστρατοι αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος (ΛΣ). Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στα ναυτιλιακά θέματα σε δημόσιο ναυτιλιακό φορέα ή σε ναυτιλιακές εταιρείες. Τα ειδικότερα καθήκοντά τους ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Για την κάλυψή των θέσεων εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.}

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 887/1966 (ΦΕΚ 231/Α/1966) διατηρούνται σε ισχύ. Τα στοιχεία α' και β' της παραγράφου 1 τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{α) Εφάπαξ εισφορά ανά ελληνικό πλοίο, η οποία καταβάλλεται από τον εκάστοτε κύριο ή πλοιοκτήτη του πλοίου. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται και εισπράττεται: 1) από τις λιμενικές ή προξενικές αρχές, που έχουν δικαίωμα εξόφλησης ναυτολογίων, κατά τον πρώτο κατάπλου νηολογημένου πλοίου, για το οποίο δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε η εισφορά αυτή ή 2) από την Αρχή που νηολογεί τα πλοία αυτά κατά τη νηολόγησή τους ή 3) από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατά την εγγραφή νέου μέλους.

 

β) Τακτική συνδρομή όλων των μελών του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υπολογιζόμενη κατά κόρο ολικής χωρητικότητας των ελληνικών πλοίων τους και κατά ορισμένες χρονικές περιόδους ή κατά ταξίδι ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για όλα τα πλοία και ταξίδια ή για ορισμένες κατηγορίες αυτών. Η συνδρομή αυτή βεβαιώνεται από τις λιμενικές και προξενικές αρχές, που έχουν δικαίωμα εξόφλησης ναυτολογίου κατά τον πρώτο κατάπλου του πλοίου, καθόσον χρόνο διαρκεί η περίοδος που οφείλεται η συνδρομή. Η είσπραξη των ετήσιων τακτικών συνδρομών υπέρ του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για τα πλοία που δεν έχουν πλήρωμα, γίνεται με μέριμνά του.

 

Οι οφειλέτες πλοιοκτήτες ευθύνονται αλληλεγγύως με τους ειδικούς διαδόχους τους για την εφάπαξ εισφορά και για τις τακτικές συνδρομές, ενώ το πλοίο θεωρείται βεβαρημένο με τις καταβολές αυτές έναντι του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έστω και αν επέλθουν μεταβολές στην πλοιοκτησία. Ο πλοιοκτήτης που πληρώνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη.}

 

5. α) Τα θέματα των προμηθειών, μισθώσεων ή εκμισθώσεων, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων και κινητών πραγμάτων, καθώς και κάθε δαπάνη που συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ρυθμίζονται με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.

 

β) Το οικονομικό έτος, κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

 

γ) Ο προϋπολογισμός συντάσσεται από την Διοικούσα Επιτροπή κάθε Οκτώβριο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση στους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και για την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Κάθε Απρίλιο συντάσσεται από την Διοικούσα Επιτροπή ο απολογισμός, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών μέσα στον ίδιο μήνα.

 

δ) Κάθε δαπάνη προμήθειας υλικού και ανάθεσης έργου για την εγκατάσταση και λειτουργία γραφείων, που ιδρύονται κάθε φορά, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών μπορούν να ιδρύονται γραφεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των γραφείων αυτών ρυθμίζονται με τον οργανισμό του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή και με το διάταγμα ίδρυσης.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και με τον τίτλο Κωδικοποίηση των διατάξεων περί Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς και η δημιουργία νέων άρθρων, παραγράφων ή εδαφίων, η ένταξη ως άρθρων, παραγράφων ή εδαφίων διατάξεων που αναφέρονται αμέσως στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και δεν προβλέφθηκαν κατά την ψήφισή τους να έχουν μια οργανική σύνδεση με την ειδική νομοθεσία περί Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος η απάλειψη μεταβατικών διατάξεων, καθώς και η σύμπτυξη και κάθε αναγκαία φραστική μεταβολή, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση και αποσαφήνιση της κωδικοποίησης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των σχετικών διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.