Νόμος 2323/95 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δύναται να απονέμονται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις βραβεία σχετικά με:

 

α) την ποιότητα προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών.

β) την καινοτομία προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών,

γ) την ευελιξία μονάδων παραγωγής,

δ) μεθόδους παραγωγής και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία απονομής των βραβείων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια και συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Επιτροπή Βραβείων, η οποία γνωμοδοτεί στον Υπουργό για την επιλογή των επιχειρήσεων, στις οποίες θα απονέμονται τα βραβεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής. Η Επιτροπή Βραβείων, για την υποστήριξη του έργου της, δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ορίζει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα γνωμοδοτούν επί των θεμάτων που τους ανατίθενται. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δύναται να καθορίζονται τα προσόντα των εμπειρογνωμόνων, ο ανώτατος αριθμός αναθέσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Στα μέλη της Επιτροπής Βραβείων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του νόμου [Ν] 1505/1984 και 8 του νόμου [Ν] 1810/1988, και στους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών.

 

4. Τα βραβεία συνίστανται και σε χρηματική αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δυνάμενο να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση.

 

5. Οι δαπάνες που προβλέπονται με το παρόν άρθρο βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.