Νόμος 2286/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κανονισμοί προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που αποτελούν οργανισμούς της καθ' ύλην αυτοδιοίκησης γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

 

Κατ' εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκτελεί τις προμήθειες, που αναφέρονται στα εδάφια β' και η' της παραγράφου 5 ΙΙ του άρθρου 1 του παρόντος, σύμφωνα με τις οικείες για τις προμήθειές του διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης του νόμου αυτού και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση ενιαίο κανονισμό προμηθειών, ο οποίος θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορίου.

 

2. Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέχρι 31-01-1995 μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και περιέχει:

 

α) τους όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας των προμηθειών, τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια συμμετοχής,

 

β) τους ειδικότερους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη προϋπόθεση ή διαδικαστική ενέργεια μέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, την ευθύνη του προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών,

 

γ) τις προϋποθέσεις καταβολής εγγύησης, τον τύπο, το ύψος, τους υπόχρεους και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των προμηθειών,

 

δ) τις προθεσμίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής,

 

ε) το ύψος της προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας, τις προθεσμίες απόδοσης λογαριασμού, τους διάφορους τρόπους πληρωμής και κάθε άλλο θέμα που αφορά την αποπληρωμή του τιμήματος της σύμβασης προμήθειας,

 

στ) τις προθεσμίες των επί μέρους διαδικασιών, τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών των επί μέρους φορέων, τον τρόπο διοικητικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας, τις χρηματικές κυρώσεις (πρόστιμα, κατάπτωση ποινικής ρήτρας ή εγγυοδοσίας κ.λ.π., αποκλεισμό εν όλω ή εν μέρει κ.λ.π.), οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση σε αυτούς που δεν εκπληρώνουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Π1/704/1995 απόφαση (ΦΕΚ 233/Β/1995), με την υπ' αριθμόν 2491/1995 απόφαση (ΦΕΚ 766/Β/1995), με την υπ' αριθμόν Π1/4098/1995 απόφαση (ΦΕΚ 1005/Β/1995).

 

3. Όλοι οι άλλοι φορείς, πέραν εκείνων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, συνάπτουν και εκτελούν τις συμβάσεις προμηθειών τους σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς Προμηθειών Φορέων (ΚΠΦ), που καταρτίζονται από τους ίδιους τους φορείς και εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ισχύουν δε από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ειδικά οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος συνάπτουν και εκτελούν τις συμβάσεις προμηθειών τους σύμφωνα με Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών, που συντάσσεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος συνάπτει και εκτελεί τις συμβάσεις προμηθειών της σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών, που συντάσσεται από αυτή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.

 

Οι Κανονισμοί Προμηθειών Φορέων ρυθμίζουν θέματα όμοια με εκείνα που ρυθμίζει ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και συντάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου και οι κανονισμοί υποβάλλονται στα συναρμόδια υπουργεία για έγκριση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της απόφασης, εγκρίνονται δε μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε υπ' αριθμόν Π1/1217/1995 απόφαση (ΦΕΚ 572/Β/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.