Νόμος 2065/92 - Άρθρο 68

Άρθρο 68


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται όλες οι ταχυδρομικές ατέλειες που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οποιαδήποτε άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

2. Τα τέλη για την αλληλογραφία της Βουλής και του Δημοσίου υπολογίζονται σύμφωνα με ειδικό για το Δημόσιο τιμολόγιο, που συνομολογείται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των Ελληνικών Ταχυδρομείων και δύναται να προκαταβάλλονται από το Δημόσιο.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που θα εκδοθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής των τελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται να υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου κατόπιν αιτήσεώς τους και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με του άρθρου 42 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993).

 

3. Στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου δύναται να προσχωρούν και οργανισμοί ή επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου αυτών και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

 

4. α. Η διαφορά του ταχυδρομικού τέλους διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου και εκδοτών στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των εκάστοτε εγκεκριμένων ειδικών τιμολογίων για κάθε κατηγορία εντύπων και μέχρι του τέλους ομαδικής αποστολής οικονομικής επιστολής του αυτού κλιμακίου βάρους καταβάλλεται από το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος. Το ειδικό αυτό τιμολόγιο διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών καθορίζεται από τους Υπουργούς Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και οικονομικών.

 

β. Μετά από υποβολή αίτησης που συνοδεύεται από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας κάθε εντύπου στο Υπουργείο Τύπου και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: άλλες εφημερίδες και περιοδικά πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου, οι ιδιοκτήτες των οποίων μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και οι συντάκτες τους μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου. Για τα έντυπα αυτής της κατηγορίας εκδίδεται κάθε δύο (2) χρόνια βεβαίωση του Υπουργείου Τύπου και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

 

γ. Μετά από υποβολή αίτησης που συνοδεύεται από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας κάθε εντύπου στο Υπουργείο Τύπου και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: περιοδικά ή άλλα έντυπα επιστημονικού, καλλιτεχνικού, επαγγελματικού ή θρησκευτικού ή άλλου συναφούς περιεχομένου. Για τα έντυπα αυτής της κατηγορίας εκδίδεται κάθε χρόνο κατάσταση του Υπουργείου Τύπου και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που κοινοποιείται στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

 

Στην κατάσταση αυτή και με βάση τον αριθμό των αιτήσεων και τα διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται τα έντυπα που δικαιούνται μειωμένου τιμολογίου, καθώς και ο αριθμός των αντιτύπων κάθε έκδοσης (φύλλων) που μπορούν να διακινούνται ταχυδρομικά με το μειωμένο αυτό τιμολόγιο. Τέτοιος περιορισμός, ως προς τον αριθμό των διακινούμενων εντύπων, μπορεί να θεσπισθεί, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και για τα έντυπα των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Τα τέλη για την απλή ταχυδρομική αλληλογραφία των κληρωτών οπλιτών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, οι ταχυδρομικές επιταγές που αποστέλλονται σε αυτούς μέχρι δραχμές 20.000, τα ταχυδρομικά δέματα μέχρι βάρους 2 kg, καθώς και τα δέματα που αποστέλλονται από τους στρατεύσιμους με την πολιτική περιβολή τους μέχρι βάρους 5 kg, καταβάλλονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, απολογιστικά με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

6. Σε περίπτωση μη επίτευξης της συμφωνίας της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να συνάπτει συμβάσεις το πολύ τετράμηνης διάρκειας με ιδιωτικούς φορείς για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

7. Στον κρατικό προϋπολογισμό καθώς και στον προϋπολογισμό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εγγράφονται κάθε χρόνο οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών διακίνησης της αλληλογραφίας αυτών.

 

8. Τα τέλη, που καταβάλλονται από ασφαλιστικούς φορείς και άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, για την πληρωμή συντάξεων και άλλων παροχών αυτών καθορίζονται με διμερείς συμβάσεις. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, καταργείται.

 

9. Τα ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, που αφορούν την αποστολή συμβολαιογραφικών πράξεων ή την παροχή πληροφοριακών στοιχείων, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμής από το Δημόσιο των κατά το προηγούμενο εδάφιο τελών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.