Νόμος 2881/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ποσοστά κράτησης επί των προστίμων υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 14, 15 και 16 του άρθρου 6 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 6)ζ' και η' του άρθρου 2 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998), τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

α) Στις παραγράφους 14, 15 και 16 το ποσοστό 3% αντικαθίσταται σε 5%.

 

β) Στην παράγραφο 15 προστίθενται εδάφια γ' και δ' ως ακολούθως:

 

{γ) από τα πρόστιμα του άρθρου 157 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973) Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που βεβαιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές και εισπράττονται από τις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και από τα πρόστιμα των άρθρων 44 και 45 του ως άνω Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, καθώς και των προστίμων του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 55/1998 (ΦΕΚ 58/Α/1998), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά,

 

δ) από τα έσοδα του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων του άρθρου 37Α του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3.(α) Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζονται στους χώρους των χερσαίων ζωνών των λιμένων και όσων εξομοιώνονται με αυτούς, από τα όργανα των οικείων Λιμενικών Αρχών. Η αρμοδιότητα αυτή των Λιμενικών Αρχών είναι αποκλειστική, καταργούμενης κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης. Τα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση που επιβάλλονται από όργανα των Λιμενικών Αρχών κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποτελούν έσοδο των οικείων Λιμενικών Οργανισμών και Λιμενικών Ταμείων που έχουν τη χρήση και εκμετάλλευση των χώρων αυτών και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

 

(β) Ποσοστό κράτησης 3% από τα έσοδα αυτά, καθώς και από τα πρόστιμα του άρθρου 3 παράγραφος 23 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) που βεβαιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές που εισπράττονται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό αυτού Γαλάζιο Ταμείο, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, αποδίδεται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΤΑΝ).

 

(γ) Με αποφάσεις των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά περίπτωση, ρυθμίζονται θέματα βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης των προστίμων αυτών και του ποσοστού υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού, ως και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 

3. Η με τις ως άνω διατάξεις νομική υποχρέωση των Λιμενικών Ταμείων για την απόδοση του υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού προβλεπόμενου ποσοστού από τα έσοδά τους, σε περίπτωση μετατροπής τους ως νομικών προσώπων, διατηρείται από τους νέους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων ως καθολικών διαδόχων αυτών που υπεισέρχονται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

 

4. Από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2329/1995 (ΦΕΚ 172/Α/1995) εξαιρούνται οι Πλοίαρχοι ΛΣ που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους. Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους, που δεν συμπληρώνουν 35ετία.

 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 παράγραφος 11 και 22 παράγραφος 1)β' του νόμου [Ν] 2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α/1996) και μόνον όσον αφορά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2001 - 2002, οι προαχθέντες κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2000 με τις τακτικές κρίσεις του έτους 2000 - 2001 στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρούνται ότι έχουν συμπληρώσει ένα έτος στον κατεχόμενο βαθμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.