Νόμος 2008/92 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ρύθμιση οικονομικών και άλλων θεμάτων προσωπικού ασφαλιστικών οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986) επίδομα θέσης, χορηγείται και στους γιατρούς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προϊσταμένους διευθύνσεων, τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, με τις προϋποθέσεις του νόμου [Ν] 1586/1986.

 

2. Στους μόνιμους γιατρούς και οδοντιάτρους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχεται λόγω των ειδικών συνθηκών του επαγγέλματος και για την ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, επίδομα ετοιμότητας σε ποσοστό 25% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό του 28ου μισθολογικού κλιμακίου των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων.

 

3. Τα έξοδα κίνησης για τους γιατρούς και οδοντιάτρους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που μετακινούνται είτε για κατ' οίκον περίθαλψη ασθενών ασφαλισμένων είτε για έλεγχο ιατρείων, φαρμακείων, εργαστηρίων και θεραπευτηρίων πάσης φύσεως, που χορηγούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 904/1978 και των νόμων [Ν] 1505/1984 και [Ν] 1759/1988, διαμορφώνονται σε ποσοστό 35% επί του βασικού μισθού του 20ου μισθολογικού κλιμακίου.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά παραπάνω έξοδα κίνησης και το επίδομα ετοιμότητας και στους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ιατρούς και οδοντιάτρους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να χορηγούνται τα παραπάνω έξοδα κίνησης και στους γιατρούς των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων.

 

4. Στους μόνιμους με ειδικότητα γιατρούς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγείται ποσόν ειδικότητας 2.500 δραχμές το μήνα.

 

5. Δαπάνες που έχουν γίνει για την πλήρωση στο ιατρικό προσωπικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξόδων κίνησης και ποσού ειδικότητας μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού θεωρούνται νόμιμες.

 

6. Το επίδομα ιατρείου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 904/1978, των νόμων [Ν] 1505/1984 και [Ν] 1759/1988 και την [Α] οίκοθεν Φ21/3828/1988 κοινή υπουργική απόφαση στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γιατρούς και οδοντιάτρους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαμορφώνεται σε ποσοστό 60% επί του βασικού μισθού του 1ου μισθολογικού κλιμακίου.

 

7. Στους υπαλλήλους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που απασχολούνται σε εξωτερική υπηρεσία ελέγχου εσόδων και Επιθεώρησης των μονάδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στους τεχνικούς υπαλλήλους, στους φυσικοθεραπευτές, επισκέπτριες υγείας και στους παρασκευαστές, που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται για όλο το μήνα έξοδα κίνησης, που ορίζονται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές το μήνα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναπροσαρμόζεται το ποσό εξόδων κίνησης κάθε φορά, που αυξάνονται τα εισιτήρια των μαζικών μέσων μεταφοράς, ανάλογα με το ποσοστό αύξησής τους.

 

Για απασχόληση μικρότερη του μήνα καταβάλλεται ανάλογο τμήμα.

 

Η απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων σε εξωτερική εργασία θα βεβαιώνεται από τον προϊστάμενό τους.

 

Από της ισχύος της διάταξης αυτής δεν εφαρμόζονται για τους πιο πάνω υπαλλήλους οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 904/1978, της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1810/1988 και της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 1882/1990.

 

8. Η χορήγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης, που προβλέπεται από το άρθρο 61 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990) για τους γιατρούς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων επεκτείνεται και στους ελεγκτές γιατρούς του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, καθώς και στους μόνιμους γιατρούς και οδοντιάτρους των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

9. Τα ληφθέντα ποσά ως προκαταβολή του υπερωριακού επιδόματος του νόμου [Ν] 754/1978 και του νόμου [Ν] 1041/1980 από τους υπαλλήλους του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος προ της εφαρμογής του νόμου [Ν] 1810/1988 αναζητούνται.

 

Τα ανωτέρω ποσά δεν χρήζουν περαιτέρω εκκαθάρισης, εκπίπτουν από τα σχηματισθέντα κεφάλαια και απαλλάσσονται κάθε υποχρέωσης προς τρίτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 

10. Για την τακτοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων χορήγησης συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών παροχών των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται ο οικείος Υπουργός, με τις αποφάσεις του, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984) και του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1810/1988 (ΦΕΚ 223/Α/1988) να καθορίζει, για το μέχρι 31-12-1992 χρονικό διάστημα, τον τόπο και τις συγκεκριμένες ανά ώρα εργασίες, που θα εκτελούνται από κάθε υπάλληλο, πέρα από το κανονικό ωράριο, καθώς και τον τρόπο παρακολούθησης και βεβαίωσης εκτέλεσης των εργασιών αυτών.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγείται στους γιατρούς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συγκεκριμένο μετεκπαιδευτικό σκοπό, εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές μέχρι 1 έτος και χωρίς αποδοχές μέχρι δύο (2) έτη, ύστερα από σχετική εισήγηση της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

12. Η προβλεπόμενη από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 1759/1988 προθεσμία παρατείνεται μέχρι 30-06-1992 για όλους τους γιατρούς του δημοσίου τομέα, με εξαίρεση τους γιατρούς, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983).

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να παρατείνεται η θητεία των γιατρών αυτών για 1 έτος κάθε φορά, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.