Νόμος 2286/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Λογιστικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο γενικό προϋπολογισμό του Κράτους εγγράφονται οι απαραίτητες πιστώσεις για την εκτέλεση των προμηθειών που η δαπάνη τους βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και που, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτελούνται από το Υπουργείο Εμπορίου.

 

2. Για τις προμήθειες, που εκτελούνται κεντρικά από το Υπουργείο Εμπορίου ή που ανατίθενται από αυτό σε άλλους φορείς, επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

 

3. Για τις προμήθειες που συνάπτονται και εκτελούνται από το Υπουργείο Εμπορίου ή από άλλους φορείς, στους οποίους ανατέθηκε η σύναψη συμβάσεων ή και η εκτέλεση κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και από τις υπηρεσίες εμπορίου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που διενεργούνται από τις ίδιες ή που έχουν ανατεθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς, επιβάλλεται κράτηση επί της συμβατικής αξίας 0,25% υπέρ του Δημοσίου και 0,30 % υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ3.2Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

4. Από την παραπάνω κράτηση εξαιρούνται οι προμήθειες που γίνονται:

 

α) από το εξωτερικό χωρίς διαγωνισμό και

β) σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου ρυθμίζονται όλα τα λογιστικά θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεση των κρατικών προμηθειών εγγραφή ειδικής πίστωσης, καταλογισμός και είσπραξη χρηματικών κυρώσεων κ.λ.π.

 

6. Με επιφύλαξη των διατάξεων για τα ανώτατα όρια ων πρόσθετων αμοιβών, η αμοιβή των κύριων και βοηθητικών μελών όλων των προβλεπομένων από τον παρόντα νόμο μονίμων Επιτροπών καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου και βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Εμπορίου.

 

7. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους και παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα που συγκροτεί την αντίστοιχη επιτροπή και βαρύνει την πίστωση για την αντίστοιχη προμήθεια που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα ανώτατα όρια των πρόσθετων αμοιβών, και των αμοιβών μελών συλλογικών οργάνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

8. Διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται κρατήσεις επί δαπανών προμηθειών, υπέρ ορισμένων ταμείων, διατηρούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.