Νόμος 2328/95 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ονομαστικοποίηση μετοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μετοχές των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα 9 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1232/1982 και 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, ύψους μεγαλύτερου του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Στα έργα ή τις προμήθειες περιλαμβάνεται και η προσφορά υπηρεσιών. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία και οι μετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι φυσικού προσώπου.

 

Ειδικά ως προς τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές που κατέχονται από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕKΑ), Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του νόμου [Ν] 1969/1991, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και μέχρι ποσοστού 5% για καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ο περιορισμός του ποσοστού μέχρι 5% δεν ισχύει για τις τράπεζες, εφόσον έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους περισσότερες μετοχές, είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων μετοχών είτε λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως. Η ρύθμιση των παραπάνω εδαφίων ανατρέχει στην 03-08-1995, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 2328/1995.

 

Η ονομαστικοποίηση των μετοχών είναι προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή της εταιρείας ή κοινοπραξίας, στην οποία μετέχει η εταιρεία αυτή, στη σχετική διαδικασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996).

 

2. Ανώνυμες εταιρείες που εμπίπτουν στην προηγούμενη παράγραφο και μετέχουν σε εκκρεμείς διαδικασίες έχουν την υποχρέωση να προβούν στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, από την ισχύ του νόμου αυτού, εφόσον έως τότε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες ή εφόσον έχουν ανακηρυχθεί ανάδοχες του έργου ή προμηθεύτριες. Παράβαση της παραγράφου αυτής συνεπάγεται ακυρότητα της προσφοράς ή έκπτωση του αναδόχου ή του προμηθευτή.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

Με αυτό το προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται μεταξύ άλλων.

 

α) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις την ονομαστικοποίηση των μετοχών,

β) η νομική κατάσταση των μετοχών που μετά την ονομαστικοποίηση δεν φέρονται να ανήκουν σε προσδιορισμένο μέχρι φυσικού προσώπου κύριο λόγω ευρείας διασποράς των μετοχών και χωρίς ευθύνη των εταιρικών οργάνων,

γ) ο τρόπος παρακολούθηση της ονομαστικοποίησης από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Ανώνυμη Εταιρία αποθετηρίων εγγράφων,

δ) κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.