Νόμος 2328/95 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ασφαλιστικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΤΑΙΣΥΤ, τα πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με μισθό, ως δημοσιογράφοι στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου Ταμείου Τύπου ή στο Δημόσιο για την απασχόλησή τους αυτή. Όσα από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχουν υπαχθεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την απασχόλησή τους στην τότε Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών ή μετέπειτα στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μπορούν με δήλωσή τους, που θα υποβληθεί στον οικείο φορέα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να επιλέξουν είτε την ασφάλισή τους στο ΤΑΙΣΥΤ είτε τη συνέχιση της ασφάλισής του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεως συνεχίζεται η ασφάλισή τους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Για την ασφάλιση των παραπάνω εργαζομένων καταβάλλεται: α) για τον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ταμείου, εισφορά εργοδότη σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) και ισόποση εισφορά του ασφαλισμένου, που υπολογίζεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους και β) για τους άλλους κλάδους ασφάλισης, οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Λειτουργίας εισφορές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

2. Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΠΕΑΘ) υπάγονται υποχρεωτικά για όλους τους κλάδους ασφάλισης από της ισχύος του παρόντος νόμου και οι συντάκτες μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), που απασχολούνται στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιφέρεια της παραπάνω Ένωσης, εκτός της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Για τις εισφορές του Κλάδου Σύνταξης και ειδικού λογαριασμού ανεργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου 2168/1993, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμού [Α] οίκοθεν Φ53/2269/19-09-1993, όπως κυρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2217/1994.

 

3. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 43 του νόμου 2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εισφορά του εργοδότη για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας καθορίζεται σε 2% επί των αποδοχών των απασχολουμένων. Οι καταβληθείσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εισφορές ασφαλισμένου δεν επιστρέφονται.}

 

4. Οι υπόχρεοι για την είσπραξη και απόδοση του αγγελιόσημου, που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1989/1991 και έχουν καταβάλει έστω και εκπρόθεσμα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου τις οφειλόμενες μηνιαίες δόσεις, μπορούν να συνεχίσουν την καταβολή των δόσεων που προβλέπονται από την παραπάνω ρύθμιση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης καταβολής του αναλογούντα τόκου ταμιευτηρίου επί των ποσών των δόσεων για το διάστημα καθυστέρησης καταβολής τους, καθώς και της κανονικής καταβολής ή της ρύθμισης κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου των τρεχουσών υποχρεώσεων αποδόσεως του εισπραττόμενου αγγελιόσημου.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 7 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2256/1994 εφαρμόζονται ανάλογα και για οφειλές από αγγελιόσημο.

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1989/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω ποσοστά κατανομής του αγγελιόσημου μπορούν, μετά από γνώμη των δικαιούχων φορέων, να αυξομειώνονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

7. Το ποσό του αγγελιόσημου που εισπράττεται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων και σε ποσοστό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1989/1991 και το άρθρο 6 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1866/1989, στα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΥΡΤ και ΤΕΑΠΕΡΤ-2 αποδίδεται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και Τουρισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.