Νόμος 4551/18 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. α. Η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης κινητών ή ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες της παραχώρησης.

 

β. Η αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και των κινητών ή ακινήτων αναψυκτηρίων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και βρίσκονται εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων ή λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, των μουσείων και των μνημείων, γίνεται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση εσόδων. Προς το σκοπό αυτό, το Ταμείο μπορεί να προβαίνει, ιδίως, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων και των αναψυκτηρίων, εφαρμοζόμενων και των διατάξεων του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002), όπου απαιτείται. Το Ταμείο ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητές του με δικά του μέσα, ή μέσω συμβάσεων μίσθωσης, ή δημόσιων συμβάσεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ή συμβάσεων παραχώρησης του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016), ή μέσω παραχώρησης σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016), ή μέσω ίδρυσης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση ακινήτων ή αναψυκτηρίων, σύμφωνα με την περίπτωση δ)δ' του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977). Το πρόγραμμα αξιοποίησης των ακινήτων και των αναψυκτηρίων της παρούσας, συνολικά ή τμηματικά, και οι εκάστοτε γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται με από φάση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο για το Ταμείο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) και μπορούν να τροποποιούνται με την ίδια διαδικασία.

 

Με την εγκριτική απόφαση παραχωρείται στο Ταμείο η χρήση των σχετικών ακινήτων και αναψυκτηρίων, όπου απαιτείται. Σε εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος αξιοποίησης και των όρων λειτουργίας, το Ταμείο προβαίνει κατά περίπτωση σε κάθε αναγκαία πράξη υλοποίησης, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έγκριση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η παράβαση των όρων λειτουργίας από μισθωτές, αναδόχους ή φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επιφέρει καταγγελία σύμβασης με υπαιτιότητα αυτών και επιβολή σε βάρος τους ποινικών ρητρών.

 

Οι συμβάσεις μίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις.

 

Ειδικώς ως προς τα κινητά ή ακίνητα αναψυκτήρια, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται επείγουσα ανάγκη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των ως άνω χώρων και μέχρι την εγκατάσταση διαχειριστών που θα προκύψουν από τις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή η εφάπαξ σύναψη συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, με συνολική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 18 μήνες. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από την λήξη της συμβατικής διάρκειας, το Ταμείο δύναται να συνάψει νέα σύμβαση για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των 18 μηνών.

 

Στην περίπτωση εφάπαξ σύναψης συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, προς διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ορίζει πιστοποιημένο εκτιμητή του άρθρου 1 παράγραφος γ' του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), ο οποίος προσδιορίζει ένα δίκαιο εύρος μισθώματος και το παραδίδει εμπιστευτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

γ. Μετά τη λήξη της παραχώρησης της περίπτωσης α' ή της όποιας σύμβασης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, το ακίνητο ή το αναψυκτήριο ελευθερώνεται αμέσως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή όχληση.

 

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης απόδοσης ή σε περίπτωση αυθαίρετης κατοχής ή χρήσης, ο Πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Μπορεί επίσης να εκδίδει πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, εφόσον η αποζημίωση αποκλίνει από το μέχρι τότε καταβαλλόμενο αντίτιμο. Τα πρωτόκολλα εκτελούνται αναγκαστικά 5 ημέρες μετά την επίδοσή τους. Κατά του πρωτοκόλλου επιτρέπεται ανακοπή, η οποία ασκείται μέσα σε 15 ημέρες από την επίδοσή του. Η προθεσμία ανακοπής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής δύναται να επιδίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2318/1995 (ΦΕΚ 126/Α/1995).

 

δ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, των μουσείων και των μνημείων χορηγείται αποκλειστικά από τον αρμόδιο για το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και ανακαλείται σε περίπτωση παράβασης των γενικών και ειδικών όρων λειτουργίας που καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.