Νόμος 2065/92 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Δεν παρέχεται διευκόλυνση στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο από τα εξουσιοδοτημένα από το νόμο όργανα αν δεν έχει επισυναφθεί στην αίτηση του ενδιαφερομένου το ακόλουθο παράβολο υπέρ του Δημοσίου:

 

α. Δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) όταν το ύψος του χρέους ανέρχεται από ένα εκατομμύριο μία δραχμές (1.000.001) μέχρι πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000).

 

β. Δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) όταν το ύψος του χρέους ανέρχεται από πέντε εκατομμύρια μία δραχμές (5.000.001) μέχρι δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000).

 

γ. Δραχμών δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) όταν το ύψος του χρέους ανέρχεται από δέκα εκατομμύρια μία δραχμές (10.000.001) μέχρι πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000).

 

δ. Δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) όταν το ύψος του χρέους ανέρχεται από πενήντα εκατομμύρια μία δραχμές (50.000.001) μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000).

 

ε. Δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) όταν το ύψος του χρέους είναι μεγαλύτερο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.

 

Χρέος στο οποίο υπολογίζεται το παράβολο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται η αρχικά βεβαιωμένη οφειλή, όπως έχει διαμορφωθεί ύστερα από τυχόν νόμιμη μείωση ή μερική καταβολή.

 

Από την υποχρέωση της κατάθεσης του ανωτέρω παραβόλου εξαιρούνται μόνο τα αιτήματα που αφορούν:

 

α)α. τη διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο, που ζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

β)β. την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, όταν προβάλλεται ως αιτιολογία η ανάγκη της άμεσης και χωρίς αναβολή αναχώρησης στο εξωτερικό για λόγους υγείας και εφόσον υποβάλλονται σχετικά δικαιολογητικά.}

 

2. Η διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του νόμου 1249/1982 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου με την οποία καθορίζεται καταβολή ληξιπρόθεσμου χρέους για ορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης καταθέσει μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα νέα αίτηση, χωρίς να έχει καταβάλει τουλάχιστον το 1/2 του χρέους που έπρεπε να καταβληθεί σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση, η νέα αυτή αίτηση απορρίπτεται.}

 

3. Δεν ενεργείται βεβαίωση στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες τίτλων είσπραξης για έσοδα του Δημοσίου, καθώς και για έσοδα νομικών προσώπων ή τρίτων, εφόσον το οφειλόμενο κατά οφειλέτη ποσό δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμές.

 

Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, τα έξοδα εκτέλεσης και τα έσοδα υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 41 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998).

 

4. Οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες υπέρ του Δημοσίου, καθώς και υπέρ νομικών προσώπων ή τρίτων, εκτός των οφειλών υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διαγράφονται, εφόσον το συνολικό ποσό της βασικής οφειλής κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμές και δεν έχουν εισπραχθεί εντός διετίας από τη βεβαίωση τους. Η διαγραφή γίνεται οίκοθεν με πράξεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α/1989).

 

5. Αμελείται η λήψη των προβλεπόμενων, από τον [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974) αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος οφειλετών, εκτός του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτων, εφόσον οι συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε δημόσια οικονομική υπηρεσία υπέρ του Δημοσίου ή νομικών προσώπων ή τρίτων δεν υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός των οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οφειλών υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/2006).

 

6. Τα αναγραφόμενα ποσά στις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος δύναται να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 

7. Για την πληρωμή όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων κατά του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, δήμων και κοινοτήτων, απαιτείται, πλέον του προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του νόμου 1882/1990 αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο και η ενημερότητα των επιχειρήσεων αυτών για τις οφειλές τους προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ενημερότητα αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εάν οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δήμους και κοινότητες παρακρατούνται υποχρεωτικά και αποδίδονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον δεν συμψηφίζονται σύμφωνα με το άρθρο 83 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) με οφειλές τους προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δήμους και κοινότητες. Τυχόν εκχωρήσεις προς τρίτους δεν ισχύουν.

 

Το περιεχόμενο της βεβαίωσης αυτής, το ύψος της εισπραττόμενης απαίτησης άνω του οποίου καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση της, ο χρόνος ισχύος της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια υπουργική απόφαση θα καθορίζεται και η έκταση εφαρμογής της διάταξης αυτής στις περιπτώσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 εδάφιο ε' του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1902/1990.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν δύο μήνες μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, οπότε παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 1239/1982 (ΦΕΚ 35/Α/1982), καθώς και η διάταξη του άρθρου 16 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τις θυγατρικές τους που έχουν εκκαθαρισμένες απαιτήσεις από την εκτέλεση συμβάσεων για τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής αναστολών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον παρακρατείται για λογαριασμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέρος των κάθε φορά απαιτήσεών τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 10%, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας οι παραγωγοί φυτικών ή ζωικών προϊόντων για την είσπραξη επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων επί της παραγωγής, που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων δυνάμει καθεστώτων στήριξης και οι οποίες βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του νόμου [Ν] 2109/1992 (ΦΕΚ 205/Α/1992) και την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

8. Η έκδοση εντόκων γραμματίων, η συνομολόγηση ομολογιακών δανείων του ελληνικού Δημοσίου, οι όροι, το επιτόκιο, σταθερό ή κυμαινόμενο, η τιμή διάθεσης, οι τυχόν ρήτρες, ο τρόπος και ο ειδικότερος σκοπός έκδοσης τους, η διάρκεια, η ενδεχόμενη περίοδος χάριτος, ο τρόπος καταβολής των τόκων και εξοφλήσεως του κεφαλαίου και κάθε άλλο σχετικό με την έκδοση αυτών ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

 

Οι συμβάσεις ανάθεσης από το Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος, της διαχείρισης των ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου συνομολογούνται και υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

9. Στο άρθρο 57 του νόμου [Ν] 1591/1986 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ως άνω νομικά πρόσωπα υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του νόμου 1892/1990 και του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 1943/1991.}

 

10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας εγκρίνονται οικονομικές ενισχύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, που προβλέπονται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 131/1974, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο [Ν] 1409/1983, στον αγροτικό τομέα για την ανάπτυξη γενικά της αγροτικής οικονομίας της Χώρας.

 

Με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών ή Γεωργίας είναι δυνατόν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις τέτοιων οικονομικών ενισχύσεων, και κυρίως όταν αφορούν τη γενικότερη πολιτική, να παραπέμπονται για ρύθμιση στην Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 131/1974.

 

11. Οφειλές του Οργανισμού Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων κατά κεφάλαιο και τόκους εκ μη ληξάντων ομολόγων του, που εκδόθηκαν στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου [Ν] 1386/1983 ή των νόμων που τον τροποποίησαν και είχαν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δύνανται ν' αναληφθούν από το τελευταίο, με αντικατάσταση των παραπάνω ομολόγων.

 

12. Τα έσοδα από τα παραπάνω ομόλογα απαλλάσσονται από τον ειδικό φορέα τραπεζικών εργασιών από της εκδόσεως τους.

 

13. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παραιτηθεί ολικά ή μερικά, από την απαίτηση του για προμήθεια του σε ομόλογα τουΟργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων που εγγυήθηκε.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.